09039070889

09123022312

مشاوره حقوقی رایگان :

رای اعتراض ثالث در مورد معامله فضولی از اموال ستاد اجرایی فرمان امام

تجدیدنظر خواسته که در مخالفت با موازین قانونی و مستندات پرونده صادر شده نقض میگردد، انگاه با توجه به استدلال یاد شده ادعای خواهان را ثابت دانسته به استناد مواد 10 و 190 و 223 و قانون مدنی و مواد519 و 198 و قانون ایین دادرسی مدنی ، حکم به تنفیذ مبایعه نامه شماره .....مورخ 74/09/28 نسبت به سه دانگ مالکیت ستاد اجرایی فرمان امام ره محکومیت ان ستاد به انتقال رسمی سه دانگ پلاک ثبتی فوق الاشعار به انضمام پرداخت هزینه های دادرسی مراحل بدوی و تجدید نظر و حق الوکاله وکیل درهر دو مرحله در حق تجدید نظر خواه را صادر و اعلام می نماید این رای قطعی است.

هاشم موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، وکالت ، حقوقی کیفری ، حق الوکاله ، اسناد رسمی ، حوزه مالیاتی ، اظهار نامه ، تنظیم سند ، هاشم موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، وکالت ، حق الوکاله ، تنظیم سند ، فضولی ، بر علیه ستاد اجرائی ، حقوقی کیفری ، اسناد رسمی ، موکل ، وکیل ، حدود اختیارات ، هاشم موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، وکالت ، حق الوکاله ، حقوقی ، کیفری ، فضولی ، بر علیه ستاد اجرایی هاشم موسوی ، وکیل پایه دادگستری ، وکالت ، حق الوکاله ، دادخواسته ، دادنامه ، شعبه بدوی ، تجدید نظر ، توقیف اجرای ، خلع ید ، وثیقه ، هاشم موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، وکالت ، حق الوکاله ، کیفری ، حقوقی ، اعاده دادرسی ، دادنامه ، حکم خلع ید ، موکلین ، تجدید نظر ، هاشم موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، وکالت ، کیفری و حقوقی ، دادگاه تجدید نظر ، دادرسی ، هاشم موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، وکالت ، حق الوکاله ، حقوقی و کیفری ، تجدید نظر
هاشم موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، وکالت ، حقوقی کیفری ، رای دادگاه ، تجدید نظر خواهی ، سازمان اقتصادی کوثر ، فضولی ، سهام شرکت ، هاشم موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، وکالت ، حقوقی کیفری ، رای دادگاه ، تجدید نظر خواهی ، سازمان اقتصادی کوثر ، فضولی ، سهام شرکت ، هاشم موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، وکالت ، حقوقی کیفری ، ستاد اجرایی ، صدور حکم ، سند رسمی ، خسارت ، حق الوکاله ، هاشم موسوی ، وکیل یک دادگستری ، وکالت ، حق الوکاله ، ابلاغ اجرائیه ، استیفای محکوم ، فضولی ، تسلیم کننده ، پرداخت اموال ، هاشم موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، وکالت ، حق الوکاله ، حق المشاوره ، هزینه دادرسی ، فضولی ، کلاهبرداری ، ستاد اجرایی ، هاشم موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، وکالتنامه ، حق الوکاله ، وکالت ، دادرسی ، ستاد اجرایی ، هاشم موسوی ، وکیل یک دادگستری ، وکالت ، حق الوکاله ، ابلاغ اجرائیه ، استیفای محکوم ، فضولی ، تسلیم کننده ، پرداخت اموال ، هاشم موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، وکالت ، حق الوکاله ، عدم پرداخت ، مزاییده ، عدم پرداخت ، فروش سهام ، تشریفات قانونی ،

شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی

مجتمع قضایی شهید بهشتی

تهران اجرائیه

 

شماره اجرائیه :.............

شماره پرونده :..............

شماره بایگانی شعبه :.......

تاریخ تنظیم :................

پیوست :.....................

 

مشخصات محکوم له/ محکوم لهم

 

ردیف               نام          نام خانوادگی         نام پدر             نشانی

 

1                  هاشم          موسوی               -                   -

2                ..........     ..............            -                   -

3                .........       .............            -                   -

4               ..........      ................          -                   -

 

مشخصات محكوم عليه/ محكوم عليهم

 

ردیف    نام    نام خانوادگی      نام پدر            نشانی

 

1   ستاد اجرائی فرمان    خ خالد اسلامبولی مقابل مسجد ولیعصر(عج) ط ۲ اداره  کل دعاوی    حضرت امام

2     ...........        شاد آباد خ عزیزی خ استانه شرکت دن تیس

 

3    بنیاد شهید انقلاب    خ شهید بهشتی خ پاکستان  اسلامی (سازمان اقتصادی کوثر)

 

 

محکوم به

بسمه تعالی

 

بموجب درخواست اجرای حکم و شماره دادنامه مربوطه ...................... دادنامه ی شماره ...................مورخ ..........دادگاه تجدید نظر شعبه 12 تهران محكوم عليه‎ها محکوم اند به-  تنفيذ مبایعه نامه شماره [............کادس مورخ ............. نسبت به سه دانگ مالکیت ستاد اجرای فرمان امام ره محکومیت آن ستاد به انتقال رسمی ‎سه دانگ پلاک‎های ثبتی فوق الاشعار به انظمام هزینه‎های دادرسی در مراحل بدوی و تجدید نظر و حق الوكاله وکیل در دو مرحله ضمناً  هزینه نیم عشر اجرائی بعهده محکوم علیه می‎باشد

 

محكوم عليه مکلف است از تاریخ ابلاغ اجرائیه:

 

1. پس از ابلاغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد.

2. ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.

3. مالی معرفی کند که اجرا حکم و استيفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعلام نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خلاف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.

 4.علاوه بر موارد بالا که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی می‎باشد به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 21/1/79 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی مصوب 10 آبان 1377

 

که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید

 

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران - عصمت حمزه ای

 

محل امضا رئیس و مهر دادگاه :

 

تهران - ابتدای خیابان سپهبد قرنی

شماره دادنامه: دادگستری جمهوری اسلامی ‎ایران

فلا تتبعوا القوی آن تعدلوا

شماره پرونده: ..........................

شماره بایگانی شعبه

 دادگاه تجدید نظر استان تهران

 

مدنی با پذیرش اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته که در مخالفت با موازین قانونی و مستندات پرونده صادر شده نقض میگردد، آنگاه باتوجه به استدلال یادشده ادعای خواهان راثابت دانسته به استناد مواد 10 و 190 و 223 قانون مدنی و مواد 519و 198 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به تنفيذ مبایعه نامه شماره ........../کادس مورخ ....نسبت به سه دانگ مالكيت ستاد اجرایی فرمان امام ره محکومیت آن ستاد به انتقال رسمی ‎سه دانگ پلاک‎های ثبتی فوق الاشعار به انضمام پرداخت هزینه‎های دادرسی مراحل بدوی و تجدیدنظر وحق الوکاله وکیل درهردو مرحله درحق تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام می‎نماید این رای قطعی است.

