09039070889

09123022312

مشاوره حقوقی رایگان :

"آماده همکاری مشترک با سایر وکلا"  و  "ارائه انواع دادخواست برای

استفاده از سند مجهول

"

09123022312

در صورت عدم پاسخ پیامک ارسال کنید.

استفاده از سند مجهول

شاکی شکایتی تحت (جعل ، استفاده ازسند مجعول ، شروع به کلاهبرداری و تصرف عدوانی) علیه متهم طرح ، که پس از ثبت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور و قرار مجرمیت و کیفر خواست در دادسرا جهت رسیدگی به این دادگاه ارجاع .پس از ثبت و انجام تشریات قانونی دادگاه در وقت فوق العاده به تصدی امضاءکننده ذیل تشکیل است.

ادله اثبات جرم کلاهبرداری - دلايل اثبات كلاهبرداري - عناصر جرم کلاهبرداری - حکم کلاهبرداری مالی - نمونه لایحه کلاهبرداری - نمونه رای کلاهبرداری چگونگی اثبات کلاهبرداری - نحوه تنظیم شکایت - مراحل شکایت در کلانتری - نمونه شکایت کلاهبرداری اینترنتی - مراحل شکایت در دادسرا - نمونه فرم شکایت نحوه تنظیم وکالتنامه وکیل - نمونه فرم تکمیل شده وکالتنامه - فرم خام وکالتنامه کانون وکلا - فرم وکالتنامه وکلای دادگستری - نمونه فرم وکالتنامه کا جرم کلاهبرداری اینترنتی - شکایت کلاهبرداری اینترنتی - انواع کلاهبرداری اینترنتی - کلاهبرداری اینترنتی چیست - مقاله کلاهبرداری اینترنتی - کلاهبرد استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری - میزان مجازات استفاده از سند مجعول - ارکان جرم استفاده از سند مجعول - مرور زمان در جرم استفاده از سند مجعول - لایحه دفاعیه تصرف عدوانی کیفری - تصرف عدوانی در قانون مجازات جدید - جرم تصرف عدوانی - مجازات تصرف عدواني - دادخواست تصرف عدوانی - تصرف عدوانی در

فلا تتبعوا القوي أن ثغدلوا »

 

 

شماره دادنامه: ................

شماره پرونده: ..................

شماره بایگانی شعبه: ............

تاریخ تنظیم: ............

پیوست

شعبه32 دادگاه تجدید نظر استان تهران

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

دادنامه

 

بتاریخ ......شماره دادنامه ....... کلاسه پرونده ............

مرجع رسیدگی شعبه 32 دادگاه تجدید نظر استان تهران

تجدید نظر خواه :1-آقای ......با و کالت ..........و ....... به نشانی تهران

تجدیدنظرخوانده :1-آقا.......2- خانم ........3-............ به نشانی تهران

گردشکار : دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید

رای دادگاه

 

در خصوص تجدید نظر خواهی 1- آقایان......و ........ به وکالت از آقای ......و ...... به وکالت از آقا ....... نسبت به دادنامه شماره ...مورخ .... اصداری از شعبه محترم 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران که بموجب آن دادنامه غیابی شماره ....مورخ ...در مورد ...و....تایید  ابرام گردیده بر اساس دادنامه اخیر الذکر مشارالیمهما به لحاظ شرکت در شروع به کلاهبرداری هر یک به تحمل یکسال حبس بشرح مضبوط در دادنامه مرقوم محکوم گردیده اند .دادگاه از توجه به اوراق و محتویات پرونده از آنجا که از ناحیه تجدید نظرخواهان اعتراض موثرو موجهی که موجب نقص دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظر خواهی منطبق با هیچیک از جهات مندرج در ماده 240 آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نبوده و از حیث رایت قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود نداشته فلذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی به استناد بند الف ماده 257 قانون مارالذکر عینا دادنامه تجدید نظر خواسته را با رعایت تبصره 2 ماده 22 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مادتین 38و37 قانون مجازات اسلامی با تقلیل حبس ....از یکسال صرفا به تحمل هفت ماه حبس تائیدو ابرام می گردد این رای قطعی است

رئیس شعبه 32 دادگاه تجدید نظر استان تهران /حمید رضا قمر

مستشاردادگاه /سید محسن نوری نجفی

بسمعه تعالی

درخواست ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

با سلام

احتراما اینجانب نام ونام خانوادگی........شماره شناسنامه.......کد ملی .......سمت اصیل ........ وکیل دادگستری به شماره پروانه وکالت ......آدرس محل سکونت ............. کد پستی ........... تقاضای رونوشت (یاتصویر ) مصدق آگهی به شماره /تاریخ ......ذیل ،شرکت /موسسه .............. شماره ثبت ........... را از دفاتر ثبت شرکته خواستارم.

