09039070889

09123022312

مشاوره حقوقی رایگان :

تنفیذ تقسیم نامه و الزام به تنظیم سند رسمی ملک

تنظیم سند رسمی

خواسته ها : تنفیذ تقسیم نامه عادی به اخذ صورت مجلس تفکیکی بر اساس تقسیم نامه مذکور سپس الزام به تنظیم سندرسمی نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ 2 دستگاه آپارتمان واقع در طبقات اول و سوم

صذور حکم به تنفیذ تقسیم نامه ، صورتمجلس تفکیکی بر اساس تقسیم نامه ، تنظیم سند رسمی نسبت به سه دانگ مشاع استعلام شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 330 متر مربع
صذور حکم به تنفیذ تقسیم نامه ، صورتمجلس تفکیکی بر اساس تقسیم نامه ، تنظیم سند رسمی نسبت به سه دانگ مشاع استعلام یک قطعه زمین به مساحت 330 توسط هاشم موسوی وکیل پایه یک دادگستری
لایحه اعتراض ، دادخواست تجدید نظر ، وکیل پایه یک دادگستری تجدید نظر خواهی هاشم موسوی وکیل پایه یک دادگستری نسبت به دادنامه و اخذ صورت مجلس تفکیکی به علت قابل استماع نبودن
مبنی بر اخذ صورت مجلس تفکیکی بر اساس تقسیم نامه ای مذکور الزام به تنظیم سند رسمی ملک و الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی
الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی ، تنفیذ و تقسیم نامه عادی ، الزام به تنظیم سند رسمی ملک تعهد و تقسیم نامه ای بین مورث اینجانبان و خواهان ه وجود ندارد لذا تقاضای صدور حکم به رد دعوی انان را دارد

برگ درخواست نخستین

 

مشخصات/طرفین  نام  نام خانوادگی  نام پدر سن شغل  محل اقامت  شهرستان/بخش/دهستان/منطقه

 خواهان     ...       ......            .....          ....       .....  تهران

 خوانده     ....        ......            .....         ....       .....  تهران

وکیل یا نماینده قانونی      هاشم  موسوی            وکالت           تهران

 

خواسته یا موضوع و بهای آن

صدورحکم به تنفیذتقسیم نامه مورخ ......تنظیمی فی ما بین آقایان ....و..... –الزام خواندگان به اخذ صورت مجلس تفکیکی بر اساس تقسیم نامه مذکور سپس الزام به تنظیم سندرسمی نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ 2 دستگاه آپارتمان واقع در طبقات اول و سوم پلاک ثبتی ....بخش ... تهران بانضمام خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل

دلایل و منضمات دادخواست (مدارک)

1- فتوکپی مصدق مبایعه نامه شماره ..و تقسیم نامه منضم آن 2- فتوکپی مصدق سند مالکیت 3- فتوکپی گواهی حصر وراثت شماره.... 4- وکالتنامه وکیل

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه

 

با احترام به وکالت از طرف خانم ...و...به استحضار می رساند :برابرقرارداد مشارکت در ساخت شماره ..مورخ .تنظیمی فی مابین مرحوم .. (مورث خواندگان ردیف 2تا 6) و اقای ...به ...عنوان سازنده مقرر می گردد که آقای .... نسبت به احداث بنا در 4 طبقه مسکونی به همراه یک طبقه پارکینگ و یک طبقه زیر زمین در 6 دانگ پلاک ثبتی ....بخش 11 تهران اقدام نماید.برابر قرار داد مذکور و تقسیم نامه تنظیمی ،طبقات دوم و چهارم در سهم مالکیت مالک (...)و طبقات اول و سوم در سهم مالکیت سازنده ( ...... ) قرار گرفته است .متعاقبا حسب توافق طرفین قرار داد (....) 3 دانگ مشاع از 6 دانگ پلاک ثبتی فوق به خواهان ها منتقل گردیده است و طبقه اول در سهم مالکیت خانم ....و طبقه سوم در سهم مالکیت خانم ...قرار گرفته است.نظر به اینکه با فوت آقای ....و وجود اختلاف وراث آن مرحوم امکان اخذ صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی نسبت به آپارتمان های تحت تصرف موکلین وجود ندارد ،لذا الزام خواندگان به شرح ستون خواسته مورد استدعا است .

