09039070889

09123022312

مشاوره حقوقی رایگان :

اخذ گواهی عدم امکان سازش و طلاق توافقی

در خصوص مشکلات به وجود آمده فی ما بین آقای ... و خانم ... در زندگی مشترک و توافق طرفین بر اخذ گواهی عدم امکان سازش و طلاق توافقی، این توافقنامه در راستای حل مشکلات مذکور تنظیم و مبادله گردید.

هاشم موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، وکالت ، حقوقی کیفری ، طلاق توافقی ، گواهی عدم سازش ، هاشم موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، وکالت ، حقوقی کیفری ، طلاق توافقی ، عدم سازش ، اخذ مهریه ، پرداخت مهریه ، هاشم موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، وکالت ، حقوق کیفری ، طلاق توافقی ، عدم سازش ، زندگی مشترک ، هاشم موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، وکالت ، حقوقی کیفری ، طلاق توافقی ،حق الوکاله ، تجدید نظر ، هاشم موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، وکیل پایه یک دادگستری ، طلاق توافقی ، عدم سازش ، حق الوکاله ، دادگاه خانواده ، اجرای حکم ، هاشم موسوی ، وکیل یک دادگستری ، وکالت ، حقوقی کیفری ، طلاق توافقی ، مطالبه مهریه ، شیر بها ، بنرخ روز ،

"توافقنامه"

در خصوص مشکلات وجود آمده فی مابین آقای ... ‎و خانم ..درزندگی مشترک و توافق طرفين بر اخذ گواهی عدم امکان سازش و طلاق توافقی، این توافقنامه در راستای حل مشکلات مذکورتنظیم و مبادله گردید.

 

1-  خانم ... در قبال دریافت مبلغ سیصد و بیست میلیون ریال معادل سی و دو میلیون تومان مهریه خود را به آقای ... ‎بذل می‎نماید و نحوه پرداخت این وجه به خانم ... توسط آقای ... ‎به شرح ذیل می‎باشد

 

مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال که قبلا توسط خانم ... درید آقای ... به عنوان بخشی از مهریه توقیف گردیده بود به خانم ... پرداخت شود.

-  مبلغ هفتاد میلیون ریال طی یک فقره چک به تاریخ ... توسط آقای ... ‎پرداخت.

 

تبصره: در صورتی‎که چک مذکور در زمان مقرر توسط بانک محال عليه فاقد محل اعلام گردد، آقای ... ‎موظف است علاوه بر پرداخت اصل مبلغ چک به ازای هر روز تأخير مبلغ پانصد هزار ریال به خانم ... پرداخت نماید.

 

2-  خانم ... اقرار می‎نماید که کلیه اموال موضوع جهیزیه خود را تحویل و هیچگونه ادعایی در این خصوص نخواهد داشت.

3-  در خصوص نفقه معوقه و با نفقه زمان عده، خانم ... ادعایی ندارد.

4-  طرفین کلیه دعاوی خود را اعم از حقوقی و کیفری نسبت به یکدیگر، به صلح و سازش ختم نموده و هیچ گونه ادعایی در این خصوص از طرفین مسموع نخواهد بود. ضمناً  ضمن اعلام مكذبه بودن و بی اعتباری كليه دلایل و مدارکی که نزد هر یک از طرفین قرار دارد، طرفین ملزم به استرداران به یکدیگر می‎باشند.

5-  اجرای این توافقنامه همزمان با اجرای صیغه طلاق می‎باشد.

 این توافقنامه فی مابین طرفین در دو نسخه تنظیم و لازم الاجرا می‎باشد.

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

دادنامه

فَلاتَتَّبِعُوُالهَوى اَن تَعدِلُوا

شعبه 265 دادگاه عمومی مجتمع قضایی خانواده 2 ونک (تهران)

شماره دادنامه:

شماره پرونده:

شماره بایگانی شعبه:

تاریخ تنظیم: 1389/06/21

پیوست

پرونده کلاسه ... شعبه ... دادگاه عمومی ‎مجتمع قضایی خانواده ۲ ونک (تهران) دادنامه شماره ...

خواهان: خانم ... با وکالت آقای‎هاشم- معصومه موسوی ابراهیمی‎به نشانی خ مطهری خ امیر اتابک کوچه مسجد پلاک ۱۹

خوانده: آقای ... ‎به نشانی میدان تهران ...

خواسته مطالبه مهریه

 

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی ‎خانم... فرزند ... با وکالت‎هاشم موسوی و معصومه ابراهیمی‎بطرفیت آقای ... ‎فرزند ... بخواسته مطالبه مهریه به تعداد 300عدد سکه بهار آزادی بنرخ روز با احتساب هزینه دادرسی می‎باشد باتوجه به محتویات پرونده از جمله تصویر مصدق سند نکاحنامه صادره از دفتر ازدواج شماره ..... صادره از دفتر ازدواج شماره ...حوزه ثبتی مشهد می‎باشد وجود علقه زوجیت بین طرفین به سبب عقد نکاح دائم محرز می‎باشد و خوانده اقرار به حقانیت خواهان نموده است و دلیلی بر اینکه مهریه یادشده را پرداخت کرده به دادگاه ارائه وا براز ننموده و اینکه به محض وقوع عقد نکاح زن مالک مهر می‎شود هرنوع تصرفی را که بخواهد می‎تواند انجام دهد دعوی خواهان به کیفیت مطروحه به نظر دادگاه ثابت تشخیص مستندا به ماده 1082 از قانون مدنی و مواد 198 و 519و 522 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت تعداد 300 عدد سکه بهار آزادی بنرخ روز با شاخص تورم اعلامی‎از سوی بانک مرکزی محاسبه ومبلغ ....... ریال بابت هزینه دادرسی که به سبب هزینه طرح دعوی به خواهان وارد گردیده و مبلغ .....ریال بابت حق الوکاله وکیل درحق خواهان محکوم می‎نماید. رای صادره با عنایت به اقرار خوانده مستندا به مواد 202 و 331 قانون آیین دادرسی مدنی حضوری و قطعی می‎باشد.

