09039070889

09123022312

مشاوره حقوقی رایگان :

رای اعتراض ثالث در مورد معامله فضولی از اموال ستاد اجرایی فرمان امام

 

اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ... مورخ 23/01/76 صادره از شعبه هشتم دادگاه انقلاب و تآییدیه مبلغ 5/05/76 و نظریه تکمیلی 02/06/76 موضوع پروندة کلاسه 47985/تا 72، بدواً صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرا

وارث قانونی ، موکلین ، وکالت ، هاشم موسوی ، سند مالکیت ، حق الوکاله ، مورث ، قولنامه ، غیر منقول ، شش دانگ ، وکیل پایه یک دادگستری ، هاشم موسوی ، وکالت ،ق حق الوکاله ، مورث ، شمول دادنامه ، ابتیاع ، پیگیری ، وکیل پایه یک دادگستری ، هاشم موسوی ، وکالت ، حق الوکاله ، اموال و املاک ، معامله ، صدور حکم ، اسناد جعلی ، وکیل پایه یک دادگستری ، هاشم موسوی ، حق الوکاله ، وکالت نامه ، رای صادره ، مورث موکلین ، هاشم موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، حق الوکاله ، وکالت ، فضولی ، گواهی مالیات ، ارث ، بی سرپرست ، هاشم موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، وکالت ، حق الوکاله ، اپارتمان ، وراثت ، اجرائی تملک ، تنظیمی جعلی ، هاشم موسوی ، وکالت ، حق الوکاله ، وکیل پایه یک دادگستری ، مورث ، موکلین ، اعتراض موکلین ،

دادنامه دادگاه

بسمه تعالی

تاریخ رسیدگی: 10/05/1394 ... کلاسه پرونده ...حد شماره دادنامه ...

مرجع رسیدگی:شعبه شانزده دادگاه انقلاب اسلامی ‎تهران ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی.

خواهان‎ها:............... فرزند .... و....... فرزند .... با وکالت‎هاشم موسوی و مصطفی جلالی به آدرس تهران...........

خواندگان: ۱-  ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به نشانی ..... ۲-.... ۳-  ..... ۴-  ..... ۵-  ..... ۶-  ..... ۷-  ..... ۸-  ..... ۹ ..... ۱۰- ..... ۱۱.... مجهول المکان

خواسته: اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ۵۱۵۶۶ مورخ ۷۶/ ۱/ ۲۴ صادره از شعبه ۸ دادگاه انقلاب و   تائیدیه مورخه هرفيعونظريدتكميلهعبععلا موضوع پرونده کلاسه........

 

گردشکار

دادخواست خواهان‎ها پس از تقدیم به دبیرخانه ستاد نظارت و پیگیری پرونده‎های اصل ۴۹ قانون اساسی و ارجاع به این شعبه در راستای رای وحدت رویه ۵۸۱ مورخ ۷۱

/ ۱۲/ ۲ ثبت حقوقی، آنگاه پس ازجری تشریفات قانونی ختم دادرسی اعلام و بشرح آتی مبادرت به صدور رای میگردد.

 

رای دادگاه

رای دادگاه در خصوص دعوی‎هاشم موسوی به وكالت خواهان‎ها بطرفیت خواندگان فوق الذکر به خواسته فوق الاشعار با توجه   به مفاد دادخواست تقدیمی ‎نامبرده بیان می‎نماید مورث موكلينش حسب مبایعه نامه عادی مورخ ۷۱/ ۶/ ۱ یک دستگاه آپارتمان را به پلاک ثبتی .... فرعی از ... اصلی از آقای .... ابتياع می‎نماید و نهایتا" به موجب سند شماره .... در دفترخانه ۲۵۲ تهران اقدامات لازم صورت می‎پذیرد و ورثه نامبرده مبادرت به فروش ملک مزبور می‎نمایند که اطلاع می‎یابند در بازداشت دادگاه انقلاب تهران است لذا طی تقدیم دادخواست تقاضای خروج ملک مزبور از شمول دادنامه مورد اعتراض را دارند. حالیه دادگاه ضمن تشکیل جلسه و استماع اظهارات وکیل و نماینده حقوقی ستاد اجرایی مشاهده می‎نماید به موجب دادنامه شماره..... مورخ ۷۶ / ۱/ ۲۳

صادره از شعبه ۷ دادگاه انقلاب اسلامی ‎تهران و تأییدیه آن مضبوط در پرونده کلاسه ۷۲ تا ۴۷۹۸۵ آقای خلیل دردشتی از كليميانی بوده که در سال ۶۱ در خارج از کشور فوت می‎نماید و دارای اموال واملاکی بوده که تعداد ۷ تن از ورثه وی از مجموع ۹ نفر ورثه در خارج از کشور به سر می‎برند لیکن ۲ تن از ورثه به نام‎های ایرج و نصرت اله با توجه به عدم حضور الباقي وراث در کشور مبادرت به تهیه و تنظیم اسناد جعلی نموده و املاک نامبردگان را به غير منتقل مینمایند که حکم مقتضی صادر و نامبردگان به مجازات قانونی جرم جعل محکوم می‎شوند لذا آقای ایرج دردشتی ملک متنازع فيه را به موجب سند رسمی ‎اصالتا" وكالتا" از طرف الباقي وراث به مورث خواهان‎ها منتقل می‎نماید که با توجه به احراز وقوع جعل و صدور حکم مقتضی از سوی شعبه ۷ دادگاه انقلاب اسلامی ‎تهران این معاملات صوری و جعلی بوده و ایرج دردشتی سمتی قانونی در انجام معامله نداشته است چرا که وفق مقررات قانون مدنی معامله فضولی است و به تأیید و تنفيذ قائم مقام مالکين اولیه که ستاد اجرائی می‎باشد نرسیده است لذا با عنایت به مراتب فوق و مستندا" به مواد ۲ و۱۹۷ ق.آ.د.م حکم بر بی حقى خواهانها صادر و اعلام می‎نماید رأی نسبت به ستاد حضوری بوده و در ظرف مهلت قانونی ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر تهران است و نسبت به سایر خواندگان غیابی بوده و در ظرف مدت ۲۰ روز قابل واخواهی در همین شعبه و پس از مضى آن در ظرف همان مدت قابل تجدید خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می‎باشد. 6- 13- 5- 16

ماشاا... احمدزاده

دادرس شعبه ۱۶ دادگاه انقلاب اسلامی ‎تهران

ويژه اصل ۴۹ ق.ا

هاشم موسوی

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

Hashem Moon

AttarTry it law

کانون وکلای دادگستری مرکز

شماره:

تاریخ:

پیوست:

 

«بسمه تعالی»

ریاست محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران

با احترام، در خصوص دادنامه شماره ....... موضوع پرونده کلاسه...... حد صادره از شعبه شانزده دادگاه انقلاب ویژه اصل 49، به جهت مخالفت رای صادره با شرع و بین قانونی، مراتب اعتراض موکلین را به شرح ذیل اعلام، قض رای صادره مورد استدعاست.

1-  برابر گواهی مالیات بر ارث پیوست، آپارتمان مذکور به قرار ۹۲ متر، تنها مایملک مورث موکلین که شامل یک با همسر و دو دختر بی سی پناه بوده، به موجب مبایعنامه مورخ ۷۱/ ۶ /۱ از آقای .... خریدار و سپس برابر سند شماره .... مورخ ۷۱/ ۱۲/ ۱۹ انتقال رسمی ‎گریده است.

 پرونده موجود در شعبه ۷ دادگاه انقلاب تهران در سال ۱۳۷۲ با موضوع جعل وکالتنامه بر علیه دو نفر از ۹ نفر وران مرحوم .... مطرح و در سال ۱۳۷۶ منجر به صدور رای گردیده است.

۲-  برابر مبایعنامه پیوست آقای .... شخصا" و بدون اینکه اشاره‎ای به وجود یا عدم وجود این وکالتنامه نمایند مبادرت به انتقال آپارتمان مذکور نموده است. لذا با توجه به اینکه مستندجطی بودن وکالتنامه عدم حضور ۷ نفر از وراث مرحوم خلیل در دشتی در ایران بوده نه فوت یا محجوریت آنها نیز برابر ماده ۲۶۸ قانون مدنی اجازه مالک نسبت به مال فضولی می‎تواند به هر لفظی یا فطی که دلالت بر امضای عقد نماید حاصل شود و تنفيذ وراث به صورت تلفنی بعد از انعقاد عقد دلالت بر غير فضولی بودن آن را دارد لذا بر این حیث رای صادره فاقد وجوه قانونی می‎باشد. دارای اندازد.

 ۳- از سوی دیگی مطابق ماده ۲۵۱ قانون مدنی هیچ گونه عملی که دلالت بر رد معامله توسط مالک نماید ابراز نگردیده چرا که معامله مذبور در سال ۷۱ منعقد گردیده است و ستاد اجرای فرمان امام در سال ۷۹ قائم مقام ۷ نفر از وراث گردیده است.

 

خیابان وزرا، خیابان ششم، پلاک ۷ طبقه اول واحد یک شرقی. تلفن: 88106212 فکس: 88720707 همراه: 09123022312

هاشم موسوی

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

Hashem Moosavi

Attorney at law

کانون وکلای دادگستری

تاریخ

شماره

پیوست

 

4-  بر فرض محال که معامله نسبت به سهم ۷ نفر از وراث فضولی باشد حداقل نسبت به سهم دو نفر از آنها به نام ایرج ونصرت اله نمی‎تواند فضولی تلقی گردد و رای دادگاه در این بخش نین مخالف شرع و بین قانونی می‎باشد.

5- از سوی دیگر با توجه به عدم مصادره اموال آقایان ایج و نصراله درشتی، آپارتمان خریداری شده در مجموعه ۱۵ واحدی از سهم الارث این دوتنی می‎باشد و ارتباطی به سایر وراث ندارد و در خصوص تقسیم این واحدها بین وراث شهودی موجود می‎باشند که عنداللزوم به محض دادگاه معرفی می‎گردند.

6- به اینکه در دادنامه معترض فيه هیچ گونه اشاره‎ای به پلاک تحت مالکیت موکلین نشده است و در پایان ضمن جوز از اطاله کلام با توجه به اینکه برابر گواهی مالیات بر ارث پیوست آپارتمان مذکور تنها سرطانی می‎باشد که در صدد فروش و هزینه کردن آن جهت درمان مادر بوده‎اند که متاسفانه با این مشکل مواجه گردیده است و نیز بلحاظ تبصره ۲ ماده ۹ قانون نحوه اجرای اصل 44 قانون صورتی که نیاز او ضرورتا با استفاده از مال محرز بوده و در صورت استدعا دچار با عنایت به مصالح مجتمع اسلامی ‎و بنا به تشخیص حاکم شرع، تصمیم مناسب اتخاذ خواهد شد.

که مقرر می‎دارد برای مساعدت با این قش حین فراهم آور

 

باتشکر فراوان

خیابان وزرا، خیابان ششم، پلاک ۷ طبقه اول واحد یک شرقی. تلفن: 88106212 فکس: 88720707 همراه: 09123022312

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

دادنامه

دادگاه

فَلاتَتَّبِعُوُالهَوى اَن تَعدِلُوا

تاریخ: ....... کلاسه پرونده: .........

دادنامه: ........

مرجع رسیدگی: شعبه پنجاه و چهار دادگاه تجدیدنظر استان تهران ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی

تجدیدنظرخواه: ۱- ....۲-  ..... با وکالت‎هاشم موسوی و مصطفی جلالی

تجدیدنظرخوانده: ۱-  ستاد اجرایی فرمان حضرت امام "ره"۲-  .... ۳-  .... ۴-  ..... ۵-  ....

۶-  ... ۷-  .... ۸-  .... ۹-  .... ۱۰- .... ۱۱- ....

 تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره.... مورخ ۹۴

/ ۵/ ۱۰ صادره از شعبه ۱۶ دادگاه انقلاب اسلامی ‎تهران موضوع پروندكلاس....دادگاه بدوی

 

* گردشکار *

 پس از وصول پرونده و ثبت آن به کاسه مذکور با جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده، جلسه دادگاه به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل گردید. پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رای مي‎نمايد.

 

* رای دادگاه*

ه * در خصوص اعتراض وتجدیدنظرخواهی ۱- .... ۲- ..... با وکالت آقایان‎هاشم موسوی و مصطفی جلالی بطرفیت: ۱-  ستاد اجرایی فرمان حضرت امام " ره "۲-  ..... ۳- ... ۴-  .... ۵-  .... ۶- .... ۷-  .... ۸-  .... ۹-  .... ۱۰- ...... ۱۱- .....نسبت به دادنامه شماره ..... مورخ ۹۴/ ۵/ ۱۰ صادره از شعبه شانزدهم دادگاه انقلاب اسلامی ‎تهران که بموجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان رد شده است با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لوایح طرفین نظرباینکه آپارتمان مورد دعوی به مساحت ۶۵ متر مربع واقع در تهران-  .....ناحیه احد از وراث..... آقای ..... اصالتا از طرف خود ووکالتا از طرف سایر ورثه بفروش رسیده و مطابق دادنامه شماره ۵۱۵۶۶ مورخ ۷۶/ ۱/ ۲۲ صادره از شعبه هفتم دادگاه انقلاب اسلامی ‎تهران صرفاً سهم الارث تجدیدنظرخواندگان ردیف‎های یازدهم و سوم و چهارم و ششم و هفتم و هشتم و نهم به نفع ستاد اجرایی تملک شده است و در دادنامه صادره تصریح گردیده که دوتن از وراث حاضر در ایران از سایر ورثه دارای وکالت در فروش املاک موروثی نبوده و وکالتنامه‎های تنظیمی‎ جعلی بوده است بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته در خصوص عدم تنفيذ معامله هفت تن از وراث مرحوم خليل دردشتی مطابق با مقررات و تشریفات قانونی صادر گردیده و خالی از ایراد و نقض قانونی است لذا دادگاه مستند به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده در این خصوص دادنامه تجدیدنظرخواسته را عينا تأیید می‎نماید و با توجه به اینکه اموال دوتن از وراث حاضر در ایران ایرج و نصراله در تاریخ فروش۱۳۷۱/ ۶/ ۱ منعی برای فروش نداشته و در دادنامه مورخ ۷۶/ ۱/ ۲۲ صادره از شعبه هفتم نیز سهمی‎نامبردگان به نفع ستاد اجرائی تملک شده است بنابراین دعوی اعتراض ثالث تجدیدنظرخواهان نسبت به سهمی‎دونفر یاد شده وارد بوده و نظرباینکه در آپارتمان ۶۵ متری فوق خانم ..... به همراه دو فرزند دخترش زندگی می‎نماید و همسرش آقای .... در تاریخ ۹۰/ ۱۲/ ۲۵ فوت نموده و حسب اظهار ایشان نیز مبتلا به بیماری سخت بوده و از جمله خریداران با حسن فیت می‎باشند فلنللين دادگاهمقر می‎نماید که ستاد اجرایی فرمان حضرت امام"و" در اجرای تبصره النباده و قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی در خصوص وضعیت معیشتی و بیماری خانم....تحقیق و بررسی نموده و متناسب با وضعیت مالی و نیاز آن سهمی‎هفت تن ازوواشمرحوم.... بلمساعدت وتخفيف به آنان واگذار شودبلی صادره مستند به ماده ۳۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی قطعی می‎باشد.

قاضی ویژه اصل ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران  مستشار شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

صفحه ادامه شرح دادخواست

در 1/6/71 به مورث موکلین منتقل گردیده است در حالی که پرونده متشکله نسبت به وراث .... در سال 72 تشکیل و درس ال 76 منجر به صدور رای گردیده است ضمن پذیرش اعتراض موکلین رفع توقیف از آن مورد استدعاست ضمناً به منظور جلوگیری از انجام اقدامات ستاد اجرایی فرمان امام ره بدواً صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرا مورد استدعاست

دادگستری جمهوری اسلامی ‎ایران

برگ دادخواست به داگاه نخستین

 

مشخصات طرفین  نام  نام خانوادگی  نام پدر  سن  شغل  محل اقامت شهرستان/ بخش/ دهستان/ منطقه خیابان کوچه پلاک کدپستی (کدپستی حتماً قید شود.

خواهان .......  خانه دار تهران...

 ....   تهران ....

خوانده  ستاد اجرایی فرمان امام ره     تهران خیابان وزرا ستاد اجرایی فرمان امام

مابقی در صفحه دوم

وکیل یا نماینده قانونی  هاشم  موسوی ....  41 وکالت  تهران خ وزرا کوچه ششم پلاک 7 واحد 2

  مصطفی  جلالی عبدالحسین  28

خواسته یا موضوع و بهای آن: اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ... مورخ 23/01/76 صادره از شعبه هشتم دادگاه انقلاب و تآییدیه مبلغ 5/05/76 و نظریه تکمیلی 02/06/76 موضوع پروندة کلاسه .....، بدواً صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرا

دلائل و منضمات دادخواست (مدارک): اعمنا بث ستر «رنہ غره 818 مرة ۲۳ارت صدا روزمرهم اصہ انا اسد مرغ هره ورطہ تکملی لارجر۷۹ مهر چرم ۶۷۸۸۵ تا ۲٫، بر وأصررتررمقت من ان الط -  ري مشرقة كرامه مرغ (رحرا. ۲-  مترو معرق والد ۳-  توسعه سرمانتل-    من 17 ,)ارا» ۴-  م سمرق در نام ره هه مرغ ۳کار و اپراتوری ۶۷٫۴۷۹۸۵]