 

 با تقدیم احترام

سایر خواندگان :2-...3-...4-...5-...6-...همگی به نشانی تهران

سایر خواهانها ی دادخواست به شرح زیر است

2- ......فرزند ... به نشانی تهران

محل امضائ- مهر – اثر انگشت

شماره و تاریخ ثبت ادخواست

ریاست محترم شعبه ......دادگاه .......رسیدگی فرمائید نام و نام خانوادگی ارجاع کننده .......تاریخ..........امضاء                  محل نقش تمبر

 

قوه قضاییه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران

اداره ثبت اسناد و املاک کن

بسمعه تعالی

 

ریاست محترم حوزه 703 شورای حل اختلاف تهران

با سلام .

احتراما بازگشت به استعلام شماره ...مورخ ...اشعار می دارد شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 330 متر مربع قطعه 159 تفکیکی شماره ...فرعی از ...اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک ثبتی ...فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش یازده تهران ذیل شماره ...صفحه ...دفتر جلد .. املاک در تاریخ .....به نام آقای ...ثبت و سند مالکیت باشماره چاپی ...صادرهو تسلیم گردیده است .طبق سند شماره ...مورخ ...دفتر اسناد رسمی شماره ...تران به آقای ...انتقال یافته است ضمنا ملک مزبور برای نامه شماره ........مورخ ..مدیر کل تحقیق و استرداد بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی مصادره گردیده ولی تاکنون سندی بنام بنیاد مذکور صادر نگردیده است .همچنین یک فقره استعلام شماره ...مورخ ...دفتر خانه ....تهران و جوابیه ..مورخ ...لف پرونده است که این اداره از نتیجه آن بی اطلاع است . فاقد بازداشت است.

 

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کن

از طرف          گلباغی

دادخواست تجدید نظر

 

طرفین  اسم  نام خانوادگی  شغل محل اقامت بخش / شهرستان دهستان –خیابان – کوچه – شماره پلاک

تجدید نظر خواه                .......      ..............       ..........         تهران

تجدید نظر خواه                 ......       ............         .........         تهران

وکیل یا نماینده قانونی         هاشم         موسوی            وکالت            تهران

 

تجدید نظر خواسته :

اعتراض نسبت به دادنامه به شماره ........ صادره از شعبه ...دادگاه عمومی حقوقی تهران

منضمات دادخواست :

فتوکپی دادنامه – لایحه اعتراضیه – وکالتنامه – محتویات پرونده کلاسه ............-فتوکپی مصدق قرارداد و متمم آن

 

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران

اینجانب نسبت به دادنامه صادره شماره ...........که در تاریخ ...........از دادگاه عمومی شعبه 220 مجتمع قضایی شهید مفتح صادر گردیده و در تاریخ ......ابلاغ شده معترض و در خواست رسیدگی ماهوی می نمایم و رونوشت دادنامه بدوی و لایحه اعتراضیه و فتوکپی مصدق قرارداد و متمم آن و نامه اداره ثبت که جمعا ..برگ می باشد پیوست دادخواست تقدیم است .

محل امضا

دادگستری جمهوری اسلامی ‎ایران

 

فَلاتَتَّبِعُوُالهَوى اَن تَعدِلُوا

 

دادنامه

شماره دادنامه ................................

شماره پرونده  ...............................

شماره بایگانی شعبه .........................

تاریخ تنظیم  .................................

 

پرونده کلاسه .....شعبه 220 دادگاه عمومی ( حقوقی ) مجتمع قضایی شهید مفتح تهران دادنامه شماره ....

