09039070889

09123022312

مشاوره حقوقی رایگان :

"آماده همکاری مشترک با سایر وکلا"  و "ارائه انواع دادخواست برای

مشاوره جهت اعسار از پرداخت مهریه

"

09123022312

در صورت عدم پاسخ پیامک ارسال کنید.

مشاوره جهت اعسار از پرداخت مهریه و مشاوره جهت وصول مهریه

09039070889

09123022312

اعسار از پرداخت مهریه

تصاویر مدارک و مستندات مندرج در پرونده جهت دادخواست اعسار از پرداخت مهریه

خواهان دادخواستی به اعسار از پرداخت مهریه به طرفیت خانم ... تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه ... و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر

رای دادگاه با موضوع درخواست اعسار از پرداخت مهریه دادنامه ی ناتوانی مالی در پرداخت مهریه (اعسار)
نمونه رای دادگاه اخذ شده توسط وکیل پایه یک دادگستری هاشم موسوی در خصوص اعسار از پرداخت مهریه نمونه ای از رای دادگاه در رابطه با اثبات ناتوانی مالی در پرداخت مهریه
رای دادگاه با موضوع درخواست اعسار از پرداخت مهریه تصویر نمونه برگ لازم الاجرا با موضوع اعسار از پرداخت مهریه
رای اثبات عدم توان مالی زوج جهت پرداخت مهریه وکالت نامه موکل خارج از کشور جهت دادگاه اعسار از پرداخت مهریه
نمونه رای اثبات عدم توان مالی زوج جهت پرداخت مهریه تصویر نمونه وکالت نامه با موضوع اعسار از پرداخت مهریه
تصویر برگ دادخواست به دادگاه نخستین با موضوع صدور حکم اعسار دادخواست نوشته شده توسط هاشم موسوی وکیل پایه یک دادگستری برای فردی که توانایی پرداخت مهریه را ندارد
درخواست تجدید نظر به رای دادگاه جهت اثبات ناتوانی در پرداخت مهریه زوجه برگه استشهاد محلی برای اثبات عدم توانایی مالی در اعسار از پرداخت مهریه

قوه قضائیه

دادنامه

فَلاتَتَّبِعُوُالهَوى اَن تَعدِلُوا

تاریخ: ................................

شماره ................................

پیوست ................................

 

پرونده کلاسه......... شعبه 285 خانواده مجتمع شهید باهنر تهران دادنامه شماره .......... تاریخ دادنامه 28/09/90

 

خواهان: آقای علیرضا ضعیف نژاد با وکالت آقای‎هاشم موسوی به نشانی خ بهشتی خ وزرا

خوانده: خانم الهه موسوی با وکالت آقای سید حسن موسوی به نشانی تهران

خواسته: اعسار از پرداخت محکوم به

 

گردشکار خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر/ فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‎نماید.

 

« رای دادگاه »

درخصوص دعوی آقای ........... با وکالت آقای‎هاشم موسوی به طرفیت خانم .......... با وکالت آقای ........... به خواسته اعسارازپرداخت دفعتا واحده مهریه و عنداللزوم تقسيط موضوع دادنامه شماره...........مورخ1387/06/12در پرونده کلاسه ......دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده نظر به اینکه مستند خواهان جهت اثبات ادعا شهادت شهود بوده و شهود تعرفه شده در دادگاه من حيث المجموع صحت ادعای خواهان را مورد تائید قرار داده‎اند و خوانده نیز دلیلی بر ایسار و اینکه محکوم علیه دادنامه موصوف قادر به پرداخت محکوم به بصورت دفعتا واحده باشد اقامه و ابراز ننموده‎اند لذا دادگاه مستند به مواد20 و 21و 22و 23 و 24 قانون اعسار و مادتین 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ضمن صدور حکم بر اعسار خواهان از پرداخت دفعتة واحده محکوم به دادنامه ..........مورخ1387/06/12  این شعبه، حکم به تقسیط آن به صورت پرداخت تعداد 10 (ده) عدد سکه طلای تمام بهار آزادی به عنوان قسط اول و باقیمانده ماهیانه یک عدد سکه طلای تمام بهار آزادی صادر و اعلام می‎دارد. بدیهی است استصحاب حکم مذکور تا زمان اعسار است در صورتی‎که اموالی از محکوم علیه شناسایی گردد که متضمن ایسار وی باشد اجرای حکم صادره متوقف می‎گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در مراجع تجدید نظر استان تهران می‎باشد.