 

رئیس شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران

 

مستشار دادگاه

فلا تتبعوا القوي أن ثغدلوا »

شماره دادنامه: ............................................

 شماره پرونده: ............................................

 شماره بایگانی شعبه: ..................

تاریخ تنظیم: .............

پیوست

شعبه 7دادگاه عمومی ‎حقوقی مجتمع قضایی بهشتی تهران

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

دادنامه

 

اموال ستاد سمتی نداشته اقدام وی فضولی بوده که ستاد اجرایی آن را تنفیذ ننموده بنابراین دعوی خواهان غیر وارد تشخیص حکم به رد دعوی خواهان صادر واعلام میگردد رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در مرجع تجدیدنظر استان تهران خواهدبود رئیس شعبه (۷) دادگاه حقوقی تهران سعیدی

 

نشانی: تهران-  ابتدای خیابان سپهبد قرنی

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

 

برگ درخواست به دادگاه نخستین

 

مشخصات طرفین  نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت شهرستان/ بخش/ دهستان/ منطقه خیابان- پلاک- کدپستی (کدپستی حتماً قید شود)

 

خواهان .....................................................

 

خوانده: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) خیابان خالد اسلامبولی مقابل  مسجد ولیعصر-  طبقه دوم اداره کل دعاوی

 

وکیل یا  نماینده  قانونی             هاشم  موسوی           وکالت

 تهران‎خیابان‎مطهری‎خیابان‎امیراتابک کوچه‎مسجدپلاک19 واحد4

 

خواسته یا

موضوع و     اعاده دادرسی نسبت به پرونده کلاسه 89/28ت/846

بهای آن

 

 

دلائل ومنضمات دادخواست (مدارک)

 

 1- دادنامه شماره .............. صادره از شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

 2- دادنامه شماره ...............صادره از شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

 3- دادنامه شماره .............. صادره از شعبه 189 دادگاه عمومی تهران

 

 

 

 شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه

 

با احترام، نظر به اینکه در پرونده کلاسه .......حکم به خلع ید ازسه دانگ مشاع از شش دانگ چند قطعه زمین از پلاک‎های ثبتی .........و......و .........و ......... و ............و ........و .......... و ........... فرعی از 2 اصلی بخش 12 تهران توسط آن شعبه محترم علیه موکلین ............ صادر گردیده و این در حالت که به موجب آرای صادره از شعب 189 دادگاه عمومی و 12 دادگاه تجدیدنظر به شماره‎های ............... و ...........مالکیت موکلین نسبت به شش دانگ قطعات ثبتی فوق محرز و مسلم می باشد. لذا ضمن اعاده دادرسی، تقاضای رسیدگی و نقص دادنامه صادره را دارد.

با تقدیم احترام

 

 

محل امضاء و مهر- اثر انگشت

محل نقش تمبر

 

شماره و تاریخ ثبت دادخواست  ریاست محترم شعبه ......... دادگاه ............ رسیدگی فرمائید.

نام و نام خانوادگی ارجاع کننده .................. تاریخ .................... امضا

 

 

توجه ۱) در صورتی که خواهان تمایل داشته باشد اوراق قضائی بصورت حضوری (در دفتر دادگاه و یا از طریق تلفن یا نمابر یا پست الکترونیکی به وی ابلاغ شود، در پایان شرح دادخواست با ذکر دقیق شماره‎های مربوط اعلام نماید، تا امر ابلاغ سریع تر صورت گیرد.

توجه ۲) چنانچه شرح دادخواست بیش از صفحه حاضر باشد از صفحات مخصوص ادامه شرح دادخواست استفاده شود.

فرم شماره .............. اداره کل تشکیلات و برنامه ریزی

 

قوه قضائیه

 

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

برگ معاملات یک برگی

نوع سند وکالتنامه

وجوهیکه طبق مقررات برای تنظیم این

 

سند دریافت شده بشرح زیر است:

درآمد حق الثبت                          ریال

عوارض شهرداری                      ریال

حق التحریر                              ریال

بهای اوراق و قبوض اقساطی           ریال

................................            ریال

................................            ریال

.................................           ریال

جمع کل: ................................ ریال

 

محل امضای دفتر یار و مهر دفتر خانه دفتر اسناد رسمی شماره 132 حوزه ثبتی تهران

تهران- خیابان شریعیت بالاتر از چهارراه قصر ساختمان 936 طبقه اول تلفن: 2008062

 

موکل: بنیاد شهید انقلاب اسلامی و سازمان اقتصادی کوثر

وکیل: .........................................................................................

 

مورد وکالت: مراجعه به ادارات دارایی، شهرداری، ثبت اسناد و املاک، سازمان زمین شهری، تأمین اجتماعی، اتحادیه‎ها، شرکت‎ها، فرمانداری، بخشداری، جنگلبانی، کشاورزی و سایر ادارات، وزارتخانه‎ها، نهادهای انقلابی، محاکم عمومی و انقلاب، نیروهای انتظامی و مؤسسات وابسته به آنها و اخذ هرگونه استعلام ،مجوز،گواهی مفاصاحساب و تقاضای افراز با تفکیک و تعیین سهام مفروز قطعات تفکیکی و مصرف دادن آنها در بافت اسناد مالکیت یا المثنی و موافقت نمودن با هر مقدار کسر مساحت و اصلاحی و تقاضای جواز ساختمان و دادن هرگونه تعهد و انتخاب مهندس ناظر و محاسب و امضاء و تخریب  بنا و  اخذ جواز و تفکیک ساختمان و اخذ صورت مجلس تفکیکی، صورت وضعیت ثبتی، گواهی پایان کار یا عدم خلافی و اسناد تفکیکی و سپس ارائه احکام صادره واحد اسناد مالکیت مشاعیبنی بنام موکل تقریبا 1- سه دانگ مشاع از شش دانگ پنج قطعه زمین اولی مساحت یکصد متر مربع دوم سه متر و نیم مربع و سومی چهارمتری هریک به مساحت 120 متر مربع دومی به مساحت 130 متر مربع به شماره ........ الی ......... افراز دو واحد بخش 12 تهران 2- سه دنگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین بایر به مساحت 120 متر مربع به شماره پلاک .........در بخش 12 تهران 3- سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین 130 متر مربع به شماره ..... واقع در بخش 12 تهران 4- سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 120متر مربع و بخش 12 تهران با کلیه متعلقات و منضمات مربوطه .

