09039070889

09123022312

مشاوره حقوقی رایگان :

مشارکت در انتقال مال غیر

موکلین به استفاد از ماده 156 از قانون آئین دادرسی مدنی مراتب ذیل تقديم است همانطور که مستحضرید مورث موکلین طی مبایعه نامه شماره ........ مورخ 4/2/83 شش دانگ یکدستگاه آپارتمان در طبقه 5 غربی مجتمع مسکونی مستقر در نشانی.........را از شما خریداری متأسفانه پس از فوت مورث موکلین از ورود و انتفاع وراث ایشان (مرحوم .............) بدون دلیل قانونی ممانعت بعمل آورده اید همانگونه مستحضرید ادعای شما مبنی بر اینکه .......... در واحد مزبور حقی نداشته با صدور دادنامه شماره ............ و قطعیت آن بلاوجه تشخیص در نتیجه مالكيت مورث موکلین محرز و مسلم گردیده لذا بدینوسیله به شما ابلاغ می‎گردد.

نمونه برگ اظهار نامه، الزام قانونی، بهترین وکیل در ایران، مورث موکلین، وکالت نامه ارثیه، ایرانیان وکیل دادنامه، رای دادگاه، مشارکت در انتقال مال غیر، بهترین وکیل پایه یک دادگستری، نمونه دادنامه، وکالت حقوقی، مشاوره رایگان دادنامه، رای دادگاه، مشارکت در انتقال مال غیر، بهترین وکیل پایه یک دادگستری، نمونه دادنامه، وکالت حقوقی، مشاوره رایگان نمونه صورتجلسه، دادخواست صلح نامه، پلاک ثبتی، بهترین وکیل پایه یک دادگستری در ایران، هاشم موسوی، ایرانیان وکیل، مشاوره حقوقی رایگان نمونه مبایعه نامه، پلاک ثبتی، مشاوره حقوقی رایگان، بهترین وکیل پایه یک در اصفهان، وکالت نامه ارثیه، تقسیم حقوقی ارث و میراث لایحه در خصوص مبایعه نامه، پلاک ثبتی، قرار داد مشارکتی، وکیل پایه یک در اصفهان نمونه برگ درخواست، وکیل پایه یک دادگستری، بهترین وکیل در اصفهان، دستور موقت، نمونه فرم وکالت نامه، مشاوره رایگان، بهترین وکیل در ایران، وکیل پایه یک، وکالت حقوقی، وکالت کیفری، وکالت نامه ارثیه

بسمه تعالی

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

تاریخ:  ............................

شماره: ............................

پیوست: ............................

مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده

بهروز ستوده مهر به وکالت از وراث قانونی مرحوم حبیب الله دهقانی محمدآبادی به نشانی: هشتگرد .............

 

موضوع اظهارنامه

الزام قانونی

 

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

آقای .... و خانم ...... بایگانی هردو به نشانی: کرج .....

 

خلاصه اظهارات

مخاطب محترم

با سلام؛ احتراماً بوکالت از موکلین به استفاد از ماده 156 از قانون آئین دادرسی مدنی مراتب ذیل تقديم است همانطور که مستحضرید مورث موکلین طی مبایعه نامه شماره ................. مورخ 4/2/83 شش دانگ یکدستگاه آپارتمان در طبقه 5 غربی مجتمع مسکونی مستقر در نشانی...........را از شما خریداری متأسفانه پس از فوت مورث موکلین از ورود و انتفاع وراث ایشان (مرحوم .............) بدون دلیل قانونی ممانعت بعمل آورده اید همانگونه مستحضرید ادعای شما مبنی بر اینکه .............. در واحد مزبور حقی نداشته با صدور دادنامه شماره ................... و قطعیت آن بلاوجه تشخیص در نتیجه مالكيت مورث موکلین محرز و مسلم گردیده لذا بدینوسیله به شما ابلاغ می‎گردد:

 اولا: ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف حسب عرف منطقه اقدام در غیر این صورت از طریق مراجع فضایی نسبت به آن اقدام خواهد شد.