 پرونده کلاسه ..........

شعبه ۲۸۵ خانواده مجتمع شهید باهنر تهران

دادنامه شماره ............

تاریخ دادنامه 24/12/90

خواهان: آقای ..................... با وکالت آقای‎هاشم و پیمان موسوی و خسروی نیا به نشانی تهران - خ شهید بهشتی- خ وزرا ک پ ۷ ط۱ شرقی

خوانده: خانم ............................. با وکالت آقای ........................... به نشانی تهران

خواسته: اعسار از پرداخت مهریه

گردشکار خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر/ فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‎نماید.

 

*رای دادگاه*

در خصوص دعوی آقای ................ با وکالت آقای‎هاشم و پیمان موسوی و خسروی نیا بطرفیت خانم .................با وکالت آقای ................بخواسته اعسار از پرداخت مهریه موضوع اجرائیه شماره ................ مورخ ..... صادره از اداره ۵ اجرای ثبت به میزان ۲۵۰ عدد سکه تمام بهار آزادی نظر به اینکه اجرائیه صادره از طریق اداره ثبت بوده است و درخواست اعسار از دادگاه وجاهت قانونی ندارد بنابراین خواسته خواهان را ثابت ندانسته و حکم بر رد دعوی وی صادر و اعلام می‎نماید برای دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‎باشد.

 

رئیس شعبه ۲۸۵ دادگاه خانواده تهران

قوه قضائیه

دادنامه

فَلاتَتَّبِعُوُالهَوى اَن تَعدِلُوا

تاریخ: ................................

شماره ................................

پیوست ................................

پرونده کلاسه ............

شعبه285خانواده مجتمع شهید باهنر تهران

 دادنامه شماره ............

 تاریخ دادنامه .............

 

تجدید نظر خواه: آقای .............. با وکالت آقای‎هاشم و پیمان موسوی و خسروی نیا به نشانی تهران خ شهید بهشتی خ وزراک ۶سپ ۷ ط۱ شرقی

تجدید نظر خوانده: خانم .......... با وکالت آقای .......... به نشانی تهران

خواسته: اعسار از پرداخت مهریه

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به بن شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر/ فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‎نماید.

 

*رای دادگاه*

در خصوص دعوی ........... با وکالت آقای‎هاشم و پیمان موسوی و خسروی نیا به طرفیت خانم ............. با وکالت آقای .......... به خواسته اعسار از پرداخت دفعتة واحده مهریه و عنداللزوم تقسيط موضوع اجرائیه به شماره .........مورخ ........... دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده نظر به اینکه مستند خواهان جهت اثبات ادعا شهادت شهود بوده و شهود تعرفه شده در دادگاه من حیث المجموع صحت ادعای خواهان را مورد تائید قرار داده‎اند و خوانده نیز دلیلی بر ایسار و اینکه محکوم علیه دادنامه موصوف قادر به پرداخت محکوم به بصورت دفعتا واحده باشد اقامه و ابراز ننموده‎اند لذا دادگاه مستند به مواد 20 و 21و 22 و 23و 24قانون اعسار و مادتین 2و 3قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی ضمن صدور حکم بر اعسار خواهان از پرداخت دفعتة واحده محکوم به اجرائیه .........مورخ ............حکم به تقسیط آن به صورت پرداخت تعداد 10عدد سکه طلای تمام بهار آزادی به عنوان قسط اول و باقیمانده هر چهل و پنج روز یک عدد سکه طلای تمام بهار آزادی صادر و اعلام می‎دارد. بدیهی است استصحاب حکم مذکور تا زمان اعسار است در صورتی‎که اموالی از محکوم علیه شناسایی گردد که متضمن ایسار وی باشد اجرای حکم صادره متوقف می‎گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در مراجع تجدید نظر استان تهران می‎باشد.