 و سپس انجام هرگونه معامله اعم از قطعی، شرطی، رهنی، اجاره، صلح، فسخ، رضایت،  اقاله، تنظیم نامه، متعهد، گواهی امضاء و غیره در رابطه با سبک فوق الذکر به هر میزان و مشخصات مندرج در فوق  یا شخص حقیقی یا حقوقی حتی شخص وکیل با هرقید،شرط مبلغ و ترتیبی که وکیل صلاح و منتفی بداندو اخذ وجه و اسقاط کافه خیارات خصوصا خیار غبن فاحش و نام موکل در رابطه با امتیاز آب ،برق ، گاز به نام هر شخص حقیقی یا حقوقی، یا حتی شخص وکیل و قبض و اقباض مورد معالمه و ثمن، ،طرح ،دفاع هرگونه دعوی ( حقوقی ، کیفری ، اجرای ثبت ) در رابطه با مورد وکالت له یا علیه موکل در تمام مراحل دادرسی و در  مراجع قضایی، اجرایی شد کمیسیونهای حل اختلاف و تجدیدنظر با داشتن حق مصالحه و اعتراض به آراء و تصمیمات و انتخاب وکیل دادگستری و اصولاً مقام حقوق موکل طبق مواد 62 و 63 قانون آیین دادرسی مدنی و مراجعه به کلیه بانک‎ها، تأمین اجتماعی و مؤسسات اعتباری و متقاضا و دریافت موضوع وام و تسهیلات  تحت هر یک از انواع عقود اسلامی و با هر شرط و اقدام به فک رهن پلاک فوق الذکر: موکل به اقرار خود ضمن عقد خارج لازم به مدت پنجاه سال حق عزل وکیل یا ضم وکیل، امین با ناظر را از خویش ساقط نمود.

 

حدود اختیارات: وکیل مرقوم با حق توکیل غیر ولو کراراً و تفویض تمام یا قسمتی از اختیارات خود به غیر و عزل وکلای انتخابی در خصوص انجام مورد وکالت به شرح فوق دارای اختیارات کامل می باشد بنحوی که در هیچ یک از مراحل نیازی به حضور و امضاء مجدد موکل نمی باشد. مفاد این برگ فاقد ؟؟ وکالت معتبر است.

 

برای تنظیم این سند اوراق چاپی به شماره‎های ..........و ............... معرف شد . حق التحریر دریافت و قبض رسید به شماره ..... صادر و تعلیم شد.

بتاریخ چهاردهم مرداد ماه سال هشتاد و هفت شمسی.

 

 

تذکر: تبصره 3 ماده 34 قانون اصلاح قانون ثبت- در کلیه اسناد رسمی بایستی اقامتگاه متعاملین بطور وضوح در سند قید شود.

اقامتگاه متعاملین همان است که در سند قید شده و مادام که تغییر اقامتگاه خود را قبل از صدور اجرائیه بدفترخانه و قبل از ابلاغ به اجرا با نشانی صحیح و ذکر شماره پلاک محل اقامت اعم از خانه و مهمانخانه و غیره که بتوان اجرائیه را به آنجا ابلاغ کرد اطلاع ندهند کلیه برگ‎ها و اخطاریه‎های اجرائی بمحلی که در سند قید شده ابلاغ می شود و متعهد نمی تواند بعذر عدم اطلاع متعذر گردد.

دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از صدور اجرائیه مراتب را به آخرین نشانی متعهد از طریق پست سفارشی باو اطلاع دهند و برگ اجرائیه را به ضمیمه قبض پست سفارشی جهت ابلاغ اجرائیه و عملیات اجرائی به ثبت محل ارسال دارند.

هرگاه محل اقامت متعهد در سند قید نشده و یا بجهات دیگر احراز محل اقامت میسر نباشد ثبت محل موضوع اجرائیه را بطور اختصار یکنوبت در یکی از جراید کثیر الانتشار محل یا در نزدیکتر بمحل آگهی خواهد نمود.

 

قوه قضائیه                           بسمه تعالی

 

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

دفتر اسناد رسمی شماره 718 تهران

سردفتر :محمد هنرور

 

تاریخ:...............

شماره: ..............

پیوست :.............

 

اداره/ سازمان محترم: شهرداری

 

با سلام ؛

 

نظر به اینکه مالک پلاک ثبتی شماره 6202 و 6201 و 6200 و 6195 و 9194 و 6193 و 6192 و 6196 فرعی از 2 اصلی واقع در بخش 12 تهران قصد تنظیم سند قطعی در این دفترخانه را دارد. لذا خواهشمند است مراتب موافقت مربوط به مفاصاحساب نوسازی را به این دفترخانه اعلام فرمائید.

 

فروشنده: اجرای احکام مدنی شعبه 189 دادگاه عمومی تهران

 

خریدار: .............. فروش ملک

 

سردفتر اسناد رسمی 718 تهران

محمد هنرور

 

تهران خیابان حافظ بین خیابان فرانسه و جمهوری اسلامی

 مقابل بانک ملی شعبه نجمیه پلاک 388 طبقه همکف

کدپستی: 1133853516 فکس: 66730033

تلفن:  66710326-66710919

 

دادگستری جمهوری

دادنامه

دادگاه تجدیدنظر استان تهران

فَلا تَتَّبِعوا الهَوی اَن تَعدِلُو

 

  تاریخ:

 شماره دادنامه:

شماره پرونده:

شماره بایگانی شعبه:

 

بسمه تعالی

 

بتاریخ :31/3/89

  شماره دادنامه: .......

   پرونده کلاسه ......

 

مرجع رسیدگی شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران

 

تجدیدنظرخواه:

 

 آقایان ...................... با وکالت آقای‎هاشم موسوی به نشانی تهران خ مطهری خ امیراتابک ک مسجد پ ۱۹ واحد ۴

 

تجدیدنظر خوانده:

 

 ۱- آقای‎ .................... تهران

 ۲- ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) بنشانی تهران خ خالد استانبولی روبروی پارک ساعی ط 2 اداره کل دعاوی

 ۳- بنیاد شهید انقلاب اسلامی ‎(سازمان اقتصادی کوثر) بنشانی تهران خ شهید بهشتی خ پاکستان

 

تجدیدنظرخواسته: از دادنامه شماره ...... مورخ  29/10/88 صادره از شعبه هفتم دادگاه عمومی ‎حقوقی تهران

 

گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

 

«رأی دادگاه»

 