 ثانيا: اقدامات لازم برای انتقال رسمی ‎واحد مذکور به نام وراث مرحوم دهقانی معمول در غیر این صورت نه تنها از طریق مراجع قانونی به این امر ملزم، بلکه تمامی‎هزینه‎های مرتب به آنرا نیز ملزم به پرداخت خواهید بود.

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

دادنامه

فَلاتَتَّبِعُوُالهَوى اَن تَعدِلُوا

شعبه 120 دادگاه عمومی ‎(جزایی) دادگستری شهرستان کرج

شماره دادنامه: ..........................

شماره پرونده: ..........................

شماره بایگانی شعبه: ...................

تاریخ تنظیم: 25/04/1391

پیوست

پرونده کلاسه ................... شعبه۱۲۰ دادگاه عمومي(جزایي دادگستري شهرستان کرج دادنامه شماره ...............................

شکات: ۱. خانم ................. ۲. خانم .................... با وکالت ....................... به نشاني هشتگرد ...........................

٣. آقاي ....................... به نشاني کرج ...................

متهمين: ۱. آقاي ................. با وکالت . کرج ...............

۲. آقای .............. با وکالت‎هاشم موسوي تهران خ شهید بهشتي خ وزرا کوچه ششم پ ۷ واحد ۲

اتهام: مشارکت درانتقال مال غیر

رای دادگاه

درخصوص اتهام ۱-  آقای ............ باسواد، اهل و ساکن کرج ۲-  آقای ........... ، باسواد، اهل همدان ساکن کرج، هر دو دائر به مشارکت در انتقال سه دانگ مال غیرمتعلق به ............... فرزند ..........، موضوع مبایعه نامه شماره ................. مورخ 4/2/1383 مورد شکایت ............. و .................، به وکالت از .................. و ...............، درخصوص شکایت .................... دادگاه نظر به اینکه موضوع سابقا در پرونده کلاسه 1/85/666  شعبه اول بازپرسی رسیدگی و منتهی به صدور قرار منع تعقیب گردیده است لذا بلحاظ اعتبار امر مختومه مستندا به بند ۵ ماده ۶ قانون آئین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می‎گردد و در خصوص شکایت ............. بوکالت از موکلین خود علیه متهمين موصوف، نظر به دفاعیات متهمین و با عنایت به بند 7  قرارداد مشارکت فیمابین ........... از یک طرف و .............. و ................... از طرف دیگر درخصوص احداث بنا در پلاک ثبتی .............. در ده واحد که سهم هر طرف پانصد مترمربع اعلام گردیده و در صورت مازاد بر هزار مترمربع به هر میزان که باشد بالمناصفه می‎بایست بین طرفین تقسیم گردد و باتوجه به نظر کارشناس که بنای احداث شده در پلاک موصوف را ۱۱۳۹ مترمربع اعلام داشته که از آن به میزان ۵۰/ ۵۸۶ مترمربع در ید ................. و .................... و مساحت 50/۵۵۲ مترمربع در ید ............... می‎باشد دادگاه نظر به اینکه این میزان اضافه بنا در کل واحدها بوده که نتیجتا طرفین قرارداد مشارکت، در واحدهای احداثی مشترکا مالک هستند و اقدام یک یا دو نفر از شرکاء در فروش مال مشاع انتقال مال غیرمحسوب نمی‎گردد زیرا در این خصوص نص و عنصر قانونی وجود ندارد و اصولا باید مالکیت طلق باشد و چون متهمين در هر ذره مال مشاع مالکیت دارند لذا نمی‎توانند تحت تعقیب قرار گیرند بلحاظ اینکه مالک می‎باشند لذا این دادگاه بزهی را احراز ننموده و مستندا به بند الف ماده ۱۷۷ از قانون آئین دادرسی کیفری حکم برائت متهمین موصوف را صادر و اعلام می‎نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می‎باشد.

 

رئیس شعبه ۱۲۰ دادگاه جزائی کرج

 

 امضای تنظیم کننده

نشانی: کرج-  بالاتر از میدان طالقانی-  ساختمان مرکزی دادگستری

دادگستری جمهوری اسلامی ‎ایران

پرونده اصلی بکلاسه ..............          شعبه 105 در دادگاه عمومي مجتمع قضایی عدالت تحت رسیدگی می‎باشد

کد ملی وکیل: ......................