قوه قضائیه

دادنامه

فَلاتَتَّبِعُوُالهَوى اَن تَعدِلُوا

تاریخ: .................

شماره .................

پیوست .................

 

پرونده کلاسه ……....

 شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

 دادنامه شماره ……..

 

تجدیدنظرخواه: آقای ……….. با وکالت آقای‎هاشم و پیمان موسوی و خسروی نیا به نشانی تهران خ شهید بهشتی خ وزرا-  ک ۶پ ۷ ط ۱ شرقی

تجدیدنظرخوانده: خانم ……….. به نشانی تهران

تجدیدنظر خواسته: نسبت به دادنامه ...... مورخ .................صادره از شعبه 285 دادگاه عمومی ‎تهران

 

رأی دادگاه

 

تجدید نظر خواهی آقای ........ با وکالت آقای‎هاشم موسوی به طرفیت خانم ........ نسبت به دادنامه شماره .......مورخ ........ صادره از شعبه 285 دادگاه عمومی ‎تهران که به موجب آن حکم به اعسار تجدیدنظر خواه از پرداخت دفعی تعداد 250 سکه بهار آزادی بابت بخشی از مهریه تجدیدنظر خوانده موضوع اجرائیه شماره .......مورخ .... و تقسیط آن صادر و مقرر گردیده است تعداد ده سکه بهار آزادی به صورت نقد و مابقی از هر چهل و پنج روز یک سکه بهار آزادی به اقساط پرداخت گردد نحوه تقسیط و میزان اقساط مورد اعتراض و تجدیدنظر خواهی قرار گرفته است وارد و موجه است زیرا با توجه به مندرجات پرونده و تحقیقات صورت گرفته و افزایش سر سام آور قیمت سکه و اینکه تجدیدنظر خواه به موجب دادنامه شماره ....... مورخ .... دادگاه می‎بایست تعداد ده سکه بهار آزادی نقدأ ومابقی ماهیانه یک سکه بهار آزادی به اقساط بابت بخشی دیگری از مهریه به تعداد یکصد سکه موضوع دادنامه شماره .......... مورخ ........ پرداخت نماید و تادیه همزمان محکوم به مذکور با موضوع اجرائیه برای او امکان پذیر نخواهد بود بویژه اینکه تجدیدنظر خواه در حال حاضر خارج از کشور مشغول تحصیل است و در آمدی ندارد که اقساط تعیین شده را بپردازد لذا با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در مورد نحوه تعدیل و تقسيط سکه‎های موضوع اجرائیه مارالذکر و پذیرش اعسار نامبرده مقرر می‎دارد پس از استهلاک کامل اقساط محکوم به موضوع دادنامه شماره ....مورخ ..... دادگاه مهریه موضوع اجرائیه شماره ..... مورخ ...... را نیز به اقساط ماهیانه نیم سکه (از هر دو ماه یک سکه) بپردازد این رأی قطعی است.

 

رئیس شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران   مستشار شعبه

 

امضای تنظیم کننده

دادگستری جمهوری اسلامی ‎ایران

 

برگ دادخواست به دادگاه نخستین

 

مشخصات طرفین  نام  نام خانوادگی  نام پدر  سن  شغل  محل اقامت شهرستان/ بخش/ دهستان/ منطقه خیابان کوچه پلاک کدپستی (کدپستی حتماً قید شود

 

خواهان  ............ .....................    ...........................     تهران

 

خوانده   ...........................  ....................................     تهران

 

وکیل یا نماینده قانونی

 

 هاشم  موسوی وکالت  تهران خیابان بهشتی خیابان وزارء کوچه ششم پلاک 7 طبقه اول شرقی

 پیمان  خسروی نیا وکالت  تهران خیابان بهشتی خیابان وزارء کوچه ششم پلاک 7 طبقه اول شرقی

 

خواسته یا موضوع و بهای آن: صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به موضوع اجراييه شماره ............  صادره از اداره و اجرای ثبت به میزان 250 عدد سکه بهار آزادی

دلائل و منضمات دادخواست (مدارک): فتوکپی مصدق استشهادیه-  فتوکپی مصدق اجراییه-  فتوکپی دادنامه صادره از شعبه 285 خانواده مجتمع شهید باهنر وكالتنامه وكيل-  وکالتنامه شماره .......

