09039070889

09123022312

مشاوره حقوقی رایگان :

مطالبه مهریه و تمکین

همسر شرعی و قانونی بنده میباشد متاسفانه مشارالیه مدتی است که از ادای تکالیف زناشویی اعم از خاص و عام خودداری مینماید اینک تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تمکین و انجام تکالیف زناشویی مورد استدعاست قبلا از همکاری شما

وکیل پایه یک دادگستری در تهران، قراردادحق الوکاله، طلاق توافقی، استیفای حقوق موکل، هزینه حق الوکاله، تعهدات موکل نمونه دادنامه، طلاق توافقی، هاشم موسوی ، استرداد جهیزیه، رای دادگاه، بهترین وکیل پایه یک
وکیل پایه یک دادگستری در تهران، قراردادحق الوکاله، طلاق توافقی، استیفای حقوق موکل، هزینه حق الوکاله، تعهدات موکل تقسیط مهریه، شورای حل اختلاف، طلاق توافقی، هاشم موسوی، مبایعه نامه
نمونه فرم، وکالت نامه، بهتری وکیل پایه یک دادگستری در تهران، استیفای حقوق موکل رای شورا، مطالبه مهریه، شورای حل اختلاف، وکیل پایه یک در تهران، طلاق توافقی
نمونه لایحه، هاشم موسوی، وکیل پایه یک دادگستری، وکالتنامه نمونه فرم گواهی، شهادت نامه، طلاق توافقی، مطالبه مهریه، تقسیط مهریه، وکیل پایه یک در شیراز، ایرانیان وکیل
نمونه دادخواست، بهترین وکیل پایه یک، الزام به تمکین، طلاق توافقی، ایرانیان وکیل، وکیل پایه یک نمونه عقد نامه، سند ازدواج، طلاق توافقی، بهترین وکیل در اصفهان، تقسیط مهریه، مطالبه مهریه

قرارداد حق الوکاله

تاریخ : 94/02/02

مقدمه

در اجرای مقررات و قوانین راجع به وکالت و بر اساس ماده 10 قانون مدنی، این قرارداد به تاریخ ..........بین ............ به تهران یک که از این پس موکل نامیده می‎شوند، از یک طرف و آقای‎هاشم موسوی وکیل پایه یک دادگستری به نشانی تهران-  خیابان بهشتی-وزرا-کوچه ششم پلاک 7-  طبقه اول شرقی که از این پس وکیل نامیده می‎شود، از طرف دیگر منعقد گردید.

ماده 1-  موضوع وکالت: استیفای حقوق موکل در پرونده مطالبه مهریه و تمکین

ماده 2-  میزان حق الوکاله:

میزان حق الوكاله مبلغ یکصد میلیون ریال است که به ترتیب زیر پرداخت می‎شود:

الف-  شصت ملیون ریال در ابتدای شروع

ب-  چهل میلیون ریال پس از صدور رای نهایی

ماده 3-  تعهدات موكل:

الف-  کلیه مخارج ناشی از انجام موضوع وكالت اعم از هزینه دادرسی، مخارج سفر، هزینه‎های اجرای قرار تحقیق و معاینه محل، دستمزد کارشناس و مصدق، حق داوری، هزینه پست تلگرام و نشر آگهی، ایاب و ذهاب و غیره تماماً به عهده موکل است که موظف است به محض اعلام وکیل نسبت به پرداخت آن اقدام نماید. در صورتی که به علت تأخیر وی در پرداخت هزینه‎ها حقی از نامبرده فوت شود و یا خسارتی متوجه وی گردد وکیل مسئولیتی نخواهد داشت.

 ب-  چنانچه موکل پس از شروع و اقدام وکیل، در هر مرحله از مراحل دعوی وکیل را عزل نماید حق مطالبه و استرداد و با کسر حق الوکاله را نخواهد داشت و در صورتی که قبل از اقدام وی را عزل نماید، حق الوكاله پرداختی پس از کسر هزینه‎ها و مالیات حق الوكاله اگر تمبر مالیاتی ابطال شده باشد و مبلغی به عنوان حق المشاوره مابقی به موکل مسترد خواهد شد. اقدام وکیل با ابطال تمبر مالیاتی روی برگ وکالتنامه شروع می‎شود.