تلفن: ...............................

موبایل: ............................

برگ درخواست به دادگاه نخستین

 

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت شهرستان/ بخش/ دهستان خیابان کوچه بلان-  کدپستی (کدپستی حتماً قید شود)

خواهان .......................................................... خانه دار  تهران ...................................... کدملی:

 

خوانده

 1-  .............................................. ......... ........   آزاد  مجهول المکان

 2-  .................................................................   آزاد  تهران ..........

 

وکیل یا نماینده قانونی   ..............................  وکالت  به نشانی: تهران .........

 

خواسته یا موضوع و بهای آن: استدعای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال رسمی سهم مشاعی خواندگان از پلاک ثبتی .....و......و.....و..... فرعی از ... اصلی بخش ... تهران و اجرای آن قبل از ابلاغ به شرح معروض در دادخواست. دلائل و منضمات دادخواست (مدارک) 1-فتوکپی مصدق بیع نامه ۲-جوابیه استعلام ثبتی ۳-محتویات پرونده کلاسه ..................شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی ‎مجتمع قضایی عدالت

 

شرح دادخواست                                              ریاست محترم

 

ریاست محترم مجتمع قضائی عدالت

احتراما باستحضار حضرتعالی میرساند: ١-  همانگونه که در دادخواست تقدیمی ‎مضبوط در پرونده کلاسه ........... شده ۱۰۵ دادگاه عمومی ‎مجتمع قضایی عدالت بعرض رسید است موكله بموجب قراردادهای پیش فروش مورخ 14/8/1381 و 26/8/1381 «ضمائم 1» و مبایعه نامه شماره ........... مورخ 26/8/1381 «ضمیمه 2» يکباب آپارتمان از ۲۵ باب آپارتمان در حال احداث در پلاک ثبتی .... و ........ و ..........و ......... فرعی از ..... الی بخش ....تهران بمساحت تقریبی ۷۵ واقع در طبقه همکف جنوب غربی که بعدا به سلیقه اول جنوب غربی تغییریافته است توأم با ۷۵ سهم متاع از عرصه پلاک‎های فوق الذکر را بمبلغ ششصد میلیون ریال خریداری و مبلغ سیصد و هفتاد و پنج میلیون ریال از تم معامله را پرداخت و بشرح توافقات مندرج در مبایعه نامه فوق الذکر پرداخت الباقي من ماله موکول به تحويل ميع و تنظیم رسمی ‎انتقال کوتاشة. ۲-  نظر باینکه علیرغم گذشت ۱۰ سال از تاریخ انجام معامله فوق خواندگان از تحویل سريع و قمور در دفتر اسناد رسمی ‎و تنظیم سند رسمی ‎انتقال استنکاف ورزیده‎اند و بیم آن می‎رود که نامبردگان سهم مشاعی خود را از پلاک‎های یاد شده به شخص نالت انتقال دهند. لذا با استناد به مواد ۳۱۰ الی ۳۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‎های عمومی ‎و انقلاب در امور مدنی صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال رسمی ‎سهم مشاعی نامبردگان از عرصه پلاک‎های ثبتی .......... و ............... و ................و ................. فرعی از ۳4 اصلی بخش ۱۱ تهران استدعا نموده و با عنایت بمقررات ماده ۳۳۰ قانون مارالذکر اجرای آن را قبل از ابلاغ تقاضا مي‎نمايد.

با احترام، بوکالت از خانم ....................

 

شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه ................................. دادگاه .................................  رسیدگی فرمائید.

نام و نام خانوادگی ارجاع کننده .................................  تاریخ .................................  امضاء

توجه ۱) در صورتی که خواهان تمایل داشته باشد اوراق قضائی بصورت حضوری (در دفتر دادگاه و یا از طریق تلفن یا نمابر یا پست الکترونیکی به وی ابلاغ شود، در پایان شرح دادخواست با ذکر دقیق شماره‎های مربوط اعلام نماید، تا امر ابلاغ سریع تر صورت گیرد.