1-

2-

3-

4-

دلایل اخذ رونوشت :......................................

قابل توجه : بر طبق ماده (26)آئین اجرایی قانون ثبت شرکتها ، فقط مراجعه به دفاتر ثبت شرکتها اعم از ایرانی و خارجی برای عموم آزاد و هر ذینفعی می تواند از مندرجات آن سواد مصدق تحصیل کند و در خواست اخذ سایر اوراق از پرونده ثبتی امکان پذیر نمی باشد .هرگونه استفاده غیر مجاز از مستندات درخواستی به عهده متقاضی می باشد.

-نظر به اینکه اظهارنامه ،اساسنامه،شرکتنامه و تقاضانامه مصدق در زمان تاسیس ،تحویل شرکت یا موسسه میگردد.لذا دریافت رونوشت مصدق در حکم در خواست المثنی بوده و تنها با درخواست المثنی بوده و تنها با درخواست کتبی و رسمی از طرف کلیه مدیران ( هیات مدیره ) و سربرگ مخصوص شرکت یا موسسه و فقط برای یک بار امکان پذیرمی باشد –ارئه کپی کارت ملی ( پشت و رو ) متقاضی به پیوست الزامی است .

 

نام و امضای متقاضی

کانون وکلای دادگستری

وکالتنامه و قرارداد

شماره ...........

سری:ر/1

شماره پروانه وکیل :......

نام و نام خانوادگی و اقامتگاه موکل:آقای ....به نشانی تهران

نام ونام خانوادگی و پایه وکیل واقامتگاه وکیل :هاشم موسوی وکیل پایه یک دادگستری  به نشانی تهران

نام ونام خانوادگی و اقامتگاه طرف:هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی

 

موضع وکالت :

استیفای حقوق موکل در پرونده کیفری کلاسه ..........مطروحه در شعبه ....

حدود اختیارات وکیل وکیل مرقوم نسبت به موضوع وکالت دارای اختیار عام و تمام می باشد با حق اعتراض به آراء صادره در مرحله تجدید نظر تعیین مصدق و کارشناس ادعای انکار وتردیدوجعل نسبت به سند طرف مقابل و دفاع ازآن وکالت در تکویل رد یا قبول سوگند

 

حق الوکاله و ترتیب پرداخت:

هزینه های قانونی دادرسی و مسافرت به عهده ی موکل است و با اخطار کتبی وکیل و عدم پرداخت،مسئولیتی از این جهت متوجه وکیل نخواهد بود.وکالت و قرارداد به شرح بالا واقع و با توجه به تمام مندرجات متن و ظهر این صفحه و اثر عدم پیشرفت کار آن را امضآ می نمایم

 

تاریخ:روز.............ماه .............. سال .......... 13 ( با حروف )...............

امضآموکل :......................  محل گواهی :.....................

امضا وکیل:..................................

حسابداری دادگستری ................. تأیید می‎نماید. از وکیل مذکور، دارای پروانه وکالت شماره ............ که تاتاریخ: /..../ ۱۳اعتبار دارد، مبلغ ( ............) ریال، معادل نصف ماليات بابت صندوق حمایت وکلا و کارگشایان و مبلغ(............)ریال، معادل نصف مالیات تأمین هزینه‎های کانون در تاریخ.  ......./...../ 13 وصول شد تا در پایان  ماه جاری به ترتیب به حساب شماره ۱۲۱۹۲ به نام صندوق مذکور و حساب شماره ۱۲۴۳۳ به نام کانون وکلای دادگستری مرکز نزد بانک ملی ایران-  شعبه کاخ دادگستری (تهران)، حواله یا واریز گردد. ضمناً  مراتب فوق در نسخه‎های دوم و سوم گواهی گردید.

تاریخ:-  ...../...../..... ۱۳ امضاء/ مهر

محل الصاق تمبر

فلا تتبعوا القوي أن ثغدلوا »

 

شماره دادنامه: ..........

شماره پرونده: ..........

شماره بایگانی شعبه: ..........

تاریخ تنظیم: ..........

پیوست

شعبه1072دادگاه عمومی جزایی تهران

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

دادنامه

 

پرونده های کلاسه ........... و ......... شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران دادنامه شماره ............

دادخواه:

 1-آقای ...باوکالت ....و...به نشانی تهران

2-آقای ...به نشانی تهران

خواندگان:آقای ...،خانم .....وخانم .....جماگی با وکالت .....به نشانی تهران........

دادخواسته : دادنامه شماره ......مورخه ......

گردش کار : واخواه درخواستی تت عنوان فوق علیه واخوانده،مطرح که پس از ثبت نام و انجام تشریفات قانونی ،دادگاه در وقت فوق العاده به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است و با توجه به محتویات اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادت به انشاء رای می نماید.

رای دادگاه

در خصوص واخواهی 1- آقای ..فرزند...با وکالت آقای ...و....2-آقای .....فرزند...نسبت به دادنامه شماره ....مورخه ....این دادگاه که بموجب آن هریک از واخوانها به اتهام مشارکت درشروع به کلاهبرداری ،موضوع شکایت واخواندگان ،به تحمل یکال حبس تعزیری با احتساب و کسر ایام بازداشت قبلی (اقای.....از تاریخ ...لغایت ..وآقای ..از تاریخ....لغایت......)محکومیت حاصل نموده اند.نظر به اینکه مشارالیه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقص دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ارئه و ابزار نداشته لذا ضمن رد واخواهیمطروحه مستندا به ماده 218 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری،دادنامه معترض عنه عینا تایید می گردد.رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر واهی در دادگاه های تجدید نظر استان تهران می باشد

رئیس شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران- محسن زالی بوئینی

نشانی :تهران –میدان تجریش –خیابان فناخرو –پلاک 73 – مجتمع قضایی عدالت

 

فلا تتبعوا القوي أن ثغدلوا »

 

شماره دادنامه: ................

شماره پرونده: ................

شماره بایگانی شعبه: .............

تاریخ تنظیم: .............

پیوست

شعبه1072دادگاه عمومی جزایی تهران

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

دادنامه

پرونده های کلاسه ......و ........ شعبه 1072  دادگاه عمومی جزایی تهران دادنامه شماره.........

شکات:

آقای .....خانم ..... خانم ...... با وکالت آقای ...به نشانی .......

متهمین:

 آقا ...به نشانی .../ آقا....به نشانی تهران /  اقا...به نشانی تهران  / خانم.....و خانم...... به نشانی مجهول المکان

اتهام : جعل ، استفاده از سند مجهول ، شروع به کلاهبرداری و تصرف عدوانی

 

گردش کار :شاکی شکایتی تحت اتهام فوق علیه مهم مطرح ،که پس از ثبت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور و قرار مجرمیت و کیفر خواست در دادسرا جهت رسیدگی به این دادگاه ارجاع .پس از ثبت و انجام تشریات قانونی فدادگاه در وقت فوق العاده به تصدی امضاءکننده ذیل تشکل است و با توجه به محتویات اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شر و وجدان به شرح زیر مبادرت به انشاء رای می نماید.

 

