09039070889

09123022312

مشاوره حقوقی رایگان :

در خصوص واخواهی

ااینجانب هاشم موسوی فرزند ... اقرار می نمایم که شش دانگ یک باب انبار تجاری واقع در زیر پارکینگ مشاعی از پلاک ثبتی ... و .... و .... و.... متعلق به خانم ... می باشد صرفا جهت ایجاد هرگونه شغل یا مجوز کسبی که به صلاح طرفین باشد، در اختیار اینجانب قرار گرفته است و خانم ... در امدها و هزینه ها به میزان 70% و اینجانب به میزان 30% مشارکت داشته و سهیم می باشیم.

اعتبار اقرار نامه، اقرار نامه چیست، انواع اقرار نامه، اقرار نامه مالی، اقرار نامه واگذاری ملک، متن اقرار نامه محضری، اقرار نامه ارث، ابطال اقرار نمونه برگ تشخیص مالیات، برگ تشخیص مالیات اشخاص حقوقی، نمونه برگ تشخیص مالیاتی، برگ تشخیص مالیات اطلاعات اصلی مشاغل، برگ تشخیص مالیات حقوق، مهلت مدارک لازم جهت گرفتن گواهی مالیات بر ارث، فرم اظهارنامه مالیات بر ارث، نمونه فرم 18 مالیات بر ارث، نمونه فرم 19 مالیات بر ارث، مدارک مورد نیاز ب برگ تشخیص مالیات اشخاص حقوقی، نمونه برگ تشخیص مالیات، برگ تشخیص مالیات اطلاعات اصلی مشاغل، برگ تشخیص مالیات حقوق، ابلاغ برگ تشخیص مالیات، اعتراض نمونه قرارداد خصوصی وکالت، تنظیم وکالت نامه و قرارداد، نمونه قرارداد وکالت کاری، قرارداد حق الوکاله ، نمونه وکالت نامه وکیل دادگستری، متن وکالتن تعریف دادنامه، نمونه دادنامه، دادنامه یعنی چه، ابلاغ دادنامه چیست، صدور دادنامه چیست، منظور از دادنامه چیست، نحوه ابلاغ دادنامه، دادنامه طلاق

اینجانب هاشم موسوی فرزند ... اقرار می نمایم که شش دانگ یک باب انبار تجاری واقع در زیر پارکینگ مشاعی از پلاک ثبتی ... و .... و .... و.... متعلق به خانم ... می باشد صرفا جهت ایجاد هرگونه شغل یا مجوز کسبی که به صلاح طرفین باشد، در اختیار اینجانب قرار گرفته است و خانم ... در امدها و هزینه ها به میزان 70% و اینجانب به میزان 30% مشارکت داشته و سهیم می باشیم.

هاشم موسوی

جمهوری اسلامی ‎ایران

سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی کرج

برگ تشخیص مالیات

عملکرد سال 1388

اجاره املاک  حق واگذاری

شماره .................

تاریخ: 4/2/89

 

اداره کل امور مالیاتی کرج  اداره امور مالیاتی کرج واحد مالیاتی ...... شماره پرونده ......نشانی: ...... نام مودی:........شماره ملی........ شماره شناسنامه..........

محل صدور..................تاریخ صدور...............شماره شناسایی

نشانی کامل محل سکونت یا اقامتگاه قانونی: کرج- ...........

ردیف     نشانی کامل ملک             مبلغ اجاره سالانه                                          وجه دریافتی بابت حق واگذاری

                                                      سهم                                           خریدار:

جمع

۱-  درآمد مشمول مالیات8/344/370/860/000 ریال

2-  کسر شود معافیت ها ..................................... ریال

3-  درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت ها 8/344/370/860/000 ریال

4-  مالیات متعلقه 166/887/417/000 ریال

 کارشناس ارشد مالیاتی

نام و نام خانوادگی مهر و امضاء

رئیس گروه مالیاتی امامور رسیدگی کننده

نام و نام خانوادگی مهر وامضاء

مشخصات مودی

اینجانب: نام  نام خانوادگی  در تاریخ  این برگ را رویت نمودم.

اینجانب: نام هاشم  نام خانوادگی موسوی  که نسبت به مودی سمت وکیل را دارم در تاریخ  این برگ را رویت نموده و تعهد می نمایم که به مودی برسانم.

مخصوص

اینجانب: نام ...... نام خانواگی .......... تأیید می نمایم که این برگ را در تاریخ  در محل سکونت محل کار   مودی به نشانی مندرج در این برگ ابلاغ و امضاء نام   نام خانوادگی   را گواهی می نمایم.

جمهوری اسلامی ‎ایران

وزارت امور اقتصادی و دارایی

گواهینامه واریز مالیات بر ارث

صفحه اول فرم الف 497-  49 (12- 67)

شماره .................

تاریخ: 1385/5/22

کلاسه پرونده ...............

حوزه مالیاتی شماره ............. سرممیزی شماره................ شهرستان: تهران

نشانی حوزه مالیاتی رسالت اول خیابان نیروی دریائی تلفن ........................

آقای نام ......... نام خانوادگی ........ شماره شناسنامه............ صادره از شهرستان تهران بخش-  (وارث/ نماینده وارث/ موصی له)

 آقای نام ........ نام خانوادگی ......... شماره شناسنامه ....... صادره از قم بخش-  که در تاریخ روز 12 ماه12 سال 80 در شهرستان تهران فوت شده مالیات متعلق را کلا پرداخت نموده است بدنویسله در اجرای ماده 35 قانون مالیات‎های مستقیم 3/12/66 مجلس شورای اسلامی ‎گواهی مي‎نمايد که هر گونه ثبت ونقل وانتقال أموال منقول و غیر منقول و حقوق مالی زیر از نظر مالیات بر ارث بلامانع است.

ردیف  نوع ملک  مقدار مالکیت  محل وقوع (شهرستان-  بخش)  شماره پلاک اصلی  شماره پلاک فرعی

1-  چهار دانگ و نیم مشاع از شش دانگ یک باب پارکینگ عمومی در زیرزمین قطعه سه تفکیکی یا قید شده از پلاک ثبتی شماره........ واقع در بخش سه تهران به مساحت یک هزار و دویت و سی پنج متر مربع

2-  چهاردانگ و نیم از شش دانگ حق سرقفلی یک باب پارکینگ عمومی قطعه سه تفکیکی جزء پلاک ثبتی ........ واقع در بخش سه تهران بمساحت یک هزار و دویست و سی و پنج مترمربع

3-  چهار دانگ و نیم از شش دانگ یک قطعه زمین اراضی موات پلاک شماره بیست و شش فرعی شده از عفت فرعی از یک، از چهارصد و پنجاه و شش اصلی موسوم به شاه آباد بخش نه ثبت شهرستان قم بمساحت .............. مترمربع یا بنای احداثی در آن پلاک.............. بانضمام حق سرقفلی.

سایر ماترک

ردیف  شرح

4-  شانزده سوم و نیم مشاع از دویست و چهل سهم ششدانگ مزرعه شاه آباد بمساحت شش دانگ یکصد و شصت و پنج هکتار پلاک سه فرعی تفکیک و مجزئی شده از پلاک یک فرعی از چهارصد و پنجاه و شش اصلی و واقع در اراضی شاه آباد بخش 9 ثبت شهرستان قم که به صورت مشجر (انار و انگور) چاه 6 و 8 اینچ تأسیسات داخلی چاه، برق و تأسیسات بیرونی چاه.

5-  چهار دانگ و نیم مشاع از شش دانگ یک قطعه باغ مشجر و زمین مزروعی باقمیانده پلاک ثبتی شماره عفت فرعی از چهارصد و پنجاه و شش اصلی واقع در بخش 9 شهرستان قم که شماره نیست و شش فرعی بعنوان اراضی موات از آن مجزی شده است بمساحت 154716 مترمربع انتقال بموجب سند قطعی شماره 30127/3- 8/54 که قسمتی به صورت زمین و قسمتی به صورت باغ انار می باشد.

این گواهی بنا به درخواست شماره .................... مورخ .................... بانو/ آقای ................. بایشان داده می‌‎شود.

نام و نام خانوادگی: .............................

سمت .............................

امضاء

دادگستری جمهوری اسلامی ‎ایران

دادنامه دادگاه .....................

فَلاتَتَّبِعُوُالهَوى اَن تَعدِلُوا

تاریخ .............................

شماره ............................

 پیوست ...........................

کلاسه پرونده: .....................  شماره دادنامه: .....................  تاریخ صدور: ......................

مرجع رسیدگی: شعبه 1030 دادگاه عمومی ‎تهران

خواسته: واخواهی از دادنامه ...............- 4/6/88 صادره از شعبه 1030 دادگاه عمومی ‎تهران واخواه: ................. (تهران..............................

واخوانده: ................. با وکالت آقای‎هاشم موسوی (تهران خیابان مطهری خیابان اميراتابک کوچه مسجد پلاک 17 واحد 4)

گردشکار: دادگاه با بررسي اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح ذيل مبادرت به صدور راي مي‎نمايد.