توجه ۲) چنانچه شرح دادخواست بیش از صفحه حاضر باشد از صفحات مخصوص ادامه شرح دادخواست استفاده شود.

فرم شماره .................. اداره کل تشکیلات و برنامه ریزی

احتراماً در خصوص مبایعه نامه شماره .................... مورخ 4/2/83  به استحضار می‎رساند اینجانبان مالک پلاک ثبتی ........... اصلی از ........... فرعی اراضی عظیمیه . به قصد احداث بنا قرارداد مشارکتی با شرایط مندرج در آن با آقای .......... (بعنوان مجری) منعقد کردیم مطابق تقسیم نامه فیمابین مقرر شد واحدهای شرقی طبقات اول، دوم و پنجم و هر دو واحد در طبقه سوم به آقای ......... و واحدهای غربی در طبقات اول، دوم و پنجم و هر دو واحد در طبقه چهارم به اینجانبان تعلق گیرد مطابق تبصره ۵ قرارداد مذکور مجری طرح فقط حق فروش واحدهای خود را با اطلاع اینجانبان بعنوان مالک داشت. مع الوصف مشارالیه در تاریخ 4/2/83 بدون حضور اینجانبان طبق مبایعه نامه شماره فوق اقدام به فروش واحد غربی در طبقه پنجم که متعلق سهم اینجانبان بود نموده و در تاریخ 11/8/84 با مراجعه آقای........ به منزل اینجانب و بدون حضور خریدار (...............یکی از مالکین) بی اطلاع از معامله به تصور اینکه آقای .............. با رعایت تبصره ۵ قرارداد اقدام به فروش واحدهای خود نموده و معامله نیز در بنگاه آقای .............. (داور قرارداد فیمابین صورت پذیرفته و ایشان به مفاد قرارداد اشراف کامل داشته و بعنوان شاهد ذیل معامله آقای ....................... را امضا می‎نمایم، صرف مشاهده نام آقای ................... بعنوان فروشنده مبادرت به امضا قرارداد نمودم. بهمین لحاظ اینجانبان ریالی بعنوان ثمن معامله از آقای................ دریافت ننموده و بعدها متوجه انتقال واحد پنجم غربی به مرحوم .................... و خانم ...................... (خریداران ملک مذکور) شدیم. حال بلحاظ مشکلات عدیده‎ای که این معامله برای اینجانبان فراهم نموده از آن دادگاه محترم قاضای رسیدگی و صدور حکم فسخ مبایعه نامه شماره ....................... مورخه 4/2/83 و تحویل آپارتمان موضوع متنازع فیه را دارد.

صورتجلسه و صلح نامه

 

پیرو قرارداد مشارکت تاریخ 18/6/83 بین آقای ................ و خانم ................. و آقای ............... در مورد پلاک ثبتی فرعی ....و .... از اصلی ...... به آدرس اراضی عظیمیه....که در تاریخ 9/3/88 با رضایت طرفین به شرح ذیل اقدام شد. طبق تقسیم نامه قرارداد مشارکت طبقه اول غربی و طبقه چهارم غربی و چهارم شرقی توسط آقای .......... تحویل مالک آقای .............. و خانم خجسته ...........گردید و طبقه پنجم غربی بابت طلب آقای ............ نزد ایشان می‎باشد که پس از تسویه حساب واحد پنجم غربی تحویل گردد. در ضمن حداکثر به مدت ۴۰ روز از تاریخ تحویل کلیه کارهای اداری شهرداری از جمله مفاصا حساب نوسازی-  پایان کار و غیره و بعد از تفکیک در اداره ثبت اسناد املاک انجام شود و هزینه آن مشترک می‎باشد و سند آپارتمان واحدها (۱۰ واحد) تفکیک شود. این صورتجلسه و صلح نامه در تاریخ هم در حضور امضا کنندگان ذیل در سه نسخه تنظیم گردید که نزد آقایان ....، .... و ...... می‎باشد و هر کدام حکم واحد را دارد.