 ج-  موکل متعهد می‎گردد چنانچه اختلاف یا دعوی خود را راست یا به توسط وکیل از طریق داوری و یا سازش با طرف انجام دهد و یا با اسقاط حق یا استرداد دعوی و یا اقرار به نفع طرف و یا هر فعل یا ترک فعل دیگر موجبات عدم پیشرفت دعوی و محکومیت خود را فراهم آورد، حق الوکالا مورد و توافق را پرداخت نماید.

د-   موکل خداوند متعال را در نظر آورده و تعهد می‎نماید هر گونه اطلاعات و مدارکی را که در اختیار وکیل قرار داده یا خواهد داد تماماً مبتنی بر حقیقت و منطبق با واقع بوده و تمام حقایق را برای وکیل بازگو نماید در غیر اینصورت مسئول خسارات احتمالی وارده به خود یا ثالث یا وکیل خواهد بود.

ه-  موكل اقرار صریح نمود که از میزان پیشرفت کار و نیز اثرات قانونی عدم پیشرفت دعاوی موضوع این قرارداد کاملاً مطلع شده است.

و-  موكل با امضای این قرارداد رضایت و عدم اعتراض خود را نسبت به فعالیت وکیل اعلام داشته و نسبت به موضوع پرونده مطروحه خود حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

4-  تعهدات وكيل:

الف-  تعهد وکیل حسب وظیفه قانونی، سعی و کوشش و استفاده از طرق و وسایل قانونی مناسب در جهت احقاق حقوق موکل است. وکیل به هیچ وجه عهده دار و ضامن نتیجه دعاوی و طول زمان دادرسی نمی‎باشد و پس از انجام موضوع وکالت و یا در صورت فصل یا ترک خصومت از طرق مذکور در بند ج ماده 3 تعهد وکیل خاتمه یافته، استحقاق دریافت مانده حق الوکاله را خواهد داشت.

ماده 5 سایر شرایط:

 الف-  طرفین توافق نمودند که کلیه اختلافات احتمالی ناشی از این قرارداد از طریق داوری و توسط داور مرضی الطرفین حل و فصل شود به طوری که رأی داور مزبور بدون نیاز به رجوع به محاکمه قاطع نزاع و لازم الاتباع باشد.

ب-  اقامتگاه طرفین، نشانی‎های مذکور در قرارداد وکالت می‎باشد و طرفین مکلفند تغییر اقامتگاه خود را کتبا به طرف دیگر ابلاغ نمایند. در غیر اینصورت ابلاغ به نشانی‎های مزبور، ابلاغ قانونی محسوب خواهد شد.

ج-  کلیه تعهدات مالی موکل به عنوان شروط ضمن عقد حاضر و ضمن عقد خارج لازمی‎که به اقرار طرفین شفاه واقع شده است بر وی شرط گردید. دارای دریافت مانده جی الو کا این قرارداد مشتمل بر یک مقدمه و پنج ماده در 2 صفحه و1 نسخه تنظیم گردید.

 

امضاء موکل                                                                            امضاء وکیل

کانون وکلای دادگستری

وکالت نامه و قرارداد

 

شماره :.............................

سری: ..............................

شماره پروانه وکیل: ...............

 

نام و نام خانوادگی و اقامتگاه موکل: ...................................................................................................................................................

 

نام و نام خانوادگی و پایه وکیل و اقامتگاه

 وکیل:. ............................................................................................................................

