09039070889

09123022312

مشاوره حقوقی رایگان :

در خصوص دادخواست آقای ... و خانم ... با وکالت آقای هاشم موسوی بطرفیت 1- دادسرای ناحیه 25 تهران 2- آقای ... به خواسته صدور حکم حجر

نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم حجر، وکیل پایه یک دادگستری ، نمونه دادخواست صدور حکم حجر ، حق الوکاله ، نمونه حکم حجر ، گواهی پزشک برای اعصاب ، پرسش حقوقی ، هاشم موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، وکالت نامه ، دادخواست اثبات حجر ، شکایت مجدد بعداز رضایت ، نمونه دادخواست اعلام حجر ،
نمونه دادخواست اعلام حجر ، نمونه حکم حجر ، وکیل پایه یک دادگستری ، نمونه دادخواست حجر ، وکالت نامه ، نمونه رای دادگاه ، نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم حجر ، دادخواست اثبات حجر ، حکم حجر ، دادخواست حجر
نمونه درخواست گواهی قطعیت حکم ، نمونه رای تجدید نظر ، نمونه درخواست حجر ، ودادخواست محجوریت ، ترتیب صدور حکم حجر ، حکم حجر نمونه درخواست گواهی قطعیت حکم ، دادخواست محجوریت ، نمونه درخواست حجر ، حکم حجر ، نمونه حکم حجر
صدور حکم حجر ، دادخواست اثبات حجر ، نمونه دادخواست صدور حکم حجر ، دادخواسن اثبات حجر ، نمونه حکم حجر صدور حکم حجر ، نمونه دادخواست اثبات محجوریت ، نمونه حکم حجر ، دادخواست اثبات حجر ، دادخواست صدور حکم حجر

صدور حکم حجر

مشاوره در رابطه با حکم حجر

09039070889

09123022312

"آماده همکاری مشترک با سایر وکلا"  و  "ارائه انواع دادخواست برای

حکم حجر

"

09123022312

در صورت عدم پاسخ پیامک ارسال کنید.

تحت (شماره )/(تاریخ ) "49156" /"05/09/76"  ثبت شده است.

                                                                                                                                                وجوهیکه طبق مقررات برای تنظیم این

 سند دریافت شده بشرح زیر  است:

درآمد حق الثبت ..................... ریال

8% عوارض شهرداری ..............   ریال

 برگ معاملات یک برگی................. ریال

 حق التحریر .............................. ریال

  بهای اوراق و قبوض اقساطی ............ ریال

 جمع کل: .............................................. ریال

 

 

قوه قضائیه

 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

 دفتر اسناد رسمی شماره 67 حوزه ثبتی تهران

 

480553

سری ب/74

کد 03-4-1

محل امضای دفتریار و مهر دفترخانه

 

 

مصالح آقای .....  فرزند ...... شناسنامه .......صادره از ...... که به تهران ......... پلاک ....... منزل ..........تلفن .................

متعالمین

 

1- آقای.............فرزند.......شناسنامه...........صادره از بخش ................... بنیاهک ..............پلاک .......تلفن: ....................

2- آقای ............ فرزند .............. ...صادره از .............. تلفن ...............بالسویه هر یک نسبت به مورد مصالحه و با توجه به رای صادره از دادگاه

 

مرکزی تهران خانم ......... فرزند ......... شناسنامه از .................. صادره از .......آقای .............. 6038-24/02/74

 

مورد مصالحه: کلیه حقوق و دعاوی عینی

 

نشانی مصالح مرقوم جز پلاک ثبتی ........... ؟؟ اصلی واقع در بخش 11 تهران ؟؟ مالکیت دارای سند مالکیت شماره ............ در صفحه 81 ؟؟؟ بنام مصالح کند ؟؟؟ جاده 49155- 05/09/76 این ؟؟ بنام ؟؟ بین طرفین ؟؟ تاریخ در این دفترخانه تنظیم و امضا گردیده است بنحویکه پس از این دیگر هیچگونه حقی از حقوق ؟؟ از کسب وجه و تجارت سرقفلی در ؟؟ فوق الذکر برای مصالح باقی نمانده و حق در مصالحه ؟؟ است که ؟؟ باقی نماند و متصالحین افراد متصرف مورد مصالحه سرقفلی نمودند.

