09039070889

09123022312

مشاوره حقوقی رایگان :

مشاوره حقوقی چک و اسناد تجاری با هاشم موسوی وکیل پایه یک دادگستری

09039070889

09123022312

صدور چک بلامحل

 متهم مبادرت به صدور دو فقره چک به عهده بانک تجارت عهده بانک ملت جمعا به مبلغ هفده میلیون و چهارصد هزار تومان نموده است که بموجب گواهی نامه های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه فاقد محل اعلام گردیه است اینک باتوجه به محرمانه بودن عمل مشارالیه تقاضای رسیدگی و تعقیب کیفری نامبرده را دارد.و دادگاه وی را به تحمل یک سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دوسال محکم نمود

نمونه برگ گواهي نامه عدم پرداخت وجه چك استیفای حقوق موکل با طرح دعوی حقوقی یا کیفری و پاسخ به دعاوی مطروحه علیه موکل با حق مراجعه به سازمان ها و ارگان های دولتی و خصوصی لایحه ی نوشته شده توسط هاشم موسوی وکیل پایه یک دادگستری با موضوع صدور چک بلامحل رای دادگاه با موضوع چک بلامحل

بانک ملت

گواهینامه عدم پرداخت چک

صفحه:........

شماره گواهینامه :........

الف- مشخصات صادر کننده ی چک :

تاریخ :........

کد شعبه .......نام و محل استقرار شعبه : دانشکده پلیس

 

 

شماره حساب :..... نوع حساب :انفرادی  شماره چک :....... مبلغ به عدد:.........

مبلغ به حروف :.....تاریخ چک :.....مبلغ چک برگشتی به عدد:......مبلغ برگشتی به حروف:................

 

نام خانوادگی /نام /نام کامل شرکت : شرکت راهکار تجارت تهمت                                                                                کد ملی :..

شماره شناسنامه /شماره ثبت :...... تاریخ تولد/تاریخ ثبت ...... شهرستان محل صدور /شهرستان محل ثبت شرکت کدمحل:.......شماره حوزه:.......... کدشخصیت:.......... تلفن:.................نشانی :....................

 

صادره به امضا:

 

نام خانوادگی-نام : شرکت راهکار تجارت تهمتن

شماره شناسنامه :......تاریخ تولد .........  محل صدور :.......... کد محل :100 نام پدر :.......نشانی :........  کدپستی :........... تلفن :.............

 

امضای صادرکننده چک با نمونه امضای موجود در بانک (حدود عرف بانکداری ) تطبیق می نماید/ نمی نماید

بعلت مسدودی حساب قابل پراخت نیست

موجودی حساب در تارخ صدور چک : به عدد/به حروف

موجودی حساب در زمان ارائه چک به بانک به عدد/به حروف

 

مشخصات دارنده چک:

نام و نام خانوادگی /نام کامل شرکت حساب .....شماره شناسنامه /شماره ثبت ....... تاریخ تولد/تاریخ ثبت ............محل صدورشناسنامه/محل ثبت شرکت........

 کد حوزه.............  نام پدر:.................به نشانی ............    کد پستی :...................  تلفن:....................

 

مشخصت بنک نماینده:سپه

تاریخ تامین موجودی

 

کانون وکلای دادگستری

شماره :.........

سری :ه

وکالتنامه وقرار داد

شماره  پروانه وکیل:.............

 

نام و نام خانوادگی و اقامتگاه موکل :

 

.....................به نشانی تهران

 

نام و نام خانودگی و پایه وکیل و اقامتگاه وکیل :

هاشم موسوی وکیل پایه یک دادگستری به نشانی تهران _خیابان مطهری _خیابان امیر اتابک _کوچه مسجد _پلاک 19_واحد 4

 

نام ونام خانوادگی و اقامتگااه طرف :

هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی که در موضوع این وکالت با موکل طرفیت داشته باشند

 

موضوع وکالت :

استیفای حقوق موکل یا طرح دعوی حقوقی یا کیفری و پاسخ به دعاوی مطروحه علیه موکل با حق مراجعه به سازمان ها و ارگانهای دولتی و خصوصی اعم از دارایی ،شهرداری ،اداراتثبتفدفاتراسناد رسمی، شوراهای حل اختلاف،بانک ها، نیروهای نظامی و انتظامی ،دادگاههای عمومی و انقلاب ،دادسراها

 

حدد اختیارات وکیل :

وکالت راجع به اعتراض به رای ،تجدید نظر،فرجام خواهی و اعاده دادرسی،مصالحه وسازش، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ،تعیین جاعل ،ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور،وکالت در توکیل،وکالت در تعیین مصدق وکارشناس،دعوایخسارت،استرداد دادخواست یا دعوا،جلب شخص ثالث،دعوای متقابل و دفاع در قبال آن ،ادعای اعسار،قبول یا رد سوگند،درخواست صدور برگ اجراییوتعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی به نام موکل

 

حق الوکاله و ترتیب پرداخت: ................

 

هزینه های قانونی دادرسی و مسافرت به عهده ی موکل است و با اخطار کتبی وکیل و عدم پرداخت،مسئولیتی از این جهت متوجه وکیل نخواهد بود.وکالت و قرارداد به شرح بالا واقع و با توجه به تمام مندرجات متن و ظهر این صفحه و اثر عدم پیشرفت کار آن را امضآ می نمایم

تاریخ:روز.............ماه .............. سال .......... 13 ( با حروف )...............

امضآموکل :......................  محل گواهی :.....................

امضا وکیل:..................................