خواهان ها: 1- خانم ...2- خانم ...با وکالت هاشم موسوی به نشانی تهران خیابان مطهری خیابان امیر اتابک کوچه مسجد پلاک 19 واحد 4

خواندگان: 1- آقای ..2- خانم ...3- خانم ...4- آقای ..5- آقای ...همگی به نشانی تهران 6- آقای ...به نشانی تهران

خواسته ها:   1- الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی   2- تنفیذ تقسیم نامه عادی 3- الزام به تنظیم سند رسمی ملک

 

گردشکار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .

 

رای دادگاه

در خصوص دادخواست بانوان ...و....با وکالت آقای هاشم موسوی بطرفیت آقایان 1- ...2-....3-....4-...5-....6-.....بخواسته های 1- تنفیذ تقسیم نامه 2- تنظیم سند رسمی نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ 2 دستگاه آپارتمان جزءپلاک ثبتی ...بخش 11 تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی ،وکیل خواهان ها در متن دادخواست چنین شرح می دهد:برابر قرار دادمشارکت در ساخت شماره ....مورخ ....تنظیمی فی مابین مرحوم ...و آقای ....به عنوان سازنده مقرر می گرد که نامبرده اخیر نسبت به احداث بنادر 4 طبقه مسکونی به همراه یک طبقه پارکینگ و یک طبقه زیر زمین در 6 دانگ پلاک ثبتی فوق التوصیف اقدام نماید.برابر قرار داد مذکور و تقسیم نامه نظیمی طبقات دوم و چهارم در سهم مالکیت مالک (...) و طبقات اول و سوم در سهم مالکیت سازنده قرار گرفته است متعافبا حسب توافق طرفین قرار داد 3 دانگ مشاع از 6 دانگ پلاک ثبتی فوق به خواهان ها منتقل شده است و طبقه اول در سهم مالکیت .. و طبقه سوم در سهم ماکیت ...قرار گرفته است لذا تقاضای صدور حکم شایسته را دارد خواندگان ردیف های سوم الی پنجم طی لایحه ارسالی مطالبی را عنوان نموده اند که خلاصه آنها بدین شرح است : بین اینجانبان و خوانده ردیف اول هیچ گونه رابطه حقوقی و قراردادی وجود ندارد اصولا دعوی متوجه اینجانبان نمی شود و درباره خواسته دیگر خواهان مبنی بر اخذ صورت مجلس تفکیکی بر اساس تقسیم نامه مذکور می باشد که اصلا و اساسا چون تعهد و تقسیم نامه های اینجانبان و خواهان ها وجود ندارد لذا این دعوی نیز متوجه آنان نمی باشد تقاضای صدور حکم به رد دعوی خواهانها را دارند خوانده ردیف اول نیز اظهار کرده است لذا مستدا به بند الف ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد آن را صادر و اعلام میدارد ثانیا درباره خواسته های دیگر خواهان مبنی بر تنفیذ تقسیم نامه عادی مورخ ....و اخذ صورت مجلس تفکیکی نظر باینکه مرحوم ....به اتفاق ..مبادرت به انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت در چهار طبقه در پلاک ثبتی ....نموده است و در این تقسیم نامه مقرر شده است تا طبقات اول و سوم در سهم آقای ....قرار گیرد و متعاقبا برابر توافق نامه فی مابین مالک و سازنده ملک مقرر می گردد سه دانگ مشاع از پلاک فوق به احدی از خواهانها یعنی خانم ...منتقل می شود و مشارالیها نیز 1.5 دانگ از سهم مالکانه خود را به خانم .....غنی منتقل نموده است و با انتقال خواهانها مالک مشاع پلاک ثبتی فوق الذکر می باشد و نظر به اینکه افراز اموال مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند شریک باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است و با توجه به اینکه وکیل محترم خواهانها نظریه واحد ثبت را مبنی بر عدم افراز تحصیل نکرده است لذا دعوی عنوان شده با این کیفیت قابلیت استماع را نداشته قرار رد آن را صادر و اعلام میدارد . قرار صادره 20 روز قابل تجدید نظر است

رئیس شعبه 220 دادگاه عمومی حقوقی تهران –زیروی

قوه قضاییه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران

اداره ثبت اسناد و املاک کن

بسعه تعالی

ریاست محترم شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی تهران

با سلام .