 تجدیدنظر خواهی آقایان .................... با وکالت آقای‎‎ هاشم موسوی به طرفیت 1- آقای‎ ............ 2- ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) ۳- بنیاد شهید انقلاب اسلامی ‎(سازمان اقتصادیی‎کوثر) نسبت به دادنامه شماره ............... شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران می‎باشد ؟؟؟ دادنامه موصوف دعوی تجدیدنظرخواهان‎ها دایر به تنفيذ مبایعه نامه شماره ......... مورخ.......نسبت به سه دانگ مالکیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) والزام تجدیدنظرخواندگان نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال یافته  سه دانگ پلاک‎های ثبتی 6192-6193-6195-6196-6200-6201.......... تهران به این  استقلال که استرداد اموال ۴۵ درصد از سهام شرکت به نفع ستاد اجرای فرمان حضرت امام(ره) بوده و بنیاد شهید نسبت به اموال ستاد سمتی نداشته، اقدام وی فضولی بوده که ستاد اجرایی آن را تنفیذ ننموده، غیر وارد تشخیص گردیده، حکم به رد دعوی صادر شده است به عقیده این دادگاه دادنامه معترض عنه به جهات ذیل مخدوش بوده و قابل تایید نمی‎باشد اولاً مطابق قرارداد مدرکیه صددرصد سهام شرکت شید به انضمام ملک کارخانه شامل پلاک‎های ثبتی مذکور از سوی سازمان اقتصادی کوثر به آقای‎ ............... فروخته شده و نامبرده درکلیه حقوق خود ناشی از قرارداد یاد شده را به تجدیدنظرخواه منتقل کرده فلذا مشاراليه قائم مقام خریدار می‎باشد ثانیاً از آنجا که ۴۵ درصد، سهام شرکت به نفع ستاد اجرایی فرمان امام(ره) مصادره شده مدارک و مستندات مضبوط در پرونده از جمله درخواست آن ستاد از بنیاد شهید جهت واریز سهم مالكانه آن ستاد از فروش ملک مبحوث عنه و صدور چک‎های متعددی که حسب توافقات انجام شده توسط خریدار اولیه صادر و تحویل ستاد اجرایی گردیده و سایر مدارک مندرج در پرونده دلالت بر تنفيذ معامله از سوی ستاد اجرایی فرمان امام(ره) نسبت به سهم ؟؟؟ نهاده دارد ثالثاً ادعای ستاد اجرایی مبنی بر فسخ قرارداد به جهت عدم وصول چکهای، داده شده بابت.......... ثمن ضمن اینکه موید تنفيذ قرارداد اولیه و صحیح بودن آن می‎باشد مثبت حقانیت آن ستاد نمی‎باشد زیرا عدم پرداخت بخشی از ثمن از موجبات قانونی و قراردادی تحقق فسخ نبوده و مؤثر در مقام نمی‎باشد مراتب مذکوربه.........  ماده 359 قانون آیین دادرسی

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

 

 شماره دادنامه: ................

شماره پرونده: ..................

.شماره بایگانی شعبه: ............

تاریخ:.........................

 تنظیم: ........................

.پیوست........................

 

دادنامه

 

« فَلاتَتَّبِعُوُالهَوى اَن تَعدِلُوا»

 

 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

 

 

به تاریخ 29/10/88 پرونده کلاسه ............... شماره دادنامه ...........مرجع رسیدگی شعبه ۷ دادگاه عمومی ‎حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

خواهان آقای............- آقای‎ .......... با وکالت آقای‎‎ هاشم موسوی و خانم معصومه ابراهیمی ‎به نشانی خ شهید مطهری خ امیر اتابک کوچه مسجد پ ۱۹ واحد ۴

خواندگان آقای‎ ............... نشانی تهران

۲ ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) خ خالد اسلامبولی روبروی پارک ساعی ط۲ اداره کل دعاوی

3 بنیاد شهید انقلاب اسلامی ‎(سازمان اقتصادی کوثر)، به نشانی خ شهید بهشتی خ پاکستان

 

خواسته: تنفيذ مبایعه نامه

 

گردشکار- خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

 

رأی دادگاه

 

در خصوص دادخواست خواهان ............. ۲- .............. با وکالت آقای‎‎ هاشم موسوی ۲ معصومه ابراهیمی ‎و بطرفیت خواندگان ۱- .............. ۳- ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) ۳- بنیاد شهید انقلاب اسلامی ‎(سازمان اقتصادی کوثر) به خواسته صدور حکم بر تنفيذ مبایعه نامه شماره .........کادس مورخ 28/09/74 نسبت به سه دانگ مالکیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) ۲- الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی ‎انتقال نسبت به ۳ دانگ پلاک‎های ثبتی 6192-6193- 6195-6196-6200-6201-6202-  فرعی از 2اصلی بخش 12 تهران هر کدام مقوم به 60میلیون ریال ۳- احتساب کلیه خسارت اعم از هزینه داد رسی و حق الوکاله وکیل با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات مؤثر نماینده ستاد اجرایی فرمان حضرت امام نظر به اینکه استرداد اموال 45 در صد از سهام شرکت به نفع ستاد اجرایی فرمان حضرت امام بوده و بنیاد شهید نسبت به

 

نشانی: تهران- ابتدای خیابان سپهند قرنی

 

بسمه تعالی

 

درخواست صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‎های مستقیم

مصوب اسفند ماه1366 و اصلاحیه اردیبهشت 1371

                                                                                                                                                                   شماره: ................

                                                                                                                                                                    تاریخ: 18/12/89

از: دفتر اسناد رسمی ‎شماره 718 تهران

به: حوزه مالیاتی شماره   اداره کل

 

اجرای احکام مدنی شعبه 189 دادگاه عمومی تهران

چون بقائم مقامی بنیاد شهید (سازمان اقتصاد کوثر) قصد و تنظیم سند قطعی نسبت به 3 دانگ یک قطعه زمین

 

موضوع پلاک ثبتی شماره 6202 فرعی از 2 اصلی واقع در بخش 12 تهران را با آقای ............ و .......... بالسویه دارد، لذا خواهشمند است نسبت به صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‎های مستقیم اقدام نمائید.

 

سردفتر اسناد رسمی187 تهران

 

توجه:

برای مراجعه به حوزه مالیاتی، لازم است اظهارنامه پشت این برگ را تکمیل نموده و مدارک را همراه داشته باشید:

1- اصل سند مالکیت                                  2- جواز ساختمان در مورد املاک نوساز

2- بنچاق                                               7- اسناد جاری (در صورت وجود)

3- شناسنامه                                           8- اصل و فتوکپی گواهی اراضی بایر (در مورد املاک نوسازی که روی زمین بایر بنا شده)

4- گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف

5- فتوکپی صورتمجلس تفکیکی (در مورد املاک تفکیک شده)

 

در تاريخ  / /  به شماره   ثبت دفتر حوزه مالیاتی   گردید و مدارک اخذ شد

 

رسید مدارک

 

در تاريخ  / /  به شماره   ثبت دفتر حوزه مالیاتی   گردید و مدارک اخذ شد

 

سازمان اقتصادی کوثر

 

                                                                                                                                                                             تاریخ:.....                                                                                                                                                                      شماره: ....