 

شرح دادخواست              ریاست محترم دادگاه

 

با احترام، به استحضار می‎رساند، خانم ........... که به موجب سند نکاحيه شماره ............ با تعداد 500عدد سکه تمام بهار آزادی به عقد موکل در آمده‎اند. همسر موکل اقدام به مطالبه 250 عدد سکه تمام بهار آزادی از طریق اجرای ثبت نموده‎اند که با توجه به عدم استطاعت موكل و دانشجو بودن ایشان به تصديق استشهادیه پیوست، تقاضای صدور حکم اعسار از پرداخت آن را دارد. ضمناً  معروض می‎دارد خوانده نسبت به مطالبه يکصد عدد سکه تمام بهار آزادی موضوع بخشی از صداقيه خود را از طریق دادگاه (شعبه 285) اقدام نموده که به دنبال طرح دعوی اعسار از ناحيه موكل، منجر به صدور دادنامة شماره ........... گردیده است.

 

با تقدیم احترام

محل امضاء-  مهر-  اثر انگشت

محل نقش تعمیر

شماره و تاریخ ثبت دادخواست

 

ریاست محترم شعبه. ................ دادگاه .............. رسیدگی فرمائید

نام و نام خانوادگی ارجاع کننده.

تاریخ. .......................... امضاء

 

توجه ۱) در صورتی که خواهان تمایل داشته باشد اوراق قضائی بصورت حضوری (در دفتر دادگاه) یا از طریق تلفن یا نمابر یا پست الکترونیکی به وی ابلاغ شود، در پایان شرح دادخواست با ذکر دقیق شماره‎های مربوط اعلام نماید، تا امر ابلاغ سریع تر صورت گیرد.

توجه ۲) چنانچه شرح دادخواست بیش از صفحه حاضر باشد از صفحات مخصوص ادامه شرح دادخواست استفاده شود.

دادگستری جمهوری اسلامی ‎ایران

دادخواست تجدید نظر

طرفین  اسم  نام خانوادگی شغل  محل اقامت بخش/ شهرستان/ دهستان خیابان کوچه شماره پلاک

 

تجدید نظر خواه ....................................  تهران

 

تجدید نظر خوانده ..................................... تهران

 

وکیل یا نماینده قانونی  هاشم  موسوی   وکالت  تهران خ وزرا کوچه 6 پلاک 7 واحد 2

 

تجددنظر خواسته: تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره ........... موضوع پرونده کلاسه........ دلایل و منضمات داد خواست محتویات پرونده استنادی- لایحه تجدیدنظرخواهی- وکالت نامه وکیل

 

(( شرح دادخواست))

ریاست محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران

اینجانب نسبت به دادنامه صادره شماره .......... که در تاریخ ........ از دادگاه عمومی شعبه 285 صادر گردیده و در تاریخ .........  ابلاغ شده معترض و درخواست رسیدگی  ماهوی می‎نمایم رونوشت دادنامه بدوی و لایحه اعتراضیه و وکالت وکیل که جمعاً 3 برگ می‎باشد پیوست دادخواست تقديم است.

محل امضاء

 

شماره و تاریخ ثبت دادخواست ...... شعبه ........  دادگاه عمومی رسیدگی فرمائید.

شماره/ تاریخ ...........  نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده.

تاریخ امضاء

قوه قضائیه

دادنامه

فَلاتَتَّبِعُوُالهَوى اَن تَعدِلُوا

تاریخ: .................

شماره .................

پیوست ................

تاریخ رسیدگی:

پرونده کلاسه: ..........................

شماره دادنامه: .........................

 

مرجع رسیدگی شعبه 285 دادگاه خانواده تهران

 

خواهان: ......... با وکالت ......... به نشانی تهران

خوانده: ............................... به نشانی تهران

خواسته: مطالبه مهریه

گردشکار خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر/ فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‎نماید.