احتراما عطف بنامه شماره ..........مورخ .......باستحضار میرساند

مشروح جریان ثبتی پلاک ...فرعی از ...اصلی واقع در بخش یازده تهران قبلا طی نامه شماره .....مورخ ......به ریاست محترم حوزه ....شورای حل اختلاف اعلام گردیده است که کپی تصویر آن به پیوست ارسال میگردد.در ضمن یکفقره استعلام شماره ...مورخ .....و جوابیه ....مورخ دفترخانه ....تهران جهت انجام معالمه در پرونده ثبتی موجود می باشد که این اداره از نتیجه آن بی اطلاع می باشد و طی نظرییه شماره ..مورخ.... سازمان مسکن و شهر سازی استان تهران رای بر موات بودن پلاک ثبتی ..... فرعی از ...اصلی را اعلام نموده است و به استناد ماده شش قانون زمین شهری هرگونه عملیات ثبتی منوط به اظهار نظر بعدی آن سازمان خواهد بود فاقد بازداشت است .

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کن

از طرف           نفر

دادگستری جمهوری اسلامی ایران ‎

فَلاتَتَّبِعُوُالهَوى اَن تَعدِلُوا

 

دادنامه

 شعبه بیست و هشتم دادگاه تجدید نظر استان تهران

شماره دادنامه  ..............

شماره پرونده  ..............

شماره بایگانی شعبه................

تاریخ تنظیم ...............

پرونده کلاسه .........شعبه بیست و هشتم دادگاه تجدید نظراستان تهران دادنامه شماره ...........

 

تجدید نظر خواه :خانم .........با وکالت آقای هاشم موسوی به نشانی خ بهشتی خ وزرا ک ششم پ 7 ط 1 واحد 1 شرقی

خانم ...... به نشانی تهران

تجدید نظر خوانده :آقای .....و.......و......و......به نشانی تهران به نشانی تهران .

تجدید نظر خواسته : از دادنامه ............ شعبه 220 دادگاه عمومی تهران

رای دادگاه

تجدید نظر خواهی آقای هاشم موسوی بوکالت از خانم ....و ....نسبت به دادنامه شماره .......شعبه 220 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن قرار رد دعوی خواهانها بخواسته تنفیذ تقسیم نامه عادی مورخ .....و اخذ صورت مجلس تفکیکی بعلت قابل استماع نبودن دعاوی مذکور صادر گردیده است وارد و موجه است زیرا دعوی تنفیذ تقسیم نامه با دعوی تقسیم ملک متفاوت می باشد و دعوی مذکور در صلاحیت عام دادگاههای دادگستری است و در رویه قضایی نیز بر همین طریق اقدام می شود دعوی اخذ صورت مجلس تفکیکی نیز از دعاوی مشهور و متداول مطروحه در دادگاهها میباشد و منع قانونی برای طرح دعوی مذکور وجود ندارد علیهذا نظر به مراتب فوق قرار معترض عنه در جایگاه قانونی صادر نشدهاست و با پذیرش تجدید نظر خواهی و قابل استماع بودن دعوی خواهان بشرح فوق مستندا به ماده 353 از قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدید نظر خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده می گردد این رای قطعی است.