رئیس شعبه 265 دادگاه خانواده تهران

نشانی: تهران-  میدان ونک

دادگستری جمهوری اسلامی ‎ایران

تاریخ:

شماره:

پیوست:

 

بسمه تعالی

 

به تاریخ .....در وقت فوق العاده، شعبه 265 دادگاه عمومی ‎تهران ویژه خانواده به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است دانشگاه با بررسی اوراق پرونده و ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‎نماید.

 

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی ‎خواهان‎ها زوج: آقای ... خانم ... مبتنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) نص بر اینکه نصایح دادگاه در جهت التیام زوجین و تشویق و ترغیب نامبردگان به احترام متقابل مماشات با یکدیگر وانصراف از طلاق مفید و موثر نبوده. و بعلاوه اینکه داوران منتخب نیز به شرح نظریه تقدیمی ‎عدم توفيق خود را در اصلاح ذات البين. اعلام و چنین اظهار نمودند که زوجین برطلاق و و جدائی اصرار دارند و حقوق متقابل به شرح ذیل و تراضی نموده‎اند. مهریه زوجه تعداد 500 پانصد عدد سکه بهار آزادی می باشد که مقرر گردید زوج مبلغ سی و دو میلیون تومان وجه نقد بابت قسمتی از مهریه به زوجه همزمان با اجرای صیغه طلاق پرداخت نماید و الباقی مهریه که تعداد چهارصد و ده عدد سکه بهار آزادی به انضمام هزینه سفر حج تمتع را زوجه در قبال طلاق خلع به زوج بذل می نماید و زوج نیز قبول بذل نمود و زوجه در مورد اجرا تلمثل و نفقه معوقه ادعایی ندارد. زوجه برای گواهی بارداری نمی باشد. زوجین فاقد اولاد مشترک می باشند و زوجه جهزیه خود را مسترد نموده است و زوجین نسبت به یکدیگر ادعایی ندارند.

علیهذا دادگاه با احراز رابطه زوجیت آنان به موجب مستندات پیوستی دادخواست با رعایت ماده واحده قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات طلاق مصوب 31 مجمع تشخیص مصلحت نظام گواهی عدم امکان سازش را صادر می‎نماید.نوع طلاق خلع بائن مدخوله می‎باشد. ضمناً  طرفین ضمن عقد خارج لازم به یکدیگر وکالت باحق توکیل به غیردادند که در صورت عدم مراجعه هریک از زوجین به دفتر رسمی ‎طلاق جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن طرف مقابل وکیل با حق توكيل به غیر باشد که نسبت به اجرای صیغه طلاق و ثبت طلاق اقدام نماید رای صادره حضوری و قطعی می‎باشد.

رئیس شعبه 265 دادگاه خانواده 2

فراهانی

رای صادره به اینجانبان ... و ... ابلاغ گردیده و به رای صادره اعتراضی نداریم و حق هرگونه تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی را از خود سلب می‎نمائیم.

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

دادنامه

فَلاتَتَّبِعُوُالهَوى اَن تَعدِلُوا

شعبه ۲۶۵ دادگاه عمومی ‎مجتمع قضایی خانواده ۲ ونک (تهران)

شماره دادنامه:

شماره پرونده:

شماره بایگانی شعبه:

تاریخ تنظیم: 1389/06/22

پرونده کلاسه ... شعبه ... دادگاه عمومی ‎مجتمع قضایی خانواده ۲ ونک (تهران) دادنامه شماره

خواهان: خانم ... با وکالت آقای‎هاشم- معصومه موسوی- ابراهمی‎به نشانی خ مطهری خ امیر اتابک کوچه مسجد پلاک ۱۹

خوانده: آقای ... ‎به نشانی :تهران ..

 خواسته: استرداد جهیزیه

 

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی ‎خواهان خانم ... با وکالت خانم معصومه ابراهیمی‎و اقای‎هاشم موسوی بطرفیت خوانده اقای ... ‎فرزند ... بخواسته استرداد جهیزیه به استناد لیست جهیزیه مقوم به مبلغ ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال و کلیه خسارات قانونی می‎باشد با توجه به اوراق و محتویات پرونده از جمله مفاد دادخواست تقدیمی ‎تصویر مصدق سند نکاحنامه رسمی ‎به شماره ۵۲۴۹۹۸ صادره از دفتر ازدواج شماره ۸ حوزه ثبتی مشهد وجود علقه زوجیت بین طرفین به سبب عقد نکاح دائم محرز می‎باشد و نظر باینکه برابر قرار تامین خواسته جهیزیه تامین گردیده و تحویل حافظ شده و با عنایت باینکه خواهان با طرح دادخواست از اذن خود رجوع کرده و عدم رضایت خود بