09039070889

09123022312

مشاوره حقوقی رایگان :

مشاوره حقوقی چک و اسناد تجاری با هاشم موسوی وکیل پایه یک دادگستری

09039070889

09123022312

مطالبه وجه چک

مشاوره در خصوص مطالبه وجه چک

خواهان1 فقره چک عهده بانک ملی خواندگان طلبکار است  که نامبردگان با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل و سر رسید از تادیه و پرداخت آن خودداری می کنند ضمنا با توجه به اینکه در موضوع اختلاف مبنی بر مطالبه وجه چک فوق الذکر به مبلغ .... ریال تامین خواسته از اموال خوانده ضرورت داشته تا پس از رسیدگی و صدور حکم در دعوی اصلی امکان اجرای آن فراهم باشد لذا با تقدیم دادخواست صدور قرار تامین خواسته به صورت اجرا قبل از ابلاغ را داشت.

هاشم موسوی

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

Hashem Moosavi

Attorney at law

کانون وکلای دادگستری

تاریخ

شماره

پیوست

 

ریاست محترم شعبه 102 دادگاه حقوقی تهران

 

با احترام پیوست یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی ضمن قبول وکالت آقای ......... در پرونده کلاسه ...... مقرر به وقت رسیدگی ساعت 9 صبح ....... مراتب ذیل دفاعا به اتحضار می رسد :

1- چک مذکور در سال 1385 در وجه آقای .....صادر که در همان زمان وجه آن برابر پرینت های بانکی پیوست توسط موکل پرداخت گردیده است . باملاحظه ی چک مذکور تاریخ مقرر مربوط به قریب به ده سال پیش بوده که مورد از مصادیق مواد 318 و 319 قانون تجارت بوده و مشمول مرور زمان نسبت به صادر کننده گردیده است بنابراین با لحاظ مواد مذکور و رای وحدت رویه شماره .... مورخ ... و همچنین اصول و عرف موجود در محاکم قضایی طرح دعوی به طرفیت موکل فاقد وجاهت قانونی بوده است .

2- صرف نظر از شمول مرور زمان در چک مذکور ملاحظه می گردد که قید به حواله کرد در متن چک نیز توسط موکل خط خورده که با این وصف ظهر نویسی چک مذکور در حق واخوانده مبنای قانونی نداشته چرا که موکل این حق را از آقای .......اسقاط نموده است به همین منظور جهت تشحیذ ذهن قاضی محترم به پیوست صورت جلسه نقد رای دادگاه تجدید نظر استان تهران با موضوع اثر خط زدن حواله کرد برروی چک تقدیم حضور می گردد.

3- علاوه بر موارد مذکور با توجه به پرینت حساب بانکی پیوست دادخواست موکل وجه چک مذکور در همان سال 85 پرداخت نموده که متاسفانه علی رغم مراجات مکرر و به انحاء مختلف از استرداد آن استنکاف ورزیده است که از جمله دلایل این پرداخت علاوه بر صورت حساب بانکی استشهادیه ی پیوست بوده که در آن شهود بر پرداخت آن صحه گذاشته اند.

4- علی هذا نظر به مراتب معنونه ، ضن پذیرش واخواهی موکل صدور حکم بر بی حقی واخوانده مورد استدعا می باشد .

 

با تشکر

هاشم موسوی

 

خیابان وزرا، خیابان ششم، پلاک ۷ طبقه اول واحد یک شرقی. تلفن: ۰۸۸۱۰۶۲۱۲ فکس: ۰۸۸۷۲۰۷۰۷ همراه: 09123022312

فلا تتبعوا القوی آن تعدلوا

شماره دادنامه:

تاریخ تنظیم:

شماره پرونده:

شماره بایگانی شعبه:

 

شعبه 102 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران

دادنامه

دادگستری کل استان تهران

 

پرونده کلاسه ..... شعبه 102 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران تصمیم نهایی شماره ....

خواهان : آقای ...... فرزند ..... به نشانی تهران

خواندگان :

آقای .... فرزند .... به نشانی تهران

آقای ... فرزند ... به نشانی تهران

خواسته ها :

• مطالبه وجه چک

• مطالبه خسارت تاخیر تادیه

• مطالبه خسارت دادرسی

دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نماید.

 

رای دادگاه

 

در خصوص دادخواست آقای .... بطرفیت خواندگان آقای ..... و آقای ..... به خواسته مطالبه وجه چک به شماره .... مورخ .... به میزان ....... ریال و کلیه خسارات قاننی دادگاه نظر به اینکه وجود اصل چک در ید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده دارد.با توجه به اینکه مستند مرقوم حدودا و مفاد از هرگونه تعرض مصون مانده و به اصلت آن خدشه ای وارد نشده است و با عنایت به اینکه ازخواندگان دفاع موجهی و نیز ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و علی رغم ابلاغ نیز حضور نیافته اند و دلیلی دائر بر پرداخت وجه چک و تحصیل برائت ذمه ابراز نگردیده لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و با احراز مدیونیت خواندگان و استصحاب بقاء دین مستندا به مواد 249 و 310 قانون تجارت و ماده 19 قانون اصاحی چک مصوب 1372  و مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی خواندگان را متضامنا به پرداخت مبلغ ..... ریال به عنوان اصل خواسته و هزینه دادرسی به میزان ... ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک مورخ ...... لغایت وصول بر مبنا ی نرخ تورم بانک مرکزی که توسط واحد اجرای احکام احتساب و تعرفه خدمات به میزان ..... ریال در حق خواهان وصول و ایصال گردد محکوم می نماید رای صادره غیابی و پس از ابلاغ ظرف 20 روز قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد

دادرس شعبه 102 دادگاه عمومی حقوقی تهران – روح الله زمانی

امضا ی صادر کننده

 

فلا تتبعوا القوی آن تعدلوا

شماره دادنامه:

تاریخ تنظیم:

شماره پرونده:

شماره بایگانی شعبه:

دادگستری کل استان تهران

 

شعبه 102 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران

دادنامه

 

پرونده کلاسه ..... شعبه 102 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران تصمیم نهایی شماره

1-آقای .....فرزند .... به نشانی استان تهران

2- آقای .... فرزند ....به نشانی استان  تهران

3-آقای .... فرزند .... با وکالت آقای هاشم موسوی فرزند ... به نشانی خ وزرا کوچه ششم پلاک 7 واحد 2

4-آقای .... فرزند .. به نشانی  تهران

واخواسته ها:

1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه

2- مطالبه خسارت دادرسی

3-مطالبه وجه

4- تامین خواسته

رای دادگاه

واخواهی آقای ... نسبت به دادنامه شماره .... مورخ .... این شعبه که متضمن محکومیت وی به پرداخت مبلغ ..... ریال و خسارت دادرسی بابت وجه یک فقره چک در حق آقای .... می باشد وارد است چرا که مستفاد از دفاعیات وکیل واخواه و ملاحظه چک و گواهینامه عدم پراخت بانک محال علیه رعایت مواد مربوط به مر زمان طرح دعوی موضوع ماده 318 از قانون تجارت نشده و از طرفی با خط خوردن عبارت حواله چک در واقع حق انتقال چک به شخصی غیر از گیرنده اولیه از جمله واخواه سلب گردیده است لذا واخوانده دارنده قانونی و ذینفع جهت طرح دعوی مطالبه وجه چک قلمداد نشده و مستندا به مواد 84 و89و 305و 308 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه واخواسته قرار رد دعوی بدوی صادر و اعلام می نماید. این رای حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است .

 

معاون قضایی مجتمع و دادرس سعبه 102 دادگاه عمومی ( حقوقی ) تهران – روح الله زمانی

امضای صادر کننده

بسمه تعالی

 

تاریخ تقدیم

شماره پرونده

کد رهگیری

پیوست

 

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

دادخواست

مشخصات/نام/نام خانوادگی/نام پدر/شغل/محل اقامت شهرستان/بخش دهستان خیابان کوچه

خواهان    ...........     ...........     ..........     ......           تهران

خوانده     ...........     ...........     ..........     ......           تهران

خوانده     ...........     ...........     ..........     ......           تهران

 

تعیین خواسته

      مطالبه وجه چک (تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره ..... مورخ ..... ) و بهای آن به مبلغ ...  ریال

                       تامین خواسته ) به صورت اجرا قبل از ابلاغ )

                      مطالبه خسارت دادرسی

                     مطالبه خسارت تاخیر تادیه

 

دلایل و منضمات

 

 

چک به شماره ......... مورخ ........ به همراه ظهر چک و گواهی عدم پرداخت

 

به موجب کپی مصدق 1 فقره چک تقدیمی به شماره ..... به تاریخ ..... عهده بانک ملی شعبه بزرگراه آفریقا اینجانب مبلغ .......  ریال از خواندگان طلبکارم که نامبردگان با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل و سر رسید از تادیه و پرداخت آن خودداری می کنند فلذا مستندا به مواد 198 قانون آیین دادرسی دادگاهها ی عمومی و انقلاب در امورمدنی و 310 قانون تجارت رسیدگی و صدور حکم محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ خواسته به میزان ...... ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه د رحق انتخاب مورد استدعاست ضمنا با توجه به اینکه در موضوع اختلاف اینجانب با خوانده مبنی بر مطالبه وجه چک فوق الذکر به مبلغ .... ریال تامین خواسته از اموال خوانده ضرورت داشته تا پس از رسیدگی و صدور حکم در دعوی اصلی امکان اجرای آن فراهم باشد لذا با تقدیم دادخواست حاضر صدور قرار تامین خواسته به صورت اجرا قبل از ابلاغ مورد استدعاست

با تشکر و تجدید احترام

 

هزینه دادرسی دریافت شده

مبلغ  ...... ریال

شماره ارجاع

شماره پیگیری

تاریخ و ساعت دریافت وجه .........                                                                           نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده

تعرفه خدمات ........ ریال

هزینه اوراق..........ریال

جمع.................. ریال

 

بسمه تعالی جهت رسیدگی به شعبه 102 دادگاه عمومی

حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران ارجاع می شود

 

نام و نام خانوادگی مقام ارجاع

 

كليه حقوق این سایت محفوظ و به هاشم موسوی تعلق دارد

 شماره تماس جهت مشاوره : 09039070889

09039070889

هاشم موسوی

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

Hashem Moosavi

Attorney at law

کانون وکلای دادگستری

تاریخ

شماره

پیوست

 

ریاست محترم شعبه 102 دادگاه حقوقی تهران

 

با احترام پیوست یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی ضمن قبول وکالت آقای ......... در پرونده کلاسه ...... مقرر به وقت رسیدگی ساعت 9 صبح ....... مراتب ذیل دفاعا به اتحضار می رسد :

1- چک مذکور در سال 1385 در وجه آقای .....صادر که در همان زمان وجه آن برابر پرینت های بانکی پیوست توسط موکل پرداخت گردیده است . باملاحظه ی چک مذکور تاریخ مقرر مربوط به قریب به ده سال پیش بوده که مورد از مصادیق مواد 318 و 319 قانون تجارت بوده و مشمول مرور زمان نسبت به صادر کننده گردیده است بنابراین با لحاظ مواد مذکور و رای وحدت رویه شماره .... مورخ ... و همچنین اصول و عرف موجود در محاکم قضایی طرح دعوی به طرفیت موکل فاقد وجاهت قانونی بوده است .

2- صرف نظر از شمول مرور زمان در چک مذکور ملاحظه می گردد که قید به حواله کرد در متن چک نیز توسط موکل خط خورده که با این وصف ظهر نویسی چک مذکور در حق واخوانده مبنای قانونی نداشته چرا که موکل این حق را از آقای .......اسقاط نموده است به همین منظور جهت تشحیذ ذهن قاضی محترم به پیوست صورت جلسه نقد رای دادگاه تجدید نظر استان تهران با موضوع اثر خط زدن حواله کرد برروی چک تقدیم حضور می گردد.

3- علاوه بر موارد مذکور با توجه به پرینت حساب بانکی پیوست دادخواست موکل وجه چک مذکور در همان سال 85 پرداخت نموده که متاسفانه علی رغم مراجات مکرر و به انحاء مختلف از استرداد آن استنکاف ورزیده است که از جمله دلایل این پرداخت علاوه بر صورت حساب بانکی استشهادیه ی پیوست بوده که در آن شهود بر پرداخت آن صحه گذاشته اند.

4- علی هذا نظر به مراتب معنونه ، ضن پذیرش واخواهی موکل صدور حکم بر بی حقی واخوانده مورد استدعا می باشد .

 

با تشکر

هاشم موسوی

 

خیابان وزرا، خیابان ششم، پلاک ۷ طبقه اول واحد یک شرقی. تلفن: ۰۸۸۱۰۶۲۱۲ فکس: ۰۸۸۷۲۰۷۰۷ همراه: 09123022312

 

كليه حقوق این سایت محفوظ و به آقای هاشم موسوی تعلق دارد

 شماره تماس جهت مشاوره : 09039070889

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

کانون وکلای دادگستری

مشمول مرور زمانرای وحدت رویه