-  عن التماس کارتور نر مست اعضا روانت 8-  ق صرت مالیات برث 4_والناموس

شرح دادخواست   ریاست محترم دادگاه

سالماران متعاثانی ومع انحنحن رینزرث امانا العالم ممی‎والی اور بلتستان شامل هوش ۲۷۴۴ غهن ۴۳ (ملمالنی ابر الخلال موال ظلاخظعغكيرالا میهمانانو ۱۲۵۴ ۲۵۲ الكلمات والتعاون بيانات من العرب للمونتانار فعال متطلاع سرظنمثواه النهر مروع بار ۷۲ سید ابوعلام نزار اطوخونم ش. او برابادوله راغات نگاه

 

محل امضاء-  مهر-  اثر انگشت

شماره و تاریخ ثبت دادخواست        محل نقش ته بر

 

ریاست محترم شعبه ................................ دادگاه .............................. دادگاه رسیدگی فرمائید

 نام و نام خانوادگی ارجاع کننده .........................................

تاریخ  امضاء

توجه ۱) در صورتی که خواهان تمایل داشته باشد اوراق قضائی بصورت حضوری (در دفتر دادگاه و یا از طریق تلفن یا نمابر یا پست الکترونیکی به وی ابلاغ شود، در پایان شرح دادخواست با ذکر دقیق شماره‎های مربوط اعلام نماید، تا امر ابلاغ سریع تر صورت گیرد.

توجه ۲) چنانچه شرح دادخواست بیش از صفحه حاضر باشد از صفحات مخصوص ادامه شرح دادخواست استفاده شود.

فرم شماره ۲/1296/2201/24 اداره کل تشکیلات و برنامه ریزی

 

كليه حقوق این سایت محفوظ و به هاشم موسوی تعلق دارد

 شماره تماس جهت مشاوره : 09039070889

 

كليه حقوق این سایت محفوظ و به آقای هاشم موسوی تعلق دارد

 شماره تماس جهت مشاوره : 09039070889

وارث قانونی ، موکلین ، وکالت ، هاشم موسوی ، سند مالکیت ، حق الوکاله ، مورث ، قولنامه ، غیر منقول ، شش دانگ ، وکیل پایه یک دادگستری ، هاشم موسوی ، وکالت ،ق حق الوکاله ، مورث ، شمول دادنامه ، ابتیاع ، پیگیری ، وکیل پایه یک دادگستری ، هاشم موسوی ، وکالت ، حق الوکاله ، اموال و املاک ، معامله ، صدور حکم ، اسناد جعلی ، وکیل پایه یک دادگستری ، هاشم موسوی ، حق الوکاله ، وکالت نامه ، رای صادره ، مورث موکلین ، هاشم موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، حق الوکاله ، وکالت ، فضولی ، گواهی مالیات ، ارث ، بی سرپرست ، هاشم موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، وکالت ، حق الوکاله ، اپارتمان ، وراثت ، اجرائی تملک ، تنظیمی جعلی ، هاشم موسوی ، وکالت ، حق الوکاله ، وکیل پایه یک دادگستری ، مورث ، موکلین ، اعتراض موکلین ،
وارث قانونی ، موکلین ، وکالت ، هاشم موسوی ، سند مالکیت ، حق الوکاله ، مورث ، قولنامه ، غیر منقول ، شش دانگ ، وکیل پایه یک دادگستری ، هاشم موسوی ، وکالت ،ق حق الوکاله ، مورث ، شمول دادنامه ، ابتیاع ، پیگیری ، وکیل پایه یک دادگستری ، هاشم موسوی ، وکالت ، حق الوکاله ، اموال و املاک ، معامله ، صدور حکم ، اسناد جعلی ، وکیل پایه یک دادگستری ، هاشم موسوی ، حق الوکاله ، وکالت نامه ، رای صادره ، مورث موکلین ،
هاشم موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، حق الوکاله ، وکالت ، فضولی ، گواهی مالیات ، ارث ، بی سرپرست ، هاشم موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، وکالت ، حق الوکاله ، اپارتمان ، وراثت ، اجرائی تملک ، تنظیمی جعلی ، هاشم موسوی ، وکالت ، حق الوکاله ، وکیل پایه یک دادگستری ، مورث ، موکلین ، اعتراض موکلین ،