 

« رای دادگاه »

در خصوص دعوی...........با وکالت ......... به طرفیت ........ به خواسته مطالبه 100 عدد سکه بهار آزادی از کل مبلغ در عقدنامه مقوم 11 میلیون ریال با خسارت دادرسی به استناد کپی عقدنامه و شناسنامه وکالتنامه وکیل خواهان توضیح داده به حکایت عقدنامه شماره ......... خواهان به عقد دائمی‎خوانده در آمده است و خوانده مهریه را تعداد 500عدد سکه تمام بهار آزادی تعیین و متعهد گردیده است عندالمطالبه آنرا پرداخت نماید درخواست محکومیت خوانده به پرداخت فعلاً يكصد سکه  با خسارت دادرسی را دارم در تاریخ ......دادگاه در موعد مقرر با حضور خواهان و وکیل وی تشکیل گردیده است خوانده با وصف ابلاغ حاضر نشده‎اند لايحه‎ای ارسال نداشته‎اند خواهان به شرح دادخواست درخواست رسیدگی کرده است.دادگاه چون حسب سند نکاحيه شماره ........ عقد نکاح در سال ....، بنحو صحت بین زوجین واقع گردیده است و خوانده ضمن نکاح مهریه را تعداد 500 عدد سکه طلای کامل بهار آزادی تعیین و متعهد گردیده است آنرا عندالمطالبه پرداخت کند ولیكن دلایل و مدارکی که حکایت از انجام تعهدش باشد به دادگاه ارائه نکرده است لذا دعوی خواهان حسب مواد 198و 519قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 1082قانون مدنی محمول بر صحت تشخیص که دادگاه خوانده را به پرداخت تعداد يكصد عدد سکه طلای تمام بهار آزادی بابت اصل دعوی و مبلغ 165/000 ریال بابت هزینه دادرسی به انضمام500/000 ریال حق الوکاله وکیل که به سبب طرح دعوی به خواهان وارد شده در حق خواهان محکوم می‎کند رای دادگاه غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در همین شعبه می‎باشد. (ب 6/7)

رئیس شعبه ۲۸۵ دادگاه خانواده تهران

شماره و تاریخ سند ................................

تاریخ صدور: 11/11/86

قوه قضائیه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

برگ لازم الاجراء

اداره ثبت اسناد و املاک تهران

دفتر ازدواج/ طلاق شماره 114 تهران

 

 

ماده ۹۵ قانون اسناد و املاک عموم ضابطین دادگستری وسایرقوای دولتی مکلف هستند در مواقعیکه از طرف مامورین اجراء به آنها مراجعه می‎شود در اجرای مفاد ورقه اجرائیه اقدام نمایند

زوج: نام ونام خانوادگی آقای .....................

محل اقامت: تهران

زوجه: نام و نام خانوادگی خانم ...................

محل اقامت: تهران

صداق و قراردادها و شروط مندرج در سند: یک جلد کلام الله مجید و یک جام آئینه با یه زوج شمعدان که تسلیم زوجه گردیده بانضمام تعداد پانصد سکه طلای کامل بهار آزادی که تماماً ذمه زوج است عندالمطالبه بزوجه بپردازد و کلیه شرایط مندرج در نکاهیه مصوبه شورایعالی قضائی اعم از بندهای الف و ب و موارد دوازده گانه زوجین تفهمیم و امضا شد و شرط دیگری ندارند.

 

موضوع لازم الاجراء: تعداد دویست و پنجاه سکه از مهر مافی اعتبار زوجه

محل مهر اجرا شونده  محل امضاء و مهر سردفتر 114 تهران

آقای رئیس اجرا با رعایت مقررات و آئین نامه بموقع اجراء گذارید.  رئیس ثبت ...........

آقای. ....... مامور ابلاغ و اجراء لازم است از ابلاغ اجرائیه طبق مقررات اقدام نمائید.

رئیس اجراء

 

تاریخ ابلاغ و امضاء متعهدمحل گواهی مأمور .......

این اجرائیه در تاریخ. ........ رؤیت شد.

