09039070889

09123022312

مشاوره حقوقی رایگان :

مشاوره حقوقی چک و اسناد تجاری با هاشم موسوی وکیل پایه یک دادگستری

09039070889

09123022312

خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک

اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب صادره درخصوص پرونده خیانت در امانت یک فقره چک

سایت هاشم موسوی، وکیل پایه یک دادگستری، قوانین چک برگشتی ، دادگستری جمهوری اسلامی ایران ، حق الوکاله ، ایرانیان وکیل، دادسری، سایت هاشم موسوی، وکیل پایه یک دادگستری، ایرانیان وکیل، قوانین چک بلامحل، حق الوکاله ، و، صدور قرارمنع، مبایعه نامه ، صدور چک، گواهی عدم پرداخت ، قوانین چک برگشتی، گواهی عدم پرداخت، حق قانونی موکل ، وکالت، سایت رسمی، هاشم موسوی، وکیل پایه یک دادگستری، درباره چک برگشتی ، سایت رسمی، هاشم موسوی، وکیل پایه یک دادگستری، وکالت ، حق الوکاله، نمونه وکالت نامه، انواع وکالت نامه، مدارک لازم برای وکالت نامه محضری،
نمونه شکواییه، سایت رسمی وکیل پایه یک دادگستری، وکالت ، حق الوکاله ، قوانین خیانت درامانت، درباره شکواییه تخریب اموال، سایت رسمی هاشم موسوی، وکیل پایه یک دادگستری، قوانین خیانت درامانت، نمونه شکواییه، نمونه شکواییه تصرف عدوانی، سایت رسمی هاشم موسوی، وکیل پایه یک دادگستری، وکالت، حق الوکاله، فرق بین مبایعه نامه وقولنامه، موبایعه نامه ملک

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

تاریخ: ..../ ......./ ........

شماره: ...............

پیوست: ..............

 

بتاریخ ......پرونده کلاسه ..... تحت نظر قرار دارد با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده ختم تحقیقات اعلام و بشرح زیر مبادرت به صدور قرار می نماید.

 

قرار منع تعقیب

 

معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب تهران

 

درخصوص شکایت ................. علیه ..................... دائر بر خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک با مشخصات مندرج در...... نظر به عدم کفایت  شود.

 

مستنداً به بند الف ذیل ماده 177 قانون آئین دادرسی دادگاه‎های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند «ک» ذیل ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‎های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 قرار منع تعقیب صادر و اعلام می دارد قرار صادره ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ از ناحیه شاکی خصوصی قابل اعتراض در دادگاه عمومی و جزائی تهران است.

 

نیلفروشان بازپرس شعبه دهم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران

 

دفتر: پرونده به نظر معاون محترم دادستان برسد.

 

دادسرای ناحیه 1 تهران: تهران- خیابان شریعتی- جنب پل صدر- خیابان الهیه- دادسرای ناحیه 1  تلفن: 81- 22007379

کانون وکلای دادگستری مرکز

 

تاریخ: 06/01/91

شماره:.................

پیوست: ...............

 

ریاست محترم دادگاه عمومی استان تهران

 

با احترام، به وکالت از آقای ........... مراتب اعتراض خود را نسبت به قرار منع تعقیب صادره درخصوص پرونده کلاسه......... به شرح ذیل به استحضار می رساند:

 

1. بازپرس محترم در حالی به جهت عدم کفایت ادله اقدام به صدور قرار منع تعقیب نموده‎اند که دلایلی از جمله:

 

- مبایعه نامه فی مابین آقایان .......... و .......... که باقیمانده ثمن آن مبلغ نهد و چهل و پنج میلیون تومان می باشد.

- برگه استعلام آقای ........ از حساب شخصی خود از بانک کشاورزی درخصوص برگشت چک شماره ............ به مبلغ نهصد و چهل و پنج میلیون تومان.