 

نام و نام خانوادگی و اقامتگاه طرف: هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی

موضوع وكالت: استیفای حقوق موکل «حق مراجعه به ارگان ها و سازمان های دولتی و خصوصی

 

حدود اختیارات وكيل: اعتراض به رای تجدیدنظرخواهی فرجام خواهی وکالت در مصالحه و سازش وکالت در ادعای جعل، انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند وکالت در تعیین جاعل وکالت در توکیل و طاعت در تعیین در مصدق و کارشناس وکالت در استرداد دعوا یا دادخواست وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث وکالت به مرور شخص ثالث ودفاع از دعوی ورود ثالث وکالت در دعوی متقابل حق صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ وجوه ایداعی به نام موکل

 

حق الوكاله و ترتیب پرداخت: ................................. ریال

 

هزینه‎های قانونی دادرسی و مسافرت به عهده موکل است و با اخطار کتبی وکیل و عدم پرداخت، مسئولیتی از این جهت متوجه وکیل نخواهد بود. وکالت و قرارداد به شرح بالا واقع و با توجه به تمام مندرجات متن و ظهر این صفحه و اثر عدم پیشرفت کار آن را امضاء می‎نمایم. تاریخ: روز ...... ماه ........سال........... (با حروف .................)

امضاء موکل: ........... محل گواهی: امضاء موکل مورد گواهی است.

امضاء وكيل:

 

حسابداری دادگستری ......... تأیید می‎نماید. از وکیل مذکور دارای پروانه وکالت شماره ............  تاریخ: ..../.../... ۱۳ اعتبار دارد، مبلغ (.................) ریال، معادل نصف مالیات بایت صندوق حمایت وکلا و کارگشایان و مبلغ (...............) ریال، معادل یک چهارم مالیات تأمین هزینه‎های کانون در تاریخ ..../..../.....۱۳ وصول شد تا در پایان ............ مرداد ماه جاری به ترتیب به حساب شماره ۱۳۱۹۲ به نام صندوق مذکور و حساب شماره ۱۲۴۳۳ به نام کانون وکلای دادگستری مرکز نزد بانک ملی ایران-  شعبه کاخ دادگستری (تهران)، حواله یا واریز گردد. ضمناً  مراتب فوق در نسخه‎های دوم و سوم گواهی گردید.

 

تاریخ: ...../...../.....۱۳ امضاء/ مهر

محل الصاق تمبر

هاشم موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

Hashem Mosavi

Attorney at law

کانون وکلای دادگستری مرکز

تاریخ:....................

شماره:...................

پیوست:..................

 

ریاست محترم شعبه 285 دادگاه خانواده

 

با احترام به پیوست یک برگ وکالتنامه ملحق به تمبر مالیاتی مراتب قبول وکالت خانم .......... را خدمت جنابعالی اعلام می دارم.

 

خیابان وزرا، خیابان ششم، پلاک ۷ طبقه اول واحد یک شرقی • تلفن: 88106412 فکس: 88720707 همراه: 09123022312

بسمه تعالی

شماره پرونده: .....................................

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

تاریخ تقدیم: .............

کدرهگیری: ............

پیوست: ۶ برگ

دادخواست

 

مشخصات نام  نام خانواگی   نام پدر شغل  محل اقامت: شهرستان/ بخش/ دهستان خیابان کوچه پلاک

 

خواهان  ........................................              تهران

خوانده  .......................................                تهران

 

تعیین خواسته و بهای آن  الزام به تمکین

 

دلایل و منضمات

 ۱-  شناسنامه شماره .......... صادره از تهران

 ۲-  سند ازدواج شماره ........مورخ ........... دفتر رسمی ‎ازدواج شماره ۴۴۵ تهران

٣-  اظهارنامه به شماره............ تاریخ ..............

 

 

ریاست محترم دادگاه خانواده

 

 با سلام احتراما به استحضار می‎رساند که خوانده محترم همسر شرعی و قانونی بنده می‎باشد متاسفانه مشار اليه مدتی است که از ادای تکالیف زناشویی اعم از خاص وعام خودداری مي‎نمايد اینک تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تمکین و انجام تکالیف زناشویی مورد استدعاست قبلا از همکاری شما سپاسگذارم.

میثم شکوری

 

هزینه دادرسی دریافت شده

مبلغ: ..................ریال

شماره ارجاع: ................................

شماره پیگیری: ...............................

تاریخ و ساعت دریافت وجه: ................