رای دادگاه

در خصوص اتهام 1-آقای ...فرزند.....دایر بر جعل استفاده از سند مجهول مشارکت در شروع کلاهبرداری 2- آقا ...فرزند....دایر بر مشارکت در شروع به کلاهبرداری 3-آقا....فرزند...دایر بر مشارکت در شروع به کلاهبرداری ،موضوع کیفر خواستها شماره ...مورخه.....و .....مورخ....دادسرای عمومی انقلاب ناحیه یک تهران.اوراقومحتویات پرونده پرونده دلالت برآن دارد که پلاک ثبتی ...فرعی از..اصلی بخش 11 تهران سابقا در مالکیت خانم ....فرزند... بوده که متعاقبا بموجب سند رسمی شماره ...مورخ.....تنظیمی در دفترخانه ..تهران به شکایت ( آقایان و خانمها )منتقل می گردد .متهم ردیف اول با تحصیل اطلاعات پلاک ثبتی موصوف و هویت مالک سابق و جعل شناسنامه برای خانمی با مشخصات مالک سابق و همراه نمودن ایشان با خود به دفترخانه و همچنین خانمی بنام ...بعنوان معرف مالک سابق ،درخواست تنظیم سند وکالت می نماید که دفتر خانه مذکور نیز مبادرت به تنظیم یک برگ سند رسمی وکالت به شماره ..مورخ... برای ایشان نموده است سپس با همکاری متهمین ردیفهای دوم و سوم ،با لحاظ خالی بودن ملک از سکنه ،مبادرت به تصرف آن می نمایند و متهم ردیف سوم را در آن ساکن و سپس اقداماتی در جهت فروش ملک معمول می دارندکه با اطلاع شکات و مالکین ،اقدامات آنان منجر بر فروش و انتقال نمی گردد.متعاقبا  مالک سابق و سردفترآقای ...شکاتی نیز در این خصوص علیه متهمین مطرح می نمایند.نظر به مراتب مذکور،تحقیقات معموله ،گزارشات مرجع انتظامی ، ملاحظه تصویر اسنادو مدارک استنادی وتحصیلی،اقرار متهمین ردیفهای دوم وسوم به کیفیت رفتار و اقدامات در جهت تصرف قصد انتقال و فروش ملک مذکور ، پاسخ استعلام بعمل آمده از اداره ثبت ،اظهارات خانم ....مبنی بر عدم تفویض وکالت به متهم ردیف اول و مجهول بودن سند وکالت مذکور و همچنین اقرار وی به انتقال ملک به شکات (آقایان و خانم ها ..)و عنایت به قرارمجرمیت و کیفر خواست صادره ازدادسرا و توجها ه احضار متهم ردیف ال از طریق انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشارو متهمین ردیفهایوم و سوم از طریق نشانیهای اعلامی و عدم حضور آنان و عدم ارسال لایحه دفاعیه و همچنین عدم اقدام به معرفی وکیل در جت دفاع از اتهام انتسابی و باتوجه به سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده بزه انتسابی به مشارالیه محرز و مسلم تشخیص و مستندا به مواد 532و533و535 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و تبصره 2 ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری،متهم ردیف اول آقا...رااز حیث ارتکاب بزه جل به تحمل سه سال حبس تعزیری ،از حیث ارتکاب بزه استفاده ازسند مجهول به تحمل سه سال حبس تعزیری و از حیث ارتکاب بزه مشارکت در شروع به کلاه برداری به تحمل یکسال حبس تعزیری و متهم ردیف دوم اقا...را از حیث ارتکاب بزه مشارکت در شروع به کلاه برداری به تحمل یکسال حبس تعزیری با احتساب و کسر ایام بازداشت قبلی از مورخ ...لغایت ...و متهم ردیف سوم آقا... رااز حیث ارتکاب بزه مشارکت در شروع کلاه برداری به تحمل یکسال حبس تعزیری با احتساب و کسر ایام بازداشت قبلی از مورخ ...لغایت ...محکوم می نماید.در خصوص اتهام دیگر متهم ردیف دوم آقای ...دایر بر معاونت در تصرف عدوانی و متهم ردیف سوم آقای ...دایر بر تصرف عدوانی وهمچنین اتهام خانم ..وخانم...دایر بر مشارکت در جعل و استفاده از سند مجهول نظر به محتویات پرونده و با عنایت به اینکه اولا:هر چند در تصرف ملک مذکور توسط متهم اقای ..و معاونت در تصرف توسط متهم ...بدلالت محتویات پرونده شکی نیست .ولکن با توجه به اینکه مبنای تصرف و همکاری و اقدامات مذکور در جهت مالک جلوه دادن خود ایشان و متهم ردیف اول و بمنظور تسهیل در انتقال و فروش ملک به غیر و نهایتا کلاهبرداری از اشخاص بوده است که این حد از اقدام ،به عقیده این دادگاه عنصر مادی بزه شروع به کلاهبرداری را تشکیل می دهد که از این حیث نیز محکومیت متهمین مذکور صادر گردید.ثانیا راجع به اتهام متهمین خانم ...و خاتم ...دایر بر مشارکت در جعل سند رسمی (وکالتنامه شماره ...مورخ ....دفترخانه ...تهران)نظر به اینکه الف ) شخص و خانمی که بعنوان و با هویت جعلی نزد سردفتردفتر خانه مذکور حاضر گردیده قطعا خانم ...که با نام .....بعنوان معتمدو معرف برای تصدیق امضاء خانم ..در دفترخانه مذکور حاضر شده ،نیز هویت واقعی اتخاذ نکرده است .بلکه متهم ردیف اول  افراد مجهول الهویه را با این اسامی و مشخصاتنزد سر دفترحاضر و به عنوان مالک و معرف تعرفه نموده است.لذا اقدام دادسرا به صدور کیفر خواست علیه اشخاص مجهول الهویه ای که عنوان و نام مجهول اتخاذ کرده اند با نام مجهول موجه نبوده است و می بایستی تحقیقات در جهت شناسایی هویت واقعی آنان معمول میگردید و در نتیجه صدور حکم له یا علیه این اشخاص نیز از طرف دادگاه نیز،خالی از وجه است.لذا بنا به مراتب بلحاظ اتطباق عمل متهمین ...و...در تصرف ملک شکات مذکور بعنوان عنصر مادی بزه شروع به کلاهبرداری و نتیجتا عدم احراز وقوع بزه های مذکور و انتسابی به ایشان و همچنین عدم ارتکاب بزه مشارکت در جعل و استفاده از سند مجهول از ناحیه خانم ...و خانم ... با هویت واقعی ،با هویت واقعی، مستندا به بند الف ماده 177 قانون ایئن دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ،حکم بر برائت مشارالیهم صادر و اعلام میگردد.رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قال واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های تجدید نظر استان تهران می باشد