مال الصلح مبلغ هفت میلیون و سیصد و بیست و یک هزار و چهارصد و چهل ریال رایج که تنها ؟؟ مصالح گردید کلیه مزاید صحت صلح ؟؟ اعم از قبض و ؟؟ به اظهار و غیر اجرت و استنباط کافه خیارات خصوصاً خیار غبن هر چند ؟؟ باشد از طرفین اسقاط گردید و مصالحین با مناسب- سند اجاره 49155-05/09/76 ؟؟ دفترخانه حقوق ؟؟ از حق انتقال یا منتج انتقال حق کسب سند تجارت سرقفلی مورد اجاره آن سند را تهیج صورت و لو به عنوان ؟؟ وکالت صلح حقوق و غیره ؟؟ دیگری ندارد.

گواهی مالیاتی ؟؟ نامه ؟؟ تهران و 1193-29/07/76 صنف عکاسان و ؟؟ 9692-02/09/76 جهت ؟؟ 6329- 02/09/76 ؟؟؟ 09/02/76 ؟؟؟ 70228- 03/09/76 تأمین اظهارنامه تنظیم و این صلح نامه در ؟؟ شماره ؟؟ 7/3/9319 ؟؟

بتاریخ پنجم آذرماه ؟؟ (خیلی واضح نیست)

تذکر: تبصره 3 ماده 34 قانون اصلاح قانون ثبت- در کلیه اسناد رسمی بایستی اقامتگاه متعاملین بطور وضوح در سند قید شود.

اقامتگاه متعاملین همان است که در سند قید شده و مادام که تغییر اقامتگاه خود را قبل از صدور اجرائیه بدفترخانه و قبل از ابلاغ به اجرا با نشانی صحیح و ذکر شماره پلاک محل اقامت اعم از خانه و مهمانخانه و غیره که بتوان اجرائیه را به آنجا ابلاغ کرد اطلاع ندهند کلیه برگ‎ها و اخطاریه‎های اجرائی بمحلی که در سند قید شده ابلاغ می شود و متعهد نمی تواند بعذر عدم اطلاع متعذر گردد.

دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از صدور اجرائیه مراتب را به آخرین نشانی متعهد از طریق پست سفارشی باو اطلاع دهند و برگ اجرائیه را به ضمیمه قبض پست سفارشی جهت ابلاغ اجرائیه و عملیات اجرائی به ثبت محل ارسال دارند.

هرگاه محل اقامت متعهد در سند قید نشده و یا بجهات دیگر احراز محل اقامت میسر نباشد ثبت محل موضوع اجرائیه را بطور اختصار یکنوبت در یکی از جراید کثیر الانتشار محل یا در نزدیکتر بمحل آگهی خواهد نمود.

 

 

این سند که در صفحه 18 دفتر جلد            دفتر

تحت شماره/ تاریخ 10715 ثبت شده است در دفتر

اینجانب نماینده/ دفتریار ثبت اسناد هم در صفحه 85

دفتر اسناد رسمی 22 کرج

شماره 10715 در تاریخ 09/09/53 بثبت رسیده

 

وزارت دادگستری

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

برگ اسناد رسمی

نوع سند قطعی

دفترخانه اسناد رسمی شماره 22 حوزه هشتگرد

 

 

وجوهیکه طبق مقررات برای تنظیم

این سند دریافت شده بشرح زیر است:

 

50% حق الثبت                               ریال

42% شیر و خورشید                         ریال

8% عوارض شهرداری                      ریال

حق التحریر                                   ریال

بهای اوراق و قبوض اقساطی                ریال

جمع کل:                                      ریال

 

 

 

فروشنده: بانو .... دختر ....... به شماره شناسنامه  ........ صادره از.......... ساکن تهران ..............

 

خریدار: آقایان ..........شناسنامه .........و ........... شناسنامه ............ و ................... نشانی ............ و ................... شناسنامه ...............

 از بخش 5 تهران فرزندان............... تهران بالسویه و مشاع

مورد ؟؟ حدود کردن تمامی چهار دانگ مشاع ازشش دانگ از یک قطعه زمین مزروعی قطعه 485 تفکیکی بمساحت یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت متر مربع هر یک به و یک فرعی ؟؟ شده از ؟؟ و یک اصلی حکه واقع در دهقان شریف ؟؟(خیلی بدخط و ناواضح است)

 

 

 

تبصره‎ی 3 ماده‎ی 34 قانون اصلاح قانون ثبت- در کلیه اسناد رسمی بایستی اقامتگاه متعاملین بطور وضح در سند قید شود.

اقامتگاه متعاملين همان است که در سند قید شده و مادام که تغیير اقامتگاه خود را قبل از صدور اجرائیه به دفترخانه و قبل از ابلاغ به اجرا یا نشانی صحیح با ذکر شماره‎ی پلاک محل اقامت اعم از خانه و مهمانخانه و غیره که بتوان اجرائیه را به آنجا ابلاغ کرد، اطلاع ندهند كليه برگ‎ها و اخطاریه‎های اجرائی به محلی که در سند قید شده ابلاغ می‎شود و متعهد نمی‎تواند بعذر عدم اطلاع، متعذر گردد.

دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از صدور اجرائیه مراتب را به آخرین نشانی متعهد از طریق پست سفارشی به او اطلاع دهند و برگ‎ اجرائیه را به ضمیمه قبض پست سفارشی جهت ابلاغ اجرائيه و عملیات اجرائی به ثبت محل ارسال دارند.

هرگاه محل اقامت متعهد در سند قید نشده و یا بجهات دیگر اسراز محل اقامت میسر نباشد ثبت محل موضوع اجرائیه را به طور اختصار یکنوبت در یکی از جراید کثیرالانتشار محل یا نزدیکتر بمحل آگهی خواهد نمود.

نسخه دوم- مخصوص متعامل         حق الثبت .................... دینار....................  ریال

شماره * .........................        جزوه همان .................... پرونده ....................

سری (1)

کد 05-6-1

وزارت دادگستری

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

برگ خلاصه معاملات غیرمنقول ثبت نشده

 

دفترخانه شماره 22 حوزه ثبت کرج شماره پلام ملک "…….."

محل وقوع ملک .................

معامل بانو .................. دختر ............... شناسنامه شماره ................بخش......تهران

متعامل بشرح ظهره سرقه مورد معامله

مبلغ: تمامی چهار دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمینی مزروعی قطعه 485 تفکیکی بمساحت یکهزارو سیصد و هشتاد و هشت مترمربع با حق الشرب مطابق معمول محل از چشمه سارهای قریه دارآباد بزرگ سوار گل چشمه و چشمه کوچک مجاور شرقی آن با رعایت قانون ملی شدن آبها باقیه با اینکه کلیه مجاری المیاه واقع در مورد ثبت برای استفاده سایر قطعات باقی بماند رد قبال مبلغ یکصد و ده هزار ریال رایج نوع معامله قطعی

مدت ................................................................................... تاریخ: 14/09/53

شماره ثبت سردفتر ............. شماره ثبت نماینده ..................

حوزه مورد معامله ...................................................................................

طبق سند مالکیت است

حقوق ارتاعی ...................................................................................

تقاضای ثبت ملک شده است یا نه سند مالکیت صادر شده

 

محل امضای معامل ...............   محل امضاء متعامل

 

محل امضای سردفتر   محل امضای نماینده

شماره 037389

سری: ت/ 1

کانون وکلای دادگستری

شماره پروانه وکیل: .....................

وکالت نامه و قرارداد

 

نام و نام خانوادگی و اقامتگاه موکل: خانم ............ و آقای ................ به نشانی تهران ...........

 

نام و نام خانوادگی و پایه وکیل و اقامتگاه وکیل:‎هاشم موسوی وکیل پایه یک دادگستری به نشانی تهران- خیابان مطهری خیابان امیراتابک کوچه مسجد پلاک 19 واحد 4

نام و نام خانوادگی و اقامتگاه طرف: هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی که در موضوع این وکالت با موکل طرفیت داشته باشند.

موضوع وکالت: استیفای حقوق موکل با حق طرح دعوی حقوقی و کیفری و پاسخ به دعاوی مطروحه علیه موکل با حق مراجعه به ادارات و سازمان‎های عمومی و خصوصی اعم از دارایی، ثبت، شهرداری، بانک، دفاتر اسناد رسمی، مراجع نظامی و انتظامی، دادگاه‎های عمومی و انقلاب و دادسراها و شوراهای حل اختلاف.

حدود اختیارات وکیل: وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدیدنظرخواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف، استرداد سند تعیین جاعل، ارجاع امر به داوری و تعیین داور، وکالت در توکیل، وکالت در تعیین مصدق کارشناس دعوی خسارت، استرداد دادخواست یا دعوا شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث و دفاع تقابل و دفاع در قبال آن ، ادعای اعسار، قبول یا رد سوگند، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن، اخذ محکوم به و وجوه ایواعی به نام موکل

 

حق الوکاله و ترتیب پرداخت: طبق تعرفه

 

هزینه‎های قانونی دادرسی و مسافرت به عهده موکل است و با اخطار کتبی وکیل و عدم پرداخت، مسئولیتی از این جهت متوجه وکیل نخواهد بود.

وکالت و قرارداد به شرح بالا واقع و با توجه به تمام مندرجات متن و ظهر این صفحه و اثر عدم پیشرفت کار آن را امضاء می نمایم.