تعرفه خدمات: مبلغ: ........................ ریال

 

بسمه تعالی- جهت رسیدگی به شعبه 285 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید باهنر تهران ارجاع می‎شود

 

 

نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده:

تاریخ:

امضاء

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

فَلاتَتَّبِعُوُالهَوى اَن تَعدِلُوا

 

شماره دادنامه: ..........................

شماره پرونده: ...........................

شماره بایگانی شعبه: ....................

تاریخ تنظیم: .............................

پیوست:

 

پرونده.......کلاسه......... دادنامه شماره ...........

مرجع رسیدگی شعبه 28دادگاه خانواده تهران

 

خواهان: خانم ................ فرزند .......... با وکالت آقای مصطفی جلالی فرزند ........... به نشانی خ وزراء کوچه ششم پلاک ۷ واحد یک شرقی

خوانده: آقای  ........ به نشانی شهرستان تهران .........

 

گردشکار:

 خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده با تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر/ فوق العاده دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

 

رأی دادگاه

 

 در خصوص خانم.............فرزند .............. با وکالت آقای مصطفی جلالی به طرفیت آقای .......... فرزند ............. به خواسته استرداد عین اقلام جهیزیه مطابق لیست تنظیمی‎ ( سیاهه) مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی با توجه به دادخواست تقدیمی ‎و نظر به اینکه به دلالت اوراق پرونده علقه زوجيت فيما بين طرفين محرز و مسلم بوده و حسب لیست مستند دعوی پیوست در پرونده خوانده اثاثیه مورد ادعا را از خواهان تحویل گرفته و خوانده دفاع و ایراد موثری در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته و دلیل و مدرکی بر بطلان دعوی نیز ارائه و ابراز نداشته و چون يد زوج بر جهیزیه امانی تلقی می‎شود وخوانده فقط حق استفاده از آن را در زندگی مشترک را دارد و با عنایت به اینکه خواهان نیز با طرح دادخواست از اذن خود بر استمرار يد زوج بر اقلام جهیزیه رجوع نموده است و امین مکلف است در صورت مطالبه مستودع عین اموال امانی را در وضعیت موجود به وی مسترد دارد، بنابر این موجبی برای ادامه تصرفات خوانده وجود ندارد و دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 619 و 620 قانون مدنی و 198 قانون آئین دادرسی دادگاه‎های عمومی ‎و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، حکم به محکومیت خوانده به رد عین اقلام جهیزیه در وضع فعلی و به شرح ليست مندرج در پرونده صادر و اعلام می‎نماید رای اصداری حضوری و قابل تجدید نظر خواهی ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران می‎باشد.

 

رئیس شعبه 286 دادگاه خانواده مجتمع شهید باهنر-  محمدی

امضای تنظیم

دادگستری کل استان

شورای حل اختلاف

شماره .............

پیوست ............

 

خواهان/ شاکی  خوانده/ مشتکی عنه    موضوع   تاریخ     شعبه  پرونده

...............  .......................      تقسیط جهزیه   .......  .......

 

تماس کارشناس ....................................

 

«قرار ارجاع امر به کارشناسی »

 

 نظر به فنی بودن مسأله و ضرورت جلب نظر کارشناس شورا بر اساس ماده 257 قانون آئين دادرسی مدنی قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر و از بین کارشناسان رسمی با قید قرعه آقای ....... با دستمزد ....... ریال انتخاب گردید تا با ملاحظه اوراق پرونده و بررسی موضوع چنانچه جهات رد مطرح نباشد ضمن حضور در محل و استماع اظهارات طرفين/ مطلعين و در نظر گرفتن جمیع اوضاع و احوال موثر در قضیه از جمله موقعیت زمان و مكان اقدام و نظريه مكتوب و مستدل خویش را ظرف مدت 20روز از تاریخ ابلاغ به شورا تسلیم نماید دفتر، بدواً به خواهان اخطار شود که حق الزحمه ‎کارشناسی را به مبلغ .........ریال ظرف مدت یک هفته تودیع بسپس در وقت مقرر برای اجرای قرار کارشناسی ازطرفین و کارشناس منتخب دعوت به عمل آید.