رئیس شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران –محسن زالی بوئینی

نشانی : تهران –میدان تجریش – خیابان فناخسرو –پلاک 73 – مجتمع قضایی عدالت

 

كليه حقوق این سایت محفوظ و به هاشم موسوی تعلق دارد

 شماره تماس جهت مشاوره : 09039070889

 

كليه حقوق این سایت محفوظ و به آقای هاشم موسوی تعلق دارد

 شماره تماس جهت مشاوره : 09039070889

ادله اثبات جرم کلاهبرداری - دلايل اثبات كلاهبرداري - عناصر جرم کلاهبرداری - حکم کلاهبرداری مالی - نمونه لایحه کلاهبرداری - نمونه رای کلاهبرداری چگونگی اثبات کلاهبرداری - نحوه تنظیم شکایت - مراحل شکایت در کلانتری - نمونه شکایت کلاهبرداری اینترنتی - مراحل شکایت در دادسرا - نمونه فرم شکایت نحوه تنظیم وکالتنامه وکیل - نمونه فرم تکمیل شده وکالتنامه - فرم خام وکالتنامه کانون وکلا - فرم وکالتنامه وکلای دادگستری - نمونه فرم وکالتنامه کا جرم کلاهبرداری اینترنتی - شکایت کلاهبرداری اینترنتی - انواع کلاهبرداری اینترنتی - کلاهبرداری اینترنتی چیست - مقاله کلاهبرداری اینترنتی - کلاهبرد استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری - میزان مجازات استفاده از سند مجعول - ارکان جرم استفاده از سند مجعول - مرور زمان در جرم استفاده از سند مجعول - لایحه دفاعیه تصرف عدوانی کیفری - تصرف عدوانی در قانون مجازات جدید - جرم تصرف عدوانی - مجازات تصرف عدواني - دادخواست تصرف عدوانی - تصرف عدوانی در
ادله اثبات جرم کلاهبرداری - دلايل اثبات كلاهبرداري - عناصر جرم کلاهبرداری - حکم کلاهبرداری مالی - نمونه لایحه کلاهبرداری - نمونه رای کلاهبرداری جرم کلاهبرداری اینترنتی - شکایت کلاهبرداری اینترنتی - انواع کلاهبرداری اینترنتی - کلاهبرداری اینترنتی چیست - مقاله کلاهبرداری اینترنتی - کلاهبرد
چگونگی اثبات کلاهبرداری - نحوه تنظیم شکایت - مراحل شکایت در کلانتری - نمونه شکایت کلاهبرداری اینترنتی - مراحل شکایت در دادسرا - نمونه فرم شکایت استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری - میزان مجازات استفاده از سند مجعول - ارکان جرم استفاده از سند مجعول - مرور زمان در جرم استفاده از سند مجعول -
نحوه تنظیم وکالتنامه وکیل - نمونه فرم تکمیل شده وکالتنامه - فرم خام وکالتنامه کانون وکلا - فرم وکالتنامه وکلای دادگستری - نمونه فرم وکالتنامه کا لایحه دفاعیه تصرف عدوانی کیفری - تصرف عدوانی در قانون مجازات جدید - جرم تصرف عدوانی - مجازات تصرف عدواني - دادخواست تصرف عدوانی - تصرف عدوانی در