 

حسابداری دادگستری ................. تأیید می‎نماید. از وکیل مذکور، دارای پروانه وکالت شماره ............ که تاتاریخ: /..../ ۱۳اعتبار دارد، مبلغ ( ............) ریال، معادل نصف ماليات بابت صندوق حمایت وکلا و کارگشایان و مبلغ(............)ریال، معادل نصف مالیات تأمین هزینه‎های کانون در تاریخ.  ......./...../ 13 وصول شد تا در پایان  ماه جاری به ترتیب به حساب شماره ۱۲۱۹۲ به نام صندوق مذکور و حساب شماره ۱۲۴۳۳ به نام کانون وکلای دادگستری مرکز نزد بانک ملی ایران-  شعبه کاخ دادگستری (تهران)، حواله یا واریز گردد. ضمناً  مراتب فوق در نسخه‎های دوم و سوم گواهی گردید.

تاریخ:-  ...../...../..... ۱۳ امضاء/ مهر

محل الصاق تمبر

هاشم موسوی

H.moossavy

وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری

تاریخ:.......

کانون وکلای دادگستری

شماره:. .....

 

 

شاکی : آقای ..........با وکالت هاشم موسوی به نشانی :تهران _خیابان مطهری_خیابان امیر اتابک_ کوچه مسجد _پلاک 19_ واحد 4

 

متشکی عنه : آقای .........به نشانی تهران

موضوع : صدور چک بلامحل

دادستان محترم دادسرای عمومی استان تهران

با احترام به وکالتاز آقای .....به استحضار می رساند : متهم آقای ......مبادرت به صدور دو فقره چک به شماره ......مورخ ........عهده بانک تجارت و .......مورخ..........عهده بانک ملت جمعا به مبلغ هفده میلیون و چهارصد هزار تومان نموده است که بموجب گواهی نامه های عدم پرداخت به شماره .........مورخ......و....... مورخ ......توسط بانک محال علیه فاقد محل اعلام گردیه است اینک باتوجه به محرمانه بودن عمل مشارالیه تقاضای رسیدگی و تعقیب کیفری نامبرده را دارد.ضمنابه تجویز مواد 74و75 قاون آیین دادرسی کیفری صدور قرار تامین خواسته معادل وجه چک از اموال و دارایی نام برد مورد استدعا می باشد.

باسپاس

هاشم موسوی وکیل پایه یک دادگستری

فلا تتبعوا القوي أن ثغدلوا »

شماره دادنامه: ............

شماره پرونده:...............

شماره بایگانی شعبه: ..........

.تاریخ تنظیم: ................

پیوست

شعبه 1045دادگاه عمومی ‎(جزایی)

مجتمع شهید قدوسی تهران

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

دادنامه

 

کلاسه پرونده:.........     شماره دادنامه:.....  تاریخ صدور:..............

 

مرجع رسیدگی شعبه 045 دادگاههای عمومی تهران

شاکی :هاشم موسوی –مطهری-خ امیر اتابک –ک مسجدپلاک 19واحد 4

متهم:............ تهران

نوع اتهام:صدور چک بلامحل

گردشکار :بتایخ فوق دروقت مقرر رسیدگی دادگاه به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است با توجه به اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید

 

رای دادگاه:

 

در خصوص اتهام .......فرزند......ساکن تهران دایر برصدور دو فقره چک یلامحل به شماره ...........بمبلغ صد و هفتاد و چهار میلیون ریال به عهده بانک تجارت و ملت دادگاه با توجه به محتویات پرونده و شکایت .....وکیل شاکی گواهینامه صادره از طرف بانک محال علیه گزارش نیروی انتظامی و کیفر خواست صاره و اینکه متهم در دادگاه حاضر نشده و از اتهام خود دفاعی بعمل نیاورده و مستندات ابزاری شاکی مصون از تعرض باقی مانده فلذا اتهام انتسابی به وی محرز و مسلم است دادگاه مستندا به مواد 3،7،22 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 2/6/1382 وی را به تحمل یک سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دوسال محکم مینماید.این رای غیابی بوده و ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ واقعی واخواهی در همین شعبه میباشد.

رئیس شعبه 1045 دادگاه عمومی تهران-خازنی

نشانی :تهران –خیابان استاد مطهری –کوه نور-کوچه 7-پلاک 43

 

كليه حقوق این سایت محفوظ و به هاشم موسوی تعلق دارد

 شماره تماس جهت مشاوره : 09039070889

 

كليه حقوق این سایت محفوظ و به آقای هاشم موسوی تعلق دارد

 شماره تماس جهت مشاوره : 09039070889

نمونه برگ گواهي نامه عدم پرداخت وجه چك استیفای حقوق موکل با طرح دعوی حقوقی یا کیفری و پاسخ به دعاوی مطروحه علیه موکل با حق مراجعه به سازمان ها و ارگان های دولتی و خصوصی لایحه ی نوشته شده توسط هاشم موسوی وکیل پایه یک دادگستری با موضوع صدور چک بلامحل رای دادگاه با موضوع چک بلامحل
نمونه برگ گواهي نامه عدم پرداخت وجه چك استیفای حقوق موکل با طرح دعوی حقوقی یا کیفری و پاسخ به دعاوی مطروحه علیه موکل با حق مراجعه به سازمان ها و ارگان های دولتی و خصوصی لایحه ی نوشته شده توسط هاشم موسوی وکیل پایه یک دادگستری با موضوع صدور چک بلامحل رای دادگاه با موضوع چک بلامحل