تاریخ: روز 8 ماه 5 سال 1390 (با حروف هشتم مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود)

امضاء موکل:   محل گواهی: امضاء موکل مورد تأیید می باشد.

امضاء وکیل:

 

حسابداری دادگستری ................................ تأیید می‎نماید. از وکیل مذکور، دارای پروانه وکالت شماره ................................ که تا تاریخ: ....../...../.....۱۳ اعتبار دارد، مبلغ (................................) ریال، معادل نصف مالیات بابت صندوق حمایت وکلا و کارگشایان و مبلغ (................................) ریال، معادل یک چهارم مالیات تأمین هزینه‎های کانون در تاریخ ....../...../.....۱۳ وصول شد تا در پایان ................................ ماه جاری به ترتیب به حساب شماره ۱۲۱۹۲ به نام صندوق مذکور و حساب شماره ۱۲۴۳۳ به نام کانون وکلای دادگستری مرکز نزد بانک ملی ایران- شعبه کاخ دادگستری (تهران)، حواله یا واریز گردد. ضمناً  مراتب فوق در نسخه‎های دوم و سوم گواهی گردید.

تاریخ: ....../...../.....۱۳ امضا/ مهر

 

محل الصاق تمبر

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

 

بتاریخ: 8/9/90 پرونده کلاس…… شماره دادنامه: …مرجع رسیدگی شعبه ۴۵ دادگاه عمومی ‎تهران خواهان: …. و……….. با وکالت‎هاشم موسوی تهران خ مطهری خ امیر اتابک کوچه مسجد پلاک ۱۹ واحد ۴

خواندگان: ۱-  اداره سرپرستی دادسرای ناحیه ۲۵ تهران ۲-  …………. تهران ……

خواسته: حجر

گردشکار: در تاریخ فوق خواهان دادخواستی بخواسته فوق تسلیم دادگاه نموده، پرونده ختم رسیدگی را اعلام وبشرح زیر مبادرت بصدور رای می‎نماید.

رای دادگاه در خصوص دادخواست آقای ..... و خانم ........ هر دو ........... با وکالت آقای‎هاشم موسوی بطرفیت 1- دادسرای ناحیه ۲۵ تهران ۲-  آقای ............. به خواسته صدور حکم حجر خوانده دوم با توجه به محتویات پرونده از جمله جلسه اختبار از خوانده دادگاه با احراز حجر آقای ........... فرزند .......... دارنده شناسنامه .......... صادره تهران متولد....... به سبب سفاهت با عنایت به رای وحدت رویه ۷۲ مورخ ۱۳۵۳/ ۹/ ۴ و به استناد بند دوم ماده ۱۲۰۷و۱۲۰۸ قانون مدنی و ماده ۵۷ قانون امور حسبی حکم حجر نامبرده را صغادر و به استناد ماده ۷۰ قانون امور حسبی اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب می‎شود. رای دادگاه قابل تجدید نظر خواهی است.

رئیس شعبه ۴۵ دادگاه عمومی ‎تهران

موسوی

دادگاه عمومی ‎مجتمع تنانی شهده این بی ایرانشهر شمالی جنب پل کریمخان زند

بتاریخ ........... پرونده کلاسه: .................. شماره دادنامه ................

 مرجع رسیدگی شعبه ۴۵ دادگاه عمومی ‎تهران

 خواهان: ...............................

 خوانده: ........................

خواسته ::نصب امین موقت موضوع ماده ۶۴ قانون امور حسبی

گردشکار: در تاریخ فوق خواهان دادخواستی بخواسته فوق تسلیم دادگاه نموده، دادگاه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام وبشرح زیر مبادرت بصدور با توجه رای مي‎نمايد.

رای دادگاه در خصوص درخواست .................. مبنی بر صدور حکم حجر آقای ............................... دادگاه به استناد ماده ۶۴ قانون امور حسبی نامبرده را از تصرفات در اموالش موقتا ممنوع می‎نماید و آقا ی.................. را به سمت امین موقت منصوب مي‎نمايد. امین مکلف است تا قطعیت حکم نسبت به حفظ اموال نامبرده اقدام نماید. ضمناً  امین منصوب از سوی دادگاه در این باب در حکم نماینده بوده و حق مراجعه به کلیه ادرات جهت انجام امورات نامبرده را داشته و مجاز به دریافت حقوق و مستمری می‎باشد. رای دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه ۴۵ دادگاه عمومی ‎تهران

 