 پیوست: ....

 

 

10- مبلغ 57/250/000ریال طی چک شماره ....مورخ30/8/75 بانک ملک الشعرا بهار

11- مبلغ 57/250/000 ریال طی چک شماره ...مورخ 75/9/30 بانک ملک الشعرا بهار

12- مبلغ 63/483/200 ریال طی چک شماره ....مورخ 75/10/30بانک ملک الشعرا بهار

 

تبصره:

انتقال قطعی و رسمی ‎سهام پس از پرداخت آخرین چک و تسویه کامل دیون و تعهدات خریدار بعمل خواهد آمد.

 

ماده 4: تعهدات

نظر به ضرورت انجام مزایده و رعایت تشریفات قانونی مربوطه در خصوص فروش سهام موضوع این قرار داد، خریدار تعهد نمود که چنانچه پیشنهادات واصله در مورد مبلغ سهام از سوی اشخاص ثالث شرکت کننده در مزایده به بیش از کل مبلغ مندرج در قرار داد باشد ما به التفاوت مبلغ این قرارداد و مازاد آن را با نظر فروشنده پرداخت کند.

 

تبصره 1:

در صورت عدم پرداخت ما به التفاوت فوق الذکر از سوی خریدار، فروشنده حق فسخ قرارداد را دارا بوده و خریدار حق هیچگونه اعتراضی را در این خصوص نخواهد داشت.

 

تبصره 2:

در مواردی که سهام مورد معامله از طریق اعلام عمومی عرضه گردیده برابر تشریفات و مقررات

 

خیابان آیت ا... طالقانی خ بهار و دکتر مفتح

صندوق پستی 1436/15815 منطقه پستی 15 18-832016

 

بسمه تعالی

مشاورین املاک تهران

مبایعه نامه

کد:...................

شماره :..............

تاریخ:...............

ماده – 1 طرفین معامله:

 

1-1 فروشنده:

طبق وکالتنامه ذیل آقای .......فرزند..........به شماره شناسنامه ........متولد .........صادره از تهران

1-2 خریداری/ خریداران

 آقای ......... فرزند ......... شماره شناسنامه ........صادره متولد.......

آقای.........فرزند...........بهشماره شناسنامه ..............متولد ..........

 

ماده 2- مورد معامله و مشخصات آن از اصلی موردهای سند ذیل می باشد که توضیح داده شد بخش 12 تهران

ماده 3- مشخصات و امکانات: این طبق مبایعه نامه شماره ......... کلاس مورخه ........... بین سازمان اقتصاد کوثر و فروشنده فوق منعقد گردیده که نمایندگی سازمان اقتصادی کوثر آقای علی صادقی می باشد که فروشنده محسوب می شود موضوع قرارداد عبارت است از فروش تعداد صد در صد سهام شرکت ؟؟ ) لذا با توجه به ضرورت اخذ حکم قطعی از سوی فروشنده به45% سهم اکثر درمربوطه به آقای ........ که در حال حاضراز سوی  سازمان در حال پیگیری است فروشنده متعهد گردیده نسبت به اخذ هم مصادره  اقدام نماید.

که توسط مشاور املاک   به رویت خریدار رسیده، از کم و کیف آن اطلاع کامل حاصل نموده و مورد قبول و تائید ایشان می باشد.

ماده 3- لیست مورد معامله: مبلغ 108/000/000 ریال معادل یکصد و هفت میلیون تومان مورد توافق متعاملین قرار گرفت و به ترتیب زیر از سوی خریدار/ خریداران پرداخت می گردد.

1-3- مبلغ چهل و سه میلیون تومان معادل430/000/000 ریال به عنوان قسمتی از ثمن معامله نقداً طی چک شماره ............. بانک تجارت شعبه آزادی کاوه کد ........... شماره حساب .....................مورخ 28/02/1387- 10/03/1387-10/04/1387 تسلیم فروشنده شد و به دریافت آن اقرار نمودند. بنابر اقرار طرفین دارای در حدود 700 متر مربع بنا دارد.

2-3- مبلغ الباقی بشرح بغل نویسی مبایعه نامه ریال باقی مانده ثمن مورد معامله هم زمان با امضاء سند رسمی در دفترخانه شماره 124 تهران پرداخت خواهد شد.

تبصره 1- عدم وصول مبلغ مندرج در بند 1-4این مبایعه نامه از سوی فروشنده هیچ گونه تأثیری در صحت معامله ایجاد نخواهد کرد.

تبصره 2- عدم پرداخت مبلغ مندرج در بند 1-4 این مبایعه نامه از سوی خریدار به هر علت از جمله بلامحل بودن چک یا چک‎های صادره موجب منفسخ شدن و بی اعتباری معامله گردیده و یا انفساخ معامله، فروشنده، مجاز است مورد معامله را به شخص دیگری واگذار نماید ودر این مورد نیاز به هیچگونه مجوزی نمی باشد.

ماده 5- شرایط معامله: مورد معامله دارای سه خط تلفن به شماره‎های ......- .......- ...... می باشد که در دفترخانه بنام خریدار صلح گردیده است.

1-5- مورد معامله در تاریخ 27/02/78 و در قبال اخذ رسید به خریدار تحویل خواهد شد.

2-5- طرفین متعهد و ملتزم شدند که تا پایان وقت اداری 27/10/1378 در دفتر خانه رسمی شماره 124 تهران واقع در خیابان شریعتی حضور یافته ضمن انجام کلیه تعهدات و شرایط مندرج در مبایعه نامه نسبت به تنظیم سند رسمی مورد معامله اقدام نمایند. ؟؟؟ به سازمان اقتصادی کوثر (بنیاد شهید) بعهده فروشنده فوق می باشد.

3-5- فروشنده مکلف است قبل از تاریخ تنظیم سند رسمی ‎کلیه اسناد و مدارک لازم اعم از مفاصا حساب‎های مالیاتی نقل و انتقال، عوارض نوسازی، گواهی ‎پایان ساختمان و... را تهیه و به همراه نماینده مشاور املاک به دفترخانه تسلیم نماید به طوریکه در روز معین هیچ گونه مانعی برای تنظیم سند موجود نباشد.

4-5- هر گاه خریدار در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشده و نسبت به تنظیم سند رسمی ‎معامله اقدام نکند قرارداد مذکور به خودی خود فسخ و معامله فاقد اعتبار بوده و فروشنده می‎تواند بابت تخلف از انجام تعهد خریدار/ خریداران بیست درصد 20% درصد از پیش پرداخت را کسر نموده و باقیمانده را به خریدار/ خریداران مسترد دارند و معامله نیز به خودی خود فسخ می‎گردد، چنانچه مبلغ پیش پرداخت توسط فروشنده بابت انجام معامله‎ی دیگری پرداخت شده باشد و امکان فسخ آن نباشد، مبلغ پرداختی به خریدار پس از فروش مورد معامله بدیگری، پرداخت خواهد شد.