سفارت جمهوري اسلامي ايران کوالالامپور

مشخصات موکل:

نام: ...... نام خانوادگی: .........نام پدر: ..........تاریخ و محل تولد: تهران

شماره شناسنامه .......... شماره ملی: ........آدرس و تلفن در مالزی:............

 

مشخصات وکیل:

نام: ....... نام خانوادگی: ........... نام پدر:......... تاریخ و محل تولد: ..........  شماره شناسنامه..........   شماره ملی: ...........آدرس و تلفن در ایران: ..........

 

مورد وکالت و حدود اختیار وکیل

با حق توکیل جهت تقسیط مهریه خانم الهه سادات موسوی به شماره کارت ملی ........... متولد ............. ایران تهران در شعبه 285 خانواده، مجتمع قضایی شهید باهنر، با کلاسه پرونده ........... جهت انتخاب وکیل برای اقامه هرگونه دعوی حقی و دفاع از آن و دفاع از دعاوی علیه موکل به خواسته میزان مهریه و تقسیط آن به دلیل آ«که اینجانب دانشجو بوده و هیچ گونه درآمدی نداشته و همچنین دارایی ندارم و تحت کتکفل پدر می باشم.

 

حدود اختیارات

وکیل مقوله با حق توکیل غیر ولو مکرر با داشتن حق عزل وکلای انتخابی خویش یا جایگزینی آن ولو به کرات درخصوص انجام مورد وکالت به شرح بالا دارای اختیارات تأمه مزبور می باشد. اقدام به امضای وی در این مورد به جای امضای و اقدام موکل صحیح و معتبر و نافذ است و نیازی به حضور موکل یا اجازه مجدد از موکل ندارد و این وکالت در نفس وکالت مؤثر است.

(لطاً در این محل چیزی ننویسید)

سفارت جمهوري اسلامي ايران کوالالامپور

 صحت مهر و امضاي  .......................

 نام پدر: ..............  ش شناسنامه: ............... محل تولد: تهران

را که در روی این برگ بعلامت (X) مشخص شده بدون توجه به

مندرجات متن گواهي مي‎كند.

شماره: ..............   تاریخ: ........................

مبلغ :  ریال برابر با   دلار مطابق با 4۵ رینگیت

طي فيش شماره ................. دریافت شد.               امضاء

کانون وکلای دادگستری

وکالت نامه و قرارداد

شماره ............

سری: ............

شماره پروانه وکیل: ............

 

نام و نام خانوادگی و اقامتگاه موکل: آقای ...... فرزند ........... بنشانی تهران

(آقای ......... با وکالت مع الواسطه .......)

 

نام و نام خانوادگی و پایه وکیل و اقامتگاه وکيل:، آقای‎هاشم موسوی وکیل پایه یک دادگستری تهران-  خیابان بهشتی، خیابان وزراء کوچه ششم-  پلاک ۷-  طبقه اول شرقی و پیمان خسروی نیا کارآموز وکالت مجتمعاً و منفرداً

 

نام و نام خانوادگی و اقامتگاه طرف:  هر شخص حقیقی و یا حقوقی که در موضوع این وکالت با موكل طرفيت داشته باشند.

موضوع وکالت: طرح دعاوی حقوقی و با کیفری له موکل و دفاع از دعاوی مطروحه علیه موکل با حق مراجعه به ادارات و سازمان‎های دولتی و خصوصی اعم از دارایی، ثبت، شهرداری، بانک، دفاتر اسناد رسمی ‎شورای حل اختلاف، حوزه‎های نظامی‎و انتظامی، دادگاه‎های عمومی، انقلاب، دادسراها

 

حدود اختیارات وکیل: اعتراض به راي، تجديد نظر، فرجام خواهي و اعاده دادرسي، مصالحه و سازش، ادعاي جعل يا انكار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند: تعيين جاعل، ارجاع به داوري و تعيين داور، تعيين مصدق و کارشناس، دعوي خسارت،. استرداد دادخواست یا دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوي ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوي ثالث، دعوی متقابل و دفاع از آن، وكالت در توكيل، ادعای اعسار، قبول یا رد سوگند، صدور برگ اجرائي و تعقيب عملیات اجرائي، اخذ محکوم به و وجوه أيدعای به نام موكل