 

نسبت به مبایعه نامه مورخ ........ اصالت زمان و خط آن

حوزه .......... مجتمع شماره 24 شورای حل اختلاف دادگستری تهران

 

 عضو اول (رئیس)      عضو دوم      عضو سوم

نام و نام خانوادگی / نام و نام خانوادگی / نام و نام خانوادگی

 

نظریه مشاور: قرار کارشناسی به اینجانب ..................... تحویل گردید.

 نام و نام خانوادگی:

دادگستری کل استان

شورای حل اختلاف

فَلاتَتَّبِعُوُالهَوى اَن تَعدِلُوا

تاریخ: ............................

شماره ............................

پیوست ............................

 

تاریخ رسیدگی: ................

پرونده کلاسه: ..................

دادنامه: .............................

 

 مرجع رسیدگی کننده حوزه 2307 شورای حل اختلاف شماره 24 مجتمع شهید باهنر

 

خواهان: ............................ تهران

خوانده: ............................. تهران

 

خواسته: مطالبه مهریه

 

گردشکار: خواهان دادخواستی/ درخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این حوزه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده/ مقرر حوزه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

 

« رای شورا »

 

در خصوص دادخواست تقدیمی ‎خواهان خانم .........به طرفیت آقای ....... به خواسته مطالبه مهریه به تعداد 714 عدد سکه تمام بهار آزادی با احتساب خسارات دادرسی با ملاحظه تصویر مصدق عقدنامه (سندنکاحیه) رسمی ‎به شماره ......مورخ .......تنظیمی‎ در دفتر رسمی ‎ثبت ازدواج شماره 445 تهران علقه زوجيت فيمابین با مهریه‎ای به میزان به شرح خواسته برای دادگاه محرز است از آنجا که به مجرد عقد نکاح زوجه مالک مهریه می‎گردد و مهریه خواهان نیز حسب مندرجات سند نکاحيه عندالمطالبه می‎بایست به زوجه پرداخت گردد و با مطالبه وی حسب دادخواست تقدیمی ‎حال گردیده و نظر به اینکه خوانده (زوج) ضمن حضور در شورا انکار یا تکذیبی نسبت به موضوع دعوی به عمل نیاورده از سوی دیگر دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خود ابراز ننموده لذ اشورا ضمن استصحاب بقاء دین واحراز اشتغال ذمه خوانده دعوی خواهان را وارد و محمول بر صحت تشخیص داده و مستند به مواد 1078و 1082قانون مدنی و 198 و 515و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‎های عمومی ‎و انقلاب در امور مدنی رای بر محکومیت خوانده به پرداخت تعداد 714عدد سکه تمام بهار آزادی بابت اصل خواسته و پرداخت بیست و دو هزار تومان بابت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر می‎نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی ‎تهران می‎باشد. ص/آن

 

قاضی شعبه2307 شورای حل اختلاف

مجتمع شماره 24 تهران

بسمه تعالی

 

گواهی و شهادت نامه

سلام علیکم

احتراما، امضاء کنندگان ذیل این برگه گواهی و شهادت می‎دهیم، مبنی بر اینکه آقای ......... فرزند ......... را بیش از چندین سال از طریق دوستی و همکاری و اقوام می‎شناسیم، و به مراتب اعسار و ناتوانی ایشان از پرداخت دفعتاً مهریه اشراف و آگاهی کامل داریم و مطلع هستیم که ایشان وضعیت مالی مناسبی نداشته و دارای شغل آزاد بوده و درآمد بالا و غنی نداشته و دارایی منقول و غیر منقول نسبت به محكوم له نداشته و تقاضای اعسار به مهریه نموده است، لذا با اعلام مراتب فوق حاضریم در صورت صلاحدید دادگاه محترم مراتب را در محضر دادگاه گواهی و شهادت دهیم.

محکوم به به میزان: تعداد 714عدد سکه تمام بهار آزادی

میزان در آمد: ماهیانه1/000/000 تومان

 

نام و نام خانوادگی:  نام و نام خانوادگی: نام و نام خانوادگی:  نام و نام خانوادگی:

.....................  ..........................  ........................  ...........................