كليه حقوق این سایت محفوظ و به هاشم موسوی تعلق دارد

 شماره تماس جهت مشاوره : 09039070889

نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم حجر، وکیل پایه یک دادگستری ، نمونه دادخواست صدور حکم حجر ، حق الوکاله ، نمونه حکم حجر ، گواهی پزشک برای اعصاب ، نمونه دادخواست اعلام حجر ، نمونه حکم حجر ، وکیل پایه یک دادگستری ، نمونه دادخواست حجر ، وکالت نامه ، نمونه رای دادگاه ، نمونه درخواست گواهی قطعیت حکم ، نمونه رای تجدید نظر ، نمونه درخواست حجر ، ودادخواست محجوریت ، ترتیب صدور حکم حجر ، حکم حجر صدور حکم حجر ، دادخواست اثبات حجر ، نمونه دادخواست صدور حکم حجر ، دادخواسن اثبات حجر ، نمونه حکم حجر پرسش حقوقی ، هاشم موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، وکالت نامه ، دادخواست اثبات حجر ، شکایت مجدد بعداز رضایت ، نمونه دادخواست اعلام حجر ، نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم حجر ، دادخواست اثبات حجر ، حکم حجر ، دادخواست حجر نمونه درخواست گواهی قطعیت حکم ، دادخواست محجوریت ، نمونه درخواست حجر ، حکم حجر ، نمونه حکم حجر صدور حکم حجر ، نمونه دادخواست اثبات محجوریت ، نمونه حکم حجر ، دادخواست اثبات حجر ، دادخواست صدور حکم حجر

 

كليه حقوق این سایت محفوظ و به آقای هاشم موسوی تعلق دارد

 شماره تماس جهت مشاوره : 09039070889

نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم حجر، وکیل پایه یک دادگستری ، نمونه دادخواست صدور حکم حجر ، حق الوکاله ، نمونه حکم حجر ، گواهی پزشک برای اعصاب ، پرسش حقوقی ، هاشم موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، وکالت نامه ، دادخواست اثبات حجر ، شکایت مجدد بعداز رضایت ، نمونه دادخواست اعلام حجر ،
نمونه دادخواست اعلام حجر ، نمونه حکم حجر ، وکیل پایه یک دادگستری ، نمونه دادخواست حجر ، وکالت نامه ، نمونه رای دادگاه ، نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم حجر ، دادخواست اثبات حجر ، حکم حجر ، دادخواست حجر
نمونه درخواست گواهی قطعیت حکم ، نمونه رای تجدید نظر ، نمونه درخواست حجر ، ودادخواست محجوریت ، ترتیب صدور حکم حجر ، حکم حجر نمونه درخواست گواهی قطعیت حکم ، دادخواست محجوریت ، نمونه درخواست حجر ، حکم حجر ، نمونه حکم حجر
صدور حکم حجر ، دادخواست اثبات حجر ، نمونه دادخواست صدور حکم حجر ، دادخواسن اثبات حجر ، نمونه حکم حجر صدور حکم حجر ، نمونه دادخواست اثبات محجوریت ، نمونه حکم حجر ، دادخواست اثبات حجر ، دادخواست صدور حکم حجر
نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم حجر، وکیل پایه یک دادگستری ، نمونه دادخواست صدور حکم حجر ، حق الوکاله ، نمونه حکم حجر ، گواهی پزشک برای اعصاب ، پرسش حقوقی ، هاشم موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، وکالت نامه ، دادخواست اثبات حجر ، شکایت مجدد بعداز رضایت ، نمونه دادخواست اعلام حجر ،
نمونه دادخواست اعلام حجر ، نمونه حکم حجر ، وکیل پایه یک دادگستری ، نمونه دادخواست حجر ، وکالت نامه ، نمونه رای دادگاه ، نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم حجر ، دادخواست اثبات حجر ، حکم حجر ، دادخواست حجر
نمونه درخواست گواهی قطعیت حکم ، نمونه رای تجدید نظر ، نمونه درخواست حجر ، ودادخواست محجوریت ، ترتیب صدور حکم حجر ، حکم حجر نمونه درخواست گواهی قطعیت حکم ، دادخواست محجوریت ، نمونه درخواست حجر ، حکم حجر ، نمونه حکم حجر
صدور حکم حجر ، دادخواست اثبات حجر ، نمونه دادخواست صدور حکم حجر ، دادخواسن اثبات حجر ، نمونه حکم حجر صدور حکم حجر ، نمونه دادخواست اثبات محجوریت ، نمونه حکم حجر ، دادخواست اثبات حجر ، دادخواست صدور حکم حجر