تبصره 1- در صورتی که مورد معامله وثیقه بانک بوده و از بابت رهن هر ماه مبلغی از طرف فروشنده پرداخت می‎گردید و یا انعقاد این قرارداد فروشنده فکّ رهن کند در صورت عدم انجام معامله از سوی خریدار کل مبلغ پرداختی به بانک از پیش پرداخت کسر و با شرایطی که ببانک پرداخته می‎شد به خریدار پرداخت خواهد شد،

5-5- چنانچه فروشنده در تاریخ مقرر در دفترخانه حضور پیدا نکند خریدار/ خریداران نیز می‎توانند ضمن درخواست الزام نامبردگان به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی ‎بابت هر روز تاخیر در تخلیه و تحویل ملک از تاریخ مفید در قرارداد روزانه مبلغ به حروف یکصد هزار تومان 000/10 ریال مطالبه نمایند.

6-5 ملاک عدم حضور در دفترخانه، گواهی ‎صادره از دفتر خانه مذکور می‎باشد. مورد معامله دارای یک اشتراک برق 200 آمپر سه فاز و یک اشتراک برق تک فاز می باشد.

7-5- کلیه هزینه‎های مربوط به نقل و انتقال اعم از مالیات و... به عهده فروشنده بوده و فقط حق الثبت و هزینه دفترخانه بالمتاصفه از سوی متعاملین پرداخت می‎شود.

5-8 فروشنده/ فروشندگان اقرار نمودند که مورد معامله مشمول مصادره اموال نبوده و در توقیف نمی‎باشد و مورد رهن و وثیقه کسی نیست و منافع آن به دیگری واگذار نشده و ممنوع المعامله نمی‎باشند و در صورت رهن بودن مكلف اند قبل از تاریخ تنظیم سند رسمی ‎نسبت به فک رهن اقدام نمایند. نسبت سهم خریداران در دفترخانه مشخص می گردد با توافق خریداران.

9-5-  هرگاه بیع مورد ادعای دیگری قرار گرفت و یا بعداً این ادعا حاصل شد فروشنده/ فروشندگان علاوه بر پرداخت ثمن مورد معامله به قیمت روز ملزم هستند بیست درصد 20%درصد از کل مبلغ مورد معامله به خریدار پرداخت گردد.

10-5- متعاملين متعهد و ملتزم می‎شوند نسبت به انجام کلیه تعهدات خود به شرح این مبایعه نامه و حضور در دفتر اسناد رسمی ‎و تنظیم و امضاء سند مورد معامله اقدام کنند. این مبایعه نامه با توجه به مواد 10 و 190 قانون مدنی و با رعایت کلیه شرایط و مقررات شرعی و قانونی معاملات و با کمال صحت و سلامت و اراده شخصی آنان منعقد گردید و دارای جنبه نقل و انتقال قطعی بوده و نسبت به ورثه و قائم المقام قانونی لازم الاجرا می‎باشد و از هر حیث مورد توافق طرفین قرار دارد. اسقاط كانه خیارات خصوصاً خیار غبن فاحش از طرفین بعمل آمد و مشاور املاک نسبت به نوسانات قیمت هیچگونه مسئولیتی ندارد. دارای چهار جلد سند مالکیت به شماره 2/ 6193 الی 6196 دفتر 189 شماره ثبت 34619 صفحه 70 ششدانگ هر یک از پنج قطعه زمین بمساحت 102 مترو پنجمی به مساحت 130 متر مربع و سند به شماره پلاک ...دفتر .....شماره ثبت .......... شعبه یک  یک قطعه زمین به مساحت 120 متر مربع و سند بشماره پلاک .....دفتر ....بشماره ثبت.......صفحه .....و سند بشماره پلاک دفتر ....به مساحت 130 متر می باشد که ملک‎های فوق در اختیار بنیاد شهید انقلاب اسلامی بوده که طبق وکالتنامه 29503 مورخه 12/05/77 دفترخانه 124 تهران توسط بنیاد شهید انقلاب اسلامی سه دانگ   وکالت تام الاختیار به آقای .....زده است که وکالت با حق توکیل به غیر و لوکراراً می باشد. قرار شد فروشنده پایان کار تهیه نماید ولی در معامله را در دفترخانه بنام خریدار فوق قطعی سند بزند. کلیه مخارج نقل و انتقال دارائی شهرداری- بیمه‎های اجتماعی و تصفیه حساب‎ها تا روز محضر بعهده فروشنده می باشد. صیغه عقد شرعی فی ما بین طرفین کتبی و شفاهی قرائت گردید مورد قبول واقع گردید- مورد معامله ششدانگ در دفترخانه بنام خریدار و فروشنده  آقای ........سند قطعی به نام خریدار آقای ..........

11-5- طرفین متعهد هستند هر کدام بطور جداگانه نسبت به حق الزحمه مشاور املاک اقدام نمایند.

 

نام و نام خانوادگی فروشنده و امضاء    نام و نام خانوادگی خریدار و امضاء   مشاور املاک امضاء

 

بسمه تعالی

اداره/ دفتر

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

                                                                                                                                                          تاریخ: 29/09/1389

                                                                                                                                                          شماره: ...........

 

ریاست محترم شعبه هفتم دادگاه عمومی تهران

 

با سلام

درخصوص پرونده کلاسه ............. موضوع دعوی ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) به طرفیت آقایان .............. هر دو ...........با وکالت آقای‎هاشم موسوی که منجر به صدور دادنامه شماره ............. مورخ 25/02/89 گردیده و پیرو دادنامه شماره ............مورخ 19/07/89 این شعبه با توجه به صدور قرار قبولی دادرسی، لذا تا اعلام بعدی از طرف این دادگاه از اجرای حکم خودداری به عمل آید.

 

رئیس شعبه 28 دادگاه تجدید نظر استان تهران

 

29/09/89

سری : ص

شماره ..........

 

بسمه تعالی

 

 

وکالتنامه

 

تاریخ:.......

  شماره ثبت دفتر وکیل:.......

 

 

1- مشخصات موکل: نام و نام خانوادگی: آقایان ............ با وکالت مع الواسطه‎هاشم موسوی شخص حقیقی شخص حقوقی 

اقامتگاه موکل: تهران خیابان مطهری خیابان امیراتابک کوچه مسجد پلاک 19 واحد 4

 

2- نام و نام خانوادگی وکیل: ........................ پایه پروانه: 1 شماره پروانه: ............