حق الوکاله و ترتیب پرداختند. طبق مقررات

 

هزینه‎های قانونی دادرسی و مسافرت به عهده موکل است و با اخطار کتبی وکیل و عدم پرداخت، مسئولیتی از این جهت متوجه وکیل نخواهد بود.. وکالت و قرارداد به شرح بالا واقع و با توجه به تمام مندرجات متن و ظهر این صفحه و اثر عدم پیشرفت کار آن را امضاء می‎نمایم. تاریخ: روز .................(با حروف ..................................

امضاء وكيل: بوکالت از طرف آقای علیرضا ضعیف نژاد  محل گواهی:         امضاء وکیل

 

حسابداری دادگستری ......... تأیید می‎نماید. از وکیل مذکور، دارای پروانه وکالت شماره. ....... که تا تاریخ: ....../...../.....۱۳ اعتبار دارد، مبلغ (...............) ریال، معادل نصف مالیات پایت صندوق حمایت وکلا و کارگشایان و مبلغ (................) ریال، معادل یک چهارم مالیات تأمین هزینه‎های کانون در تاریخ ....../...../.....۱۳ وصول شد تا در پایان ............... ماه جاری به ترتیب به حساب شماره ...............به نام صندوق مذکور و حساب شماره .............. به نام کانون وکلای دادگستری مرکز نزد بانک ملی ایران-  شعبه کاخ دادگستری (تهران)، حواله یا واریز گردد. ضمناً  مراتب فوق در نسخه‎های دوم و سوم گواهی گردید.

تاریخ: ....../...../.....۱۳ امضا/ مهر

هاشم موسوی

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

Hashem Moosavi

 Attorney at law

کانون وکلای دادگستری مرکز

تاریخ:..........

شماره:..........

پیوست:..........

 

 

ریاست محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران

 

با احترام به وکالت از طرف آقای ........... به استحضار می‎رساند:

برابر سند ناحیه شماره ........ خانم ........... به عقد دائم مو كل در آمده است که تعداد 500 عدد سکه تمام بهار آزادی به عنوان صداقيه ایشان تعیین گردیده است. خانم الهه سادات موسوی تعداد 100 عدد از سکه‎های مندرج در سند نکاحيه (صداقيه) را از طریق دادگستری اقدام به وصول نموده است و تعداد 250 عدد دیگر آن را از طریق اجرای ثبت به اجرا گذاشته است.

با تقدیم دادخواست اعسار نسبت به تعداد 100 عدد سکه بهار آزادی دادگاه به موجب دادنامه شماره .........مورخ ...... موکل را به پرداخت تعداد 10 عدد سکه تمام بهار آزادی به عنوان قسط اول و باقیمانده ماهیانه 1 عدد سکه صادر و اعلام نموده است. متعاقب این امر، و پس از اطلاع موکل از موضوع اجرائیه صادره از اداره ثبت اسناد و تقاضای 250 عدد سکه تمام بهار آزادی توسط خانم ........، موکل مجددا مبادرت به تقدیم دادخواست اعسار نسبت به 250 عدد مذکور نموده که دادگاه محترم در دادنامه معترض فيه نیز حکم به پرداخت 10 عدد سکه به عنوان قسط اول و باقیمانده هر 45 روز 1 عدد صادر نموده است. که با جمع دو دادنامه مذکور، موکل می‎بایست تعداد 20 عدد سکه بهار آزادی به عنوان قسط اول و ماهیانه 2 عدد تا استهلاک کامل پرداخت نماید. با توجه به اینکه برای اظهارات شهود تعرفه شده موکل صرفاً دانشجو بوده و توان پرداخت اقساط مذکور را نداشته است از طرفی با افزایش بی رویه قیمت سکه نیز مواجه گردیده است لذا ضمن اعتراض به دادنامه صادره تقاضای نقص آن و صدور رای مقتضی مورد استدعاست.