 

- اظهارات خانم ............. به عنوان شاهد مبایعه نامه فوق و صدور چک ........در کلانتری 123 نیاوران

ارائه گردیده است. توجه به این نکته ضروری است که ارائه چک و گواهی عدم پرداخت آن از عهده موکل خارج است و ایشان در این خصوص فقط قادر به تهیه استعلام از حساب خود می باشد که این امر نیز انجام گردیده و در پرونده موجود می باشد.

 

با توجه به وجود چک و گواهی عدم پرداخت آن در ید مشتکی عنهم، طی تحقیقات اولیه از محضر بازپرس محترم تقاضای احضار ایشان و ارائه چک فوق به عمل آمده بود دور  از انصاف است که به جهت عدم حضور مشتکی عنهم، حق قانونی موکل تضییع گردد.

1. ضمناً CD مربوط به گفتگوی آقایان ............... و ................ که در آن آقای.............اقرار نموده‎اند که چک فوق را به آقای ................. خرج نموده‎اند و همچنین چک نهصد و چهل و پنج میلیون تومان باقیمانده ثمن معامله می باشد. نیز ضمیمه‎ی لایحه می باشد. sms و تهدیدآمیزی که در رابطه با چک فوق برای موکل ارسال گردیده نیز موجود می باشد که در رابطه با چک فو ق برای موکل ارسال گردیده نیز موجود می باشد که جهت ارائه آن دستور مقتضی صادر گردد.

 

با تقدیم احترام

 

علیهذا نظر به مراتب معمنونه ،نقص را صادر مورد استدعا می شود.

 

کانون وکلای دادگستری                                                     شماره 0373

                                                                                                                                               سری:ت/1

وکالت نامه و قرارداد

شماره پروانه وکیل: .................

 

نام و نام خانوادگی و اقامتگاه موکل: آقای .......... به نشانی تهران

 

نام و نام خانوادگی و پایه وکیل و اقامتگاه وکیل:‎هاشم موسوی وکیل پایه یک دادگستری و سابعه بسطام خانی کارآموز وکالت مجتمعاً و منفرداً به نشانی خیابان بهشتی خیابان وزرا کوچه ششم پلاک 7 طبقه اول شرقی

 

نام و نام خانوادگی و اقامتگاه طرف: هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی که در موضوع این وکالت با موکل طرفیت داشته باشند.

موضوع وکالت: استیفای حقوق موکل با طرح دعاوی حقوقی و کیفری و پاسخ به دعاوی مطروحه علیه ایشان با حق مراجعه به ادارات وا رگان‎های دولتی و خصوصی اعم از دارایی ثبت، بانک‎ها، شهرداری، حوزه‎های نظامی و انتظامی، دادگاه‎های و دادسراها، دفاتر اسناد رسمی

 

حدود و اختیارات وکیل: وکالت راجع به اعتراض به رای تجدیدنظر خواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی مصالحه و سازش، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف، استرداددعویای دادخواست، تعیین جاعل، ارجاع امر به داوری و تعیین داور، وکالت در توکیل، وکالت در تعیین مصدق و کارشناس دعوی خسارت، استرداد دادخواست یا دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی، ورودثالث دفاع از وی و اقدامات، دعوای تقابل ودفاع از آن، ادعای اعسار، قبول یا رد سوگند، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی، اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به نام موکل

 

حق الوکاله و ترتیب پرداخت:  طبق تعرفه

 

هزینه‎های قانونی دادرسی و مسافرت به عهده موکل است و با اخطار کتبی وکیل و عدم پرداخت، مسئولیتی از این جهت متوجه وکیل نخواهد بود.

وکالت و قرارداد به شرح بالا واقع و با توجه به تمام مندرجات متن و ظهر این صفحه و اثر عدم پیشرفت کار آن را امضاء می نمایم.

تاریخ: روز 24 ماه 7 سال 1391 (با حروف بیست و چهارم مهر ماه یکهزارو سیصد و نود و یک )

امضاء موکل:   محل گواهی: امضاء موکل مورد تأیید می باشد.