نام پدر: .............. نام پدر: ........ نام پدر: ............  نام پدر: .............

شغل: .............       شغل: ..........  شغل: ..........    شغل: ..................

 

آدرس: .....................................................

آدرس: ......................................................

آدرس: .......................................................

آدرس: ......................................................

 

وضعیت مالی محکوم علیه/ وضعیت مالی محکوم علیه /وضعیت مالی محکوم علیه/  وضعیت مالی محکوم علیه

............................/ ................................/  ................................./................................

 

امضاء و اثر انگشت       امضاء و اثر انگشت            امضاء و اثر انگشت             امضاء و اثر انگشت

 

كليه حقوق این سایت محفوظ و به هاشم موسوی تعلق دارد

 شماره تماس جهت مشاوره : 09039070889

 

كليه حقوق این سایت محفوظ و به آقای هاشم موسوی تعلق دارد

 شماره تماس جهت مشاوره : 09039070889

وکیل پایه یک دادگستری در تهران، قراردادحق الوکاله، طلاق توافقی، استیفای حقوق موکل، هزینه حق الوکاله، تعهدات موکل رای شورا، مطالبه مهریه، شورای حل اختلاف، وکیل پایه یک در تهران، طلاق توافقی
وکیل پایه یک دادگستری در تهران، قراردادحق الوکاله، طلاق توافقی، استیفای حقوق موکل، هزینه حق الوکاله، تعهدات موکل نمونه فرم گواهی، شهادت نامه، طلاق توافقی، مطالبه مهریه، تقسیط مهریه، وکیل پایه یک در شیراز، ایرانیان وکیل
نمونه فرم، وکالت نامه، بهتری وکیل پایه یک دادگستری در تهران، استیفای حقوق موکل نمونه عقد نامه، سند ازدواج، طلاق توافقی، بهترین وکیل در اصفهان، تقسیط مهریه، مطالبه مهریه
نمونه لایحه، هاشم موسوی، وکیل پایه یک دادگستری، وکالتنامه نمونه دادخواست، بهترین وکیل پایه یک، الزام به تمکین، طلاق توافقی، ایرانیان وکیل، وکیل پایه یک نمونه دادنامه، طلاق توافقی، هاشم موسوی ، استرداد جهیزیه، رای دادگاه، بهترین وکیل پایه یک تقسیط مهریه، شورای حل اختلاف، طلاق توافقی، هاشم موسوی، مبایعه نامه
وکیل پایه یک دادگستری در تهران، قراردادحق الوکاله، طلاق توافقی، استیفای حقوق موکل، هزینه حق الوکاله، تعهدات موکل رای شورا، مطالبه مهریه، شورای حل اختلاف، وکیل پایه یک در تهران، طلاق توافقی
وکیل پایه یک دادگستری در تهران، قراردادحق الوکاله، طلاق توافقی، استیفای حقوق موکل، هزینه حق الوکاله، تعهدات موکل نمونه فرم گواهی، شهادت نامه، طلاق توافقی، مطالبه مهریه، تقسیط مهریه، وکیل پایه یک در شیراز، ایرانیان وکیل
نمونه فرم، وکالت نامه، بهتری وکیل پایه یک دادگستری در تهران، استیفای حقوق موکل نمونه عقد نامه، سند ازدواج، طلاق توافقی، بهترین وکیل در اصفهان، تقسیط مهریه، مطالبه مهریه
نمونه لایحه، هاشم موسوی، وکیل پایه یک دادگستری، وکالتنامه نمونه دادنامه، طلاق توافقی، هاشم موسوی ، استرداد جهیزیه، رای دادگاه، بهترین وکیل پایه یک
نمونه دادخواست، بهترین وکیل پایه یک، الزام به تمکین، طلاق توافقی، ایرانیان وکیل، وکیل پایه یک تقسیط مهریه، شورای حل اختلاف، طلاق توافقی، هاشم موسوی، مبایعه نامه