با تشکر

 

خیابان وزرا، خیابان ششم، پلاک ۷ طبقه اول واحد بک شرقی • تلفن: 88106412- فکس 88720707 همراه: 09123022312

استشهادیه

 

استشهاد و استعلام می‎گردد از شهود و مطلعين مبنی بر اینکه اینجانب ......... فرزند ....... به شماره شناسنامه همسر دائمی‎خانم ......... که تعداد 500 عدد سکه تمام بهار آزادی به عنوان صداقيه ایشان تعیین گردیده و در حال حاضر تنها مطالبه 100عدد از آن را نموده‎اند، با توجه به اینکه دانشجو بوده و شغل پردر آمدی ندارم و از طرفی هیچگونه مال و اموالی نیز متعلق به اینجانب وجود ندارد تا بتوانم نسبت به پرداخت 100 عدد سکه مورد مطالبه ایشان اقدام نمایم ،لذا خواهشمند است مراتب فوق را گواهی نمایند

 

                نام و نام خانوادگی     شماره ملی         آدرس

 

كليه حقوق این سایت محفوظ و به هاشم موسوی تعلق دارد

 شماره تماس جهت مشاوره : 09039070889

 

كليه حقوق این سایت محفوظ و به آقای هاشم موسوی تعلق دارد

 شماره تماس جهت مشاوره : 09039070889

رای دادگاه با موضوع درخواست اعسار از پرداخت مهریه دادنامه ی ناتوانی مالی در پرداخت مهریه (اعسار)
نمونه رای دادگاه اخذ شده توسط وکیل پایه یک دادگستری هاشم موسوی در خصوص اعسار از پرداخت مهریه نمونه ای از رای دادگاه در رابطه با اثبات ناتوانی مالی در پرداخت مهریه
رای دادگاه با موضوع درخواست اعسار از پرداخت مهریه تصویر نمونه برگ لازم الاجرا با موضوع اعسار از پرداخت مهریه
رای اثبات عدم توان مالی زوج جهت پرداخت مهریه وکالت نامه موکل خارج از کشور جهت دادگاه اعسار از پرداخت مهریه
نمونه رای اثبات عدم توان مالی زوج جهت پرداخت مهریه تصویر نمونه وکالت نامه با موضوع اعسار از پرداخت مهریه
تصویر برگ دادخواست به دادگاه نخستین با موضوع صدور حکم اعسار دادخواست نوشته شده توسط هاشم موسوی وکیل پایه یک دادگستری برای فردی که توانایی پرداخت مهریه را ندارد
درخواست تجدید نظر به رای دادگاه جهت اثبات ناتوانی در پرداخت مهریه زوجه برگه استشهاد محلی برای اثبات عدم توانایی مالی در اعسار از پرداخت مهریه
رای دادگاه با موضوع درخواست اعسار از پرداخت مهریه دادنامه ی ناتوانی مالی در پرداخت مهریه (اعسار)
نمونه رای دادگاه اخذ شده توسط وکیل پایه یک دادگستری هاشم موسوی در خصوص اعسار از پرداخت مهریه نمونه ای از رای دادگاه در رابطه با اثبات ناتوانی مالی در پرداخت مهریه
رای دادگاه با موضوع درخواست اعسار از پرداخت مهریه تصویر نمونه برگ لازم الاجرا با موضوع اعسار از پرداخت مهریه
رای اثبات عدم توان مالی زوج جهت پرداخت مهریه وکالت نامه موکل خارج از کشور جهت دادگاه اعسار از پرداخت مهریه
نمونه رای اثبات عدم توان مالی زوج جهت پرداخت مهریه تصویر نمونه وکالت نامه با موضوع اعسار از پرداخت مهریه
تصویر برگ دادخواست به دادگاه نخستین با موضوع صدور حکم اعسار دادخواست نوشته شده توسط هاشم موسوی وکیل پایه یک دادگستری برای فردی که توانایی پرداخت مهریه را ندارد
درخواست تجدید نظر به رای دادگاه جهت اثبات ناتوانی در پرداخت مهریه زوجه برگه استشهاد محلی برای اثبات عدم توانایی مالی در اعسار از پرداخت مهریه