اقامتگاه وکیل: تهران خیابان مطهری خیابان امیراتابک کوچه مسجد پلاک 19 واحد 4

 

3-موضوع وکالت: استیفای حقوق موکل با طرح دعوی حقوقی و کیفری و پاسخ به دعاوی مطروحه علیه موکل با حق مراجعه به سازمان‎ها و ارگان‎های دولتی و خصوصی اعم از دارایی، شهرداری، دفاتر اسناد رسمی، ثبت، بانک، شورای حل اختلاف، نیروهای نظامی و انتظامی، دادگاه‎های عمومی و انقلاب و دادسراها.

 

4- حدود اختیارات موکل: وکالت مراجعه به اعتراض به رای تجدیدنظر فرجام خواهی و اعاده دادرسی مصالحه و سازش، ادعای جعل، ایکار و تردید نسبت به سه طرف و استرداد سند تا تعیین جاعل ، ارجاع دعوی به داوری تعیین داور، وکالت در موکیل و الت در تعیین مصدق و کارشناس، دعوی خسارت، استرداد دادخواست یا دعوا،جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی و ورود ثالث ،دعوی متقابل و دفاع در قبل آن، ادعای اعسار، قبول یا رد سوگند، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به نام موکل

5- حق الوكاله و حق المشاوره و ترتیب پرداخت آن با توجه به آئین نامه تعرفه حق الوکاله و حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 27/04/85 می‎باشد.

6- هزینه دادرسی و مسافرت بعهده موکل است و با اخطار کتبی وکیل و عدم پرداخت مسئولیتی از این جهت متوجه وکیل نخواهد بود.

قرارداد وکالت به شرح بالا واقع و با توجه به تمام مندرجات رو و پشت و اثر عدم پیشرفت کار آن را امضاء نمایم.

 

امضاء موکل    امضاء وکیل و مشاور حقوقی

 

محل گواهی امضای موکل

 

مواد قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‎های عمومی و انقلاب در مبحث وكالت:

ماده 31- هر یک از متداغیین می‎توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند.

ماده 35- وکالت در دادگاه‎ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استناد کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد، لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالتنامه تصریح شود:

1- وكالت راجع به اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی 2- وکالت در مصالحه و سازش 3- وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند 4- وکالت در تعیین جاعل 5- وکالت در ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور6- وکالت در توکیل 7- وکالت در تعيين مصدق و کارشناس 8- وکالت در دعوی خسارت 9- وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا 10- وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث 11- وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ۱۲- وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن 13- وکالت در ادعای اعسار.14- وکالت در قبول یا رد سوگند تبصره 1- اشاره به شماره‎های یاد شده در این ماده بدون ذکر موضوع آن، تصریح محسوب نمی‎شود. تبصره ۲- سوگند شهادت اقرار، لعان وایلا، قلیل توکیل نمی‎باشد.

ماده 36- وکیل در دادرسی، در صورتی حق درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجود ایداعی ‎به نام موکل را خواهد داشت که در وکالتنامه تصریح شده باشد.

ماد185- قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378؛ در کلیه امور جزایی طرفین دعوا می‎توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نمایند وقت دادرسی به متهم، شاکی مدعی خصوصی و وکلای مدافع آنان ابلاغ خواهد شد در صورت تعدد وکیل حضور یکی از وکلای هر یک از طرفین برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.

 

تذکرات

 1- عدم پیشرفت کارهای حقوقی و کیفری ممکن است موجب خسارت مالی با مسئولیت کاری کرده و باید وکیل تاثیر آن را نسبت به مورد وکالت به موکل اعلام نماید.

2- تخلفات و مجازات‎‏های مربوط به وکلا و مشاورین حقوقی همان است که در آئین نامه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1344 و اصلاحات بعدی آن و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 آمده است.

3- در صورتی که موکل اقامتگاه خود را تغییر دهد باید کتباً به وکیل خود اعلام نماید.

4- در صورتی‎ که اقدامات موكل سلباً با ایجاباً دارای آثار منفی راجع به موضوع

5- تاریخ انعقاد قرارداد: به عدد ................................. به حروف ................................. در این مورد واقع مسئولیت وکیل خواهد بود.

 

نسخه اول: برای تحویل به مراجع ذیربط نسخه دوم: در اختیار موکل/ نسخه سوم: مخصوص بایگانی وکیل

 

کانون وکلا دادگستری

 وکالت نامه و قرارداد

سری و........................

 شماره پروانه وکیل: .........

 

 

نام و نام خانوادگی و اقامتگاه موکل: ....................................... نشانی تهران

 

نام و نام خانوادگی و پایه وکیل و اقامتگاه وکیل:‎هاشم موسوي و ....... وكلاي پایه یک دادگستري مجتمعاً و منفرداً به نشانی تهران خیابان مطهری خیابان امیر اتابک- کوچه مسجد پلاک ۱۹_واحد۴

 

نام و نام خانوادگی و اقامتگاه طرف: هرشخص اعم از حقیقی یا حقوقی که در موضوع این وکالت با موكل طرفیت داشته باشند.

 

موضوع وکالت:

استیفای حقوق موکل با طرح دعوی حقوقی و کیفری و پاسخ به دعاوي مطروحه علیه موکل با حق مراجعه به سازمان‎ها و ارگان‎های دولتی و خصوصی اعم از دارایی، شهرداری، ادارات ثبت، دفاتر اسناد رسمی،  دفاتر رسمی ‎ازدواج و طلاق شوراهای حل اختلاف، بانک‎ها، نیروهای نظامی ‎و انتظامی‎، دادگاه‎های عمومی ‎و انقلاب، دادسراها

 

حدود اختیارات وکیل:

وكالت راجع به اعتراض به رای، تجدید نظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، ادعاي جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوي به داوري و تعیین داور، وکالت در توکیل، وکالت در تعیین مصدق و کارشناس، دعواي خسارت، استرداد دادخواست یا دعوا، جلب شخص ثالث و دفاع از دعواي ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث و دعوای متقابل و دفاع در قبال آن، ادعاي اعسار، قبول یا رد سوگند، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجود ایداعي به نام موكل

 

حق الوکاله و ترتیب پرداخت: سیصد هزار ریال

 

هزینه‎های قانونی دادرسی و مسافرت به عهده موکل است و با اخطار کتبی وکیل و عدم پرداخت، مسئولیتی از این جهت متوجه وکیل نخواهد بود. وکالت و قرارداد به شرح بالا واقع و با توجه به تمام مندرجات متن و ظهر این صفحه و اثر عدم پیشرفت کار آن را امضاء می‎نمایم.

تاریخ: روز ۷ ماه 6 سال 1388 (با حروف هفتم شهریور یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت)

امضاء موکل:   محل گواهی: امضاء موکل مورد تأیید می باشد.