  رئیس شعبه 28 دادگاه تجدید نظر استان تهران             مستشار دادگاه

                  محمد باقری                                          امیری

دادگستری جمهوری اسلامی ‎ایران

فَلاتَتَّبِعُوُالهَوى اَن تَعدِلُوا

 

شعبه 220 دادگاه عمومی ( حقوقی)مجتمع قضایی

شهید مفتح

دادنامه

شماره دادنامه   .....................

شماره پرونده  ...................

شماره بایگانی شعبه ...................

تاریخ تنظیم  ...................

 

پرونده کلاسه .........شعبه 220 دادگاه عمومی (حقوقی)مجتمع قضایی شهید مفتح تهران دادنامه شماره ..........

خواهان :خانم ......با وکالت آقای هاشم موسوی به نشانی تهران –خیابان مطهری خیابان امیر اتابک کوچه مسجد پلاک 19 واحد 4

خواندگان:1- ...2 - ...3- ...4- ..5- ...6- ... به نشانی تهران 7-... با وکالت آقای هاشم موسوی به نشانی تهران خیابان مطهری خیابان امیر اتابک کوچه مسجد پلاک 19 واحد 4

خواسته ها:

1-تنفیذ تقسیم نامه عادی

2- الزام به تنظیم سند رسمی ملک

3- الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

گردشکار :خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید

رای دادگاه

در خصوص دادخواست بانوان ...و ...با وکالت آقای هاشم موسوی به طرفیت آقایان 1- ...2- ...3- ...4- ...5- ...6- .....به خواسته های 1- تنفیذ تقسیم نامه 2- تنظیم سند رسمی نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ دو دستگاه آپارتمان جز پلاک ثبتی ........بخش 11 تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی با توجه به متن دادخواست تقدیمی و مستندات ابزاری خواهان طبق قرار داد مشارکت در ساخت شماره ......مورخ ......تنظیمی فی ما بین مرحوم......( مورث خواندگان ردیف های اول الی ششم و خوانده ردیف اول به عنوان سازنده مقرر شده است که نامبرده اخیر نسبت به احداث بنا در 4 طبقه مسکونی به همراه یک طبقه پارکینگ و یک طبقه زیر زمین در شش دانگ پلاک ثبتی فوق التوصیف اقدام نمایدبرابر قرارداد مذکور و تقسیم نامه تنظیمی طبقات دوم و چهارم در سهم مالکیت مالک (....)وطبقات اول و سوم در سهم مالکیت سازنده (....) قرار گرفته است متعاقبا حسب توافق طرفین قرار داد (... 3دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی فوق الذکر به خواهانها منتفل شده است و طبقه اول در سهم مالکیت خانم .... و طبقه سوم در سهم مالکیت خانم ... قرار گرفته است لذا تقاضای صدور حکم شایسته را داردخواندگان ردیف های سوم الی پنجم طی ارسال لایحه ای اعلام کرده اند که بین اینجانبان و خوانده ردیف اول هیچگونه رابطه حقوقی و قراردادی وجود ندارد .اصولا دعوای مطروحه متوجه اینجانبان نیست زیرا تعهد و تقسیم نامه ای بین مورث اینجانبان و خواهان ها جود ندارد لذا تقاضای صدور حکم به رد دعوی آنان را دارد بناء علیهذا دادگاه پس از جری تشزیفات قانونی و دعوت از طرفین و استماع مدافعات آنان و ملاحظه مستندات ابرازی از جانب خواهان ها اولا نظر به اینکه وکیل خواهان ها ودعوای الزام به تنظیم سند رسمی را مسترد کرده است لذا مستندا به بند ب از ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوای آنان را صادر و اعلام می دارد ثانیا در ماهیت قضییه نظر به اینکه وراثت مرحوم ....در سهم مفروزی خودشان که بر اساس قرار داد مشارکت و متمم آن مشخص گردیده دخل و تصرف داشته اند و با توجه به اینکه طبق توافق مالک و خوانده ردیف اول و انتقال سه دانگ مشاع از پلاک فوق الذکر به نام خواهان ها و مشخص شدن تصرف آپارتمان های مبحوث عنه در متمم قرار  توسط خواهان ها و مورث خواندگان و با توجه به عدم دفاع موجه و موثر خواندگان دعوای مطروحه به نظر ثابت و مسلم تشخیص و مستندا به مواد 198و 515و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به تنفیذ تقسیم و اخذ صورت مجلس تفکیکی نسبت به سه دانگ مشاع از دو دستگاه آپارتمان جزءپلاک ثبتی .....بخش 11 تهران مبلغ .......ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان را صادر و اعلام می دارد رای صادر شده نسبت به خواندگان حضوری محسوب و ظرف 20 روز قابل تجدید نظر است