 

امضاء وکیل: حسابداری دادگستری ............ تأیید می‎نماید. از وکیل مذکور، دارای پروانه وکالت شماره ................ که تا تاریخ: ....../...../.....۱۳ اعتبار دارد، مبلغ (....................) ریال، معادل نصف مالیات بابت صندوق حمایت وکلا و کارگشایان و مبلغ (................................) ریال، معادل یک چهارم مالیات تأمین هزینه‎های کانون در تاریخ ....../...../.....۱۳ وصول شد تا در پایان .......... ماه جاری به ترتیب به حساب شماره ۱۲۱۹۲ به نام صندوق مذکور و حساب شماره ۱۲۴۳۳ به نام کانون وکلای دادگستری مرکز نزد بانک ملی ایران- شعبه کاخ دادگستری (تهران)، حواله یا واریز گردد. ضمناً  مراتب فوق در نسخه‎های دوم و سوم گواهی گردید.

 

تاریخ: ../.../..۱۳ امضا/ مهر

 

محل الصاق تمبر

هاشم موسوی

وکالت در دعاوی

 حقوقی و کیفری

کانون وکلای دادگستری

 

شکواییه

 

شاکی: .................. با وکالت آقای‎هاشم موسوی و سامعه بسطام خانی به نشانی: تهران- خیابان وزرا- کوچه ششم- پلاک 7 واحد 2

مشتکی عنه: 1- ................و 2- ............هر دو به نشانی: تهران

 

موضوع: خیانت در امانت

 

دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب تهران

 

با احترام به وکالت از طرف آقای ........... به استحضار می رساند:

1- در تاریخ 10/07/89 موکل مبادرت به خرید شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی قطعه 15 تفکیکی از شماره 195 فرعی از 2255 اصلی مفروز شده از شماره 52 فرعی به مساحت 69/283 از آقای ...... به مبلغ نهصد و پنجاه میلیون تومان نموده که مبلغ پنج میلیون تومان طی چک شماره ........ مورخ 13/07/89 پرداخت و تتمه آن یک فقره چک به شماره ......... مورخ 10/08/89 به مبلغ 945 میلیون تومان در اختیار ایشان قرار می گیرد.

2- بنا به توافقات انجام شده بین موکل و فروشنده قرارداد مذکور بین طرفین اقاله، و مقرر می گردد چک شماره ......... که در ید آقای .......... امانت تلقی می گردیده است مسترد گردد.

3- متأسفانه متهم علیرغم اینکه ید ایشان نسبت به چک مذکور امانی بوده است با انجام تبانی آن را در اختیار آقای مجید جلادتی قرار داده است و ایشان نیز که از واقعیت امر کاملاً مطلع بوده چک مذکور را برگشت و موجبات تهدید موکل را فراهم نموده است.

 

با توجه به اینکه در ضمن مبایعه نامه تنظیمی که کد رهگیری هم برای آن اخذ شده است مشخص گردیده که چک مذکور امانی می باشد و متهمین با اطلاع کامل از این مسئله مبادرت به برگشت چک نموده‎اند تعقیب کیفری نامبردگان مورد استدعاست. ضمناً چنانچه مبایعه نامه مذکور جهت بهره برداری قضایی مورد نیاز می باشد دستور فرمایید با توجه به کد رهگیری آن از اتحادیه آژانس‎های مسکن و یا املاک پاسارگاد استعلام لازم اخذ شود.

 

با تشکر

 

خیابان وزرا، خیابان ششم، پلاک ۷ طبقه اول واحد یک شرقی • تلفن: 88106412 فکس: 88720707همراه 09123022312

آژانس مسکن .....................

مشاور امین و همیشگی شما

شماره: ...............

تاریخ: ................

پیوست:...............

 

به نام خدا

 

اینجانب......فرزند.......به شماره شناسنامه ....... در صحت سلامت عقل و اراده در حضور شهود ذیل اعلام و اقرار می نمایم که نتوانستم تعهدات خویش طبق مبایعه نامه شماره .......... به تاریخ 10/07/89 و جمیع صورت جلسات پیرو عمل نمایم.

بدین وسیله از مدیریت آژانس املاک پاسارگاد تقاضا می نمایم که ابطال و فسخ مبایعه نامه فوق الذکر را انجام داده و منفصل شدن آن را به سیستم کامپیوتر املاک اعلام نماید ضمناً علت اصلی منفسخ شدن مبایعه نامه فوق الذکر کسری بودجه اینجانب بوده و لاغیر و رضایت کامل بودن قید و شرط خویش را نسبت به فروشندگان آژانس املاک پاساردگاد اعلام می نمایم.

 

كليه حقوق این سایت محفوظ و به هاشم موسوی تعلق دارد

 شماره تماس جهت مشاوره : 09039070889

 

كليه حقوق این سایت محفوظ و به آقای هاشم موسوی تعلق دارد

 شماره تماس جهت مشاوره : 09039070889

سایت هاشم موسوی، وکیل پایه یک دادگستری، قوانین چک برگشتی ، دادگستری جمهوری اسلامی ایران ، حق الوکاله ، ایرانیان وکیل، دادسری، سایت هاشم موسوی، وکیل پایه یک دادگستری، ایرانیان وکیل، قوانین چک بلامحل، حق الوکاله ، و، صدور قرارمنع، مبایعه نامه ، صدور چک، گواهی عدم پرداخت ، قوانین چک برگشتی، گواهی عدم پرداخت، حق قانونی موکل ، وکالت، سایت رسمی، هاشم موسوی، وکیل پایه یک دادگستری، درباره چک برگشتی ، سایت رسمی، هاشم موسوی، وکیل پایه یک دادگستری، وکالت ، حق الوکاله، نمونه وکالت نامه، انواع وکالت نامه، مدارک لازم برای وکالت نامه محضری،
نمونه شکواییه، سایت رسمی وکیل پایه یک دادگستری، وکالت ، حق الوکاله ، قوانین خیانت درامانت، درباره شکواییه تخریب اموال، سایت رسمی هاشم موسوی، وکیل پایه یک دادگستری، قوانین خیانت درامانت، نمونه شکواییه، نمونه شکواییه تصرف عدوانی، سایت رسمی هاشم موسوی، وکیل پایه یک دادگستری، وکالت، حق الوکاله، فرق بین مبایعه نامه وقولنامه، موبایعه نامه ملک
سایت هاشم موسوی، وکیل پایه یک دادگستری، قوانین چک برگشتی ، دادگستری جمهوری اسلامی ایران ، حق الوکاله ، ایرانیان وکیل، دادسری، سایت هاشم موسوی، وکیل پایه یک دادگستری، ایرانیان وکیل، قوانین چک بلامحل، حق الوکاله ، و، صدور قرارمنع، مبایعه نامه ، صدور چک، گواهی عدم پرداخت ، قوانین چک برگشتی، گواهی عدم پرداخت، حق قانونی موکل ، وکالت، سایت رسمی، هاشم موسوی، وکیل پایه یک دادگستری، درباره چک برگشتی ، سایت رسمی، هاشم موسوی، وکیل پایه یک دادگستری، وکالت ، حق الوکاله، نمونه وکالت نامه، انواع وکالت نامه، مدارک لازم برای وکالت نامه محضری،
سایت رسمی هاشم موسوی، وکیل پایه یک دادگستری، قوانین خیانت درامانت، نمونه شکواییه، نمونه شکواییه تصرف عدوانی، نمونه شکواییه، سایت رسمی وکیل پایه یک دادگستری، وکالت ، حق الوکاله ، قوانین خیانت درامانت، درباره شکواییه تخریب اموال، سایت رسمی هاشم موسوی، وکیل پایه یک دادگستری، وکالت، حق الوکاله، فرق بین مبایعه نامه وقولنامه، موبایعه نامه ملک