رای دادگاه

 در خصوص واخواهی آقای .................... بوكالت از آقایان ................. و.................. نسبت به صدور دادنامه غیابی شماره ............. مورخ 4/6/88 دادگاه با عنایت به اینکه در این مرحله از رسیدگی وكيل واخواه‎ها ایراد مؤثری که باعث نقض دادنامه و رافع مسئولیت وی گردد ارائه نداده و رأی بر اساس دلایل و مقررات قانونی اصدار يافته لذا واخواهي غير صائب تشخیص و محکوم برد می‎باشد لیکن با توجه به وضعیت خاص واخواه از جمله فقد سابقه کیفری بنظر مستحق ارفاق بوده و مستندا به ماده 22 قانون مجازات اسلامی ‎دادگاه مجازات حبس را پرداخت سیصد هزار ریال و جزای نقدی را بپرداخت دویست هزار ریال نسبت به هر دو تخفیف داده و در خاتمه دادگاه دادنامه غیابی را با توجه به مراتب مذکور تأیید و استوار مي‎نمايد. این رأی حضوری بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر مرکز استان می‎باشد./ ت

رئیس شعبه 1030 دادگاه عمومی ‎تهران

 

كليه حقوق این سایت محفوظ و به هاشم موسوی تعلق دارد

 شماره تماس جهت مشاوره : 09039070889

 

كليه حقوق این سایت محفوظ و به آقای هاشم موسوی تعلق دارد

 شماره تماس جهت مشاوره : 09039070889

اعتبار اقرار نامه، اقرار نامه چیست، انواع اقرار نامه، اقرار نامه مالی، اقرار نامه واگذاری ملک، متن اقرار نامه محضری، اقرار نامه ارث، ابطال اقرار نمونه برگ تشخیص مالیات، برگ تشخیص مالیات اشخاص حقوقی، نمونه برگ تشخیص مالیاتی، برگ تشخیص مالیات اطلاعات اصلی مشاغل، برگ تشخیص مالیات حقوق، مهلت مدارک لازم جهت گرفتن گواهی مالیات بر ارث، فرم اظهارنامه مالیات بر ارث، نمونه فرم 18 مالیات بر ارث، نمونه فرم 19 مالیات بر ارث، مدارک مورد نیاز ب برگ تشخیص مالیات اشخاص حقوقی، نمونه برگ تشخیص مالیات، برگ تشخیص مالیات اطلاعات اصلی مشاغل، برگ تشخیص مالیات حقوق، ابلاغ برگ تشخیص مالیات، اعتراض نمونه قرارداد خصوصی وکالت، تنظیم وکالت نامه و قرارداد، نمونه قرارداد وکالت کاری، قرارداد حق الوکاله ، نمونه وکالت نامه وکیل دادگستری، متن وکالتن تعریف دادنامه، نمونه دادنامه، دادنامه یعنی چه، ابلاغ دادنامه چیست، صدور دادنامه چیست، منظور از دادنامه چیست، نحوه ابلاغ دادنامه، دادنامه طلاق
اعتبار اقرار نامه، اقرار نامه چیست، انواع اقرار نامه، اقرار نامه مالی، اقرار نامه واگذاری ملک، متن اقرار نامه محضری، اقرار نامه ارث، ابطال اقرار نمونه برگ تشخیص مالیات، برگ تشخیص مالیات اشخاص حقوقی، نمونه برگ تشخیص مالیاتی، برگ تشخیص مالیات اطلاعات اصلی مشاغل، برگ تشخیص مالیات حقوق، مهلت مدارک لازم جهت گرفتن گواهی مالیات بر ارث، فرم اظهارنامه مالیات بر ارث، نمونه فرم 18 مالیات بر ارث، نمونه فرم 19 مالیات بر ارث، مدارک مورد نیاز ب برگ تشخیص مالیات اشخاص حقوقی، نمونه برگ تشخیص مالیات، برگ تشخیص مالیات اطلاعات اصلی مشاغل، برگ تشخیص مالیات حقوق، ابلاغ برگ تشخیص مالیات، اعتراض نمونه قرارداد خصوصی وکالت، تنظیم وکالت نامه و قرارداد، نمونه قرارداد وکالت کاری، قرارداد حق الوکاله ، نمونه وکالت نامه وکیل دادگستری، متن وکالتن تعریف دادنامه، نمونه دادنامه، دادنامه یعنی چه، ابلاغ دادنامه چیست، صدور دادنامه چیست، منظور از دادنامه چیست، نحوه ابلاغ دادنامه، دادنامه طلاق