توضیح اینکه 2 ماده بشرح زیر توافق گردید: 1-  آقای............ متعهد گردید ظرف مدت 48 ساعت فیش بدهی ملک فوق را که به شهرداری که بابت هر بیمه ماده صدر بدهکار است از شهرداری گرفته و تحویل وکیل..... و همسر ایشان جناب آقای ....... نموده و آقای ........ ملزم و متعد است به همکاری مالک بدهی شهرداری طبق فیش به شهرداری پرداخت نمایند تا اسناد جهت انتقال آماده شود پس از اینکه پایان کار گرفته شد و کلیه کارهای اداری از جمله ثبت اسناد و دارائی و غیره جهت تفکیک واحد ها توسط وکیل آقای ........و شریکش (هسمر) ....... و همسرش ملزم و متعهد است که نسبت به انتقال اسناد واحده بنام خریداران که ....معرفی می کند بدون هیچ گونه عذری اقدام نموده و این انتقال دهند ضمناً  بدهی شهرداری به شرح فوق بایستی نهایتاً ظرف مدت یک هفته به شهرداری پرداخت گردد.

 

كليه حقوق این سایت محفوظ و به هاشم موسوی تعلق دارد

 شماره تماس جهت مشاوره : 09039070889

 

كليه حقوق این سایت محفوظ و به آقای هاشم موسوی تعلق دارد

 شماره تماس جهت مشاوره : 09039070889

نمونه برگ اظهار نامه، الزام قانونی، بهترین وکیل در ایران، مورث موکلین، وکالت نامه ارثیه، ایرانیان وکیل دادنامه، رای دادگاه، مشارکت در انتقال مال غیر، بهترین وکیل پایه یک دادگستری، نمونه دادنامه، وکالت حقوقی، مشاوره رایگان دادنامه، رای دادگاه، مشارکت در انتقال مال غیر، بهترین وکیل پایه یک دادگستری، نمونه دادنامه، وکالت حقوقی، مشاوره رایگان نمونه صورتجلسه، دادخواست صلح نامه، پلاک ثبتی، بهترین وکیل پایه یک دادگستری در ایران، هاشم موسوی، ایرانیان وکیل، مشاوره حقوقی رایگان نمونه مبایعه نامه، پلاک ثبتی، مشاوره حقوقی رایگان، بهترین وکیل پایه یک در اصفهان، وکالت نامه ارثیه، تقسیم حقوقی ارث و میراث لایحه در خصوص مبایعه نامه، پلاک ثبتی، قرار داد مشارکتی، وکیل پایه یک در اصفهان نمونه برگ درخواست، وکیل پایه یک دادگستری، بهترین وکیل در اصفهان، دستور موقت، نمونه فرم وکالت نامه، مشاوره رایگان، بهترین وکیل در ایران، وکیل پایه یک، وکالت حقوقی، وکالت کیفری، وکالت نامه ارثیه
نمونه برگ اظهار نامه، الزام قانونی، بهترین وکیل در ایران، مورث موکلین، وکالت نامه ارثیه، ایرانیان وکیل نمونه فرم وکالت نامه، مشاوره رایگان، بهترین وکیل در ایران، وکیل پایه یک، وکالت حقوقی، وکالت کیفری، وکالت نامه ارثیه
دادنامه، رای دادگاه، مشارکت در انتقال مال غیر، بهترین وکیل پایه یک دادگستری، نمونه دادنامه، وکالت حقوقی، مشاوره رایگان نمونه مبایعه نامه، پلاک ثبتی، مشاوره حقوقی رایگان، بهترین وکیل پایه یک در اصفهان، وکالت نامه ارثیه، تقسیم حقوقی ارث و میراث
دادنامه، رای دادگاه، مشارکت در انتقال مال غیر، بهترین وکیل پایه یک دادگستری، نمونه دادنامه، وکالت حقوقی، مشاوره رایگان لایحه در خصوص مبایعه نامه، پلاک ثبتی، قرار داد مشارکتی، وکیل پایه یک در اصفهان
نمونه صورتجلسه، دادخواست صلح نامه، پلاک ثبتی، بهترین وکیل پایه یک دادگستری در ایران، هاشم موسوی، ایرانیان وکیل، مشاوره حقوقی رایگان نمونه برگ درخواست، وکیل پایه یک دادگستری، بهترین وکیل در اصفهان، دستور موقت،