امضاء وکیل:

 

حسابداری دادگستری ................................ تأیید می‎نماید. از وکیل مذکور، دارای پروانه وکالت شماره ................................ که تا تاریخ: ....../...../.....۱۳ اعتبار دارد، مبلغ (................................) ریال، معادل نصف مالیات بابت صندوق حمایت وکلا و کارگشایان و مبلغ (................................) ریال، معادل یک چهارم مالیات تأمین هزینه‎های کانون در تاریخ ....../...../.....۱۳ وصول شد تا در پایان ................................ ماه جاری به ترتیب به حساب شماره ۱۲۱۹۲ به نام صندوق مذکور و حساب شماره ۱۲۴۳۳ به نام کانون وکلای دادگستری مرکز نزد بانک ملی ایران- شعبه کاخ دادگستری (تهران)، حواله یا واریز گردد. ضمناً  مراتب فوق در نسخه‎های دوم و سوم گواهی گردید.

تاریخ: ....../...../.....۱۳ امضا/ مهر

 

كليه حقوق این سایت محفوظ و به هاشم موسوی تعلق دارد

 شماره تماس جهت مشاوره : 09039070889

 

كليه حقوق این سایت محفوظ و به آقای هاشم موسوی تعلق دارد

 شماره تماس جهت مشاوره : 09039070889

هاشم موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، وکالت ، حقوقی کیفری ، حق الوکاله ، اسناد رسمی ، حوزه مالیاتی ، اظهار نامه ، تنظیم سند ، هاشم موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، وکالت ، حقوقی کیفری ، رای دادگاه ، تجدید نظر خواهی ، سازمان اقتصادی کوثر ، فضولی ، سهام شرکت ، هاشم موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، وکالت ، حق الوکاله ، عدم پرداخت ، مزاییده ، عدم پرداخت ، فروش سهام ، تشریفات قانونی ،
هاشم موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، وکالت ، حق الوکاله ، تنظیم سند ، فضولی ، بر علیه ستاد اجرائی ، حقوقی کیفری ، هاشم موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، وکالت ، حقوقی کیفری ، رای دادگاه ، تجدید نظر خواهی ، سازمان اقتصادی کوثر ، فضولی ، سهام شرکت ،
اسناد رسمی ، موکل ، وکیل ، حدود اختیارات ، هاشم موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، وکالت ، حق الوکاله ، حقوقی ، کیفری ، فضولی ، بر علیه ستاد اجرایی هاشم موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، وکالت ، حقوقی کیفری ، ستاد اجرایی ، صدور حکم ، سند رسمی ، خسارت ، حق الوکاله ،
هاشم موسوی ، وکیل پایه دادگستری ، وکالت ، حق الوکاله ، دادخواسته ، دادنامه ، شعبه بدوی ، تجدید نظر ، توقیف اجرای ، خلع ید ، وثیقه ، هاشم موسوی ، وکیل یک دادگستری ، وکالت ، حق الوکاله ، ابلاغ اجرائیه ، استیفای محکوم ، فضولی ، تسلیم کننده ، پرداخت اموال ،
هاشم موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، وکالت ، حق الوکاله ، کیفری ، حقوقی ، اعاده دادرسی ، دادنامه ، حکم خلع ید ، موکلین ، تجدید نظر ، هاشم موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، وکالت ، حق الوکاله ، حق المشاوره ، هزینه دادرسی ، فضولی ، کلاهبرداری ، ستاد اجرایی ،
هاشم موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، وکالت ، کیفری و حقوقی ، دادگاه تجدید نظر ، دادرسی ، هاشم موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، وکالتنامه ، حق الوکاله ، وکالت ، دادرسی ، ستاد اجرایی ،
هاشم موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، وکالت ، حق الوکاله ، حقوقی و کیفری ، تجدید نظر هاشم موسوی ، وکیل یک دادگستری ، وکالت ، حق الوکاله ، ابلاغ اجرائیه ، استیفای محکوم ، فضولی ، تسلیم کننده ، پرداخت اموال ،
هاشم موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، وکالت ، حقوقی کیفری ، حق الوکاله ، اسناد رسمی ، حوزه مالیاتی ، اظهار نامه ، تنظیم سند ، هاشم موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، وکالت ، حقوقی کیفری ، رای دادگاه ، تجدید نظر خواهی ، سازمان اقتصادی کوثر ، فضولی ، سهام شرکت ، هاشم موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، وکالت ، حق الوکاله ، عدم پرداخت ، مزاییده ، عدم پرداخت ، فروش سهام ، تشریفات قانونی ،
هاشم موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، وکالت ، حق الوکاله ، تنظیم سند ، فضولی ، بر علیه ستاد اجرائی ، حقوقی کیفری ، هاشم موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، وکالت ، حقوقی کیفری ، رای دادگاه ، تجدید نظر خواهی ، سازمان اقتصادی کوثر ، فضولی ، سهام شرکت ،
اسناد رسمی ، موکل ، وکیل ، حدود اختیارات ، هاشم موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، وکالت ، حق الوکاله ، حقوقی ، کیفری ، فضولی ، بر علیه ستاد اجرایی هاشم موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، وکالت ، حقوقی کیفری ، ستاد اجرایی ، صدور حکم ، سند رسمی ، خسارت ، حق الوکاله ،
هاشم موسوی ، وکیل پایه دادگستری ، وکالت ، حق الوکاله ، دادخواسته ، دادنامه ، شعبه بدوی ، تجدید نظر ، توقیف اجرای ، خلع ید ، وثیقه ، هاشم موسوی ، وکیل یک دادگستری ، وکالت ، حق الوکاله ، ابلاغ اجرائیه ، استیفای محکوم ، فضولی ، تسلیم کننده ، پرداخت اموال ،
هاشم موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، وکالت ، حق الوکاله ، کیفری ، حقوقی ، اعاده دادرسی ، دادنامه ، حکم خلع ید ، موکلین ، تجدید نظر ، هاشم موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، وکالت ، حق الوکاله ، حق المشاوره ، هزینه دادرسی ، فضولی ، کلاهبرداری ، ستاد اجرایی ،
هاشم موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، وکالت ، کیفری و حقوقی ، دادگاه تجدید نظر ، دادرسی ، هاشم موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، وکالتنامه ، حق الوکاله ، وکالت ، دادرسی ، ستاد اجرایی ،
هاشم موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، وکالت ، حق الوکاله ، حقوقی و کیفری ، تجدید نظر هاشم موسوی ، وکیل یک دادگستری ، وکالت ، حق الوکاله ، ابلاغ اجرائیه ، استیفای محکوم ، فضولی ، تسلیم کننده ، پرداخت اموال ،