رئیس شعبه دادگاه عمومی حقوقی تهران-زیوری

 

كليه حقوق این سایت محفوظ و به هاشم موسوی تعلق دارد

 شماره تماس جهت مشاوره : 09039070889

09039070889

صذور حکم به تنفیذ تقسیم نامه ، صورتمجلس تفکیکی بر اساس تقسیم نامه ، تنظیم سند رسمی نسبت به سه دانگ مشاع استعلام شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 330 متر مربع
صذور حکم به تنفیذ تقسیم نامه ، صورتمجلس تفکیکی بر اساس تقسیم نامه ، تنظیم سند رسمی نسبت به سه دانگ مشاع استعلام یک قطعه زمین به مساحت 330 توسط هاشم موسوی وکیل پایه یک دادگستری
لایحه اعتراض ، دادخواست تجدید نظر ، وکیل پایه یک دادگستری تجدید نظر خواهی هاشم موسوی وکیل پایه یک دادگستری نسبت به دادنامه و اخذ صورت مجلس تفکیکی به علت قابل استماع نبودن
مبنی بر اخذ صورت مجلس تفکیکی بر اساس تقسیم نامه ای مذکور الزام به تنظیم سند رسمی ملک و الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی
الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی ، تنفیذ و تقسیم نامه عادی ، الزام به تنظیم سند رسمی ملک تعهد و تقسیم نامه ای بین مورث اینجانبان و خواهان ه وجود ندارد لذا تقاضای صدور حکم به رد دعوی انان را دارد

برگ درخواست نخستین

صدورحکم به تنفیذتقسیم نامه مورخ ......تنظیمی فی ما بین آقایان ....و..... –الزام خواندگان به اخذ صورت مجلس تفکیکی بر اساس تقسیم نامه مذکور سپس الزام به تنظیم سندرسمی نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ 2 دستگاه آپارتمان واقع در طبقات اول و سوم پلاک ثبتی ....بخش ... تهران بانضمام خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل

قوه قضاییه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران

اداره ثبت اسناد و املاک کن

بسمعه تعالی

 

ریاست محترم حوزه 703 شورای حل اختلاف تهران

با سلام .

احتراما بازگشت به استعلام شماره ...مورخ ...اشعار می دارد شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 330 متر مربع قطعه 159 تفکیکی شماره ...فرعی از ...اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک ثبتی ...فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش یازده تهران ذیل شماره ...صفحه ...دفتر جلد .. املاک در تاریخ .....به نام آقای ...ثبت و سند مالکیت باشماره چاپی ...صادرهو تسلیم گردیده است .طبق سند شماره ...مورخ ...دفتر اسناد رسمی شماره ...تران به آقای ...انتقال یافته است ضمنا ملک مزبور برای نامه شماره ........مورخ ..مدیر کل تحقیق و استرداد بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی مصادره گردیده ولی تاکنون سندی بنام بنیاد مذکور صادر نگردیده است .همچنین یک فقره استعلام شماره ...مورخ ...دفتر خانه ....تهران و جوابیه ..مورخ ...لف پرونده است که این اداره از نتیجه آن بی اطلاع است . فاقد بازداشت است.

 

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کن

از طرف          گلباغی

فتوکپی دادنامه – لایحه اعتراضیه – وکالتنامه – محتویات پرونده کلاسه ............-فتوکپی مصدق قرارداد و متمم آن

اینجانب نسبت به دادنامه صادره شماره ...........که در تاریخ ...........از دادگاه عمومی شعبه 220 مجتمع قضایی شهید مفتح صادر گردیده و در تاریخ ......ابلاغ شده معترض و در خواست رسیدگی ماهوی می نمایم و رونوشت دادنامه بدوی و لایحه اعتراضیه و فتوکپی مصدق قرارداد و متمم آن و نامه اداره ثبت که جمعا ..برگ می باشد پیوست دادخواست تقدیم است .

 

كليه حقوق این سایت محفوظ و به آقای هاشم موسوی تعلق دارد

 شماره تماس جهت مشاوره : 09039070889

صذور حکم به تنفیذ تقسیم نامه ، صورتمجلس تفکیکی بر اساس تقسیم نامه ، تنظیم سند رسمی نسبت به سه دانگ مشاع استعلام شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 330 متر مربع
صذور حکم به تنفیذ تقسیم نامه ، صورتمجلس تفکیکی بر اساس تقسیم نامه ، تنظیم سند رسمی نسبت به سه دانگ مشاع استعلام یک قطعه زمین به مساحت 330 توسط هاشم موسوی وکیل پایه یک دادگستری
لایحه اعتراض ، دادخواست تجدید نظر ، وکیل پایه یک دادگستری تجدید نظر خواهی هاشم موسوی وکیل پایه یک دادگستری نسبت به دادنامه و اخذ صورت مجلس تفکیکی به علت قابل استماع نبودن
مبنی بر اخذ صورت مجلس تفکیکی بر اساس تقسیم نامه ای مذکور الزام به تنظیم سند رسمی ملک و الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی
الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی ، تنفیذ و تقسیم نامه عادی ، الزام به تنظیم سند رسمی ملک تعهد و تقسیم نامه ای بین مورث اینجانبان و خواهان ه وجود ندارد لذا تقاضای صدور حکم به رد دعوی انان را دارد

خواسته ها : تنفیذ تقسیم نامه عادی به اخذ صورت مجلس تفکیکی بر اساس تقسیم نامه مذکور سپس الزام به تنظیم سندرسمی نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ 2 دستگاه آپارتمان واقع در طبقات اول و سوم

صذور حکم به تنفیذ تقسیم نامه ، صورتمجلس تفکیکی بر اساس تقسیم نامه ، تنظیم سند رسمی نسبت به سه دانگ مشاع استعلام یک قطعه زمین به مساحت 330 توسط هاشم موسوی وکیل پایه یک دادگستری
صذور حکم به تنفیذ تقسیم نامه ، صورتمجلس تفکیکی بر اساس تقسیم نامه ، تنظیم سند رسمی نسبت به سه دانگ مشاع تجدید نظر خواهی هاشم موسوی وکیل پایه یک دادگستری نسبت به دادنامه و اخذ صورت مجلس تفکیکی به علت قابل استماع نبودن
استعلام شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 330 متر مربع الزام به تنظیم سند رسمی ملک و الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی
لایحه اعتراض ، دادخواست تجدید نظر ، وکیل پایه یک دادگستری تعهد و تقسیم نامه ای بین مورث اینجانبان و خواهان ه وجود ندارد لذا تقاضای صدور حکم به رد دعوی انان را دارد
الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی ، تنفیذ و تقسیم نامه عادی ، الزام به تنظیم سند رسمی ملک مبنی بر اخذ صورت مجلس تفکیکی بر اساس تقسیم نامه ای مذکور

رگ درخواست نخستین

تنفیذتقسیم صورت مجلس تفکیکیتقسیم نامه

بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی

لایحه اعتراضیه

دادنامه بدوی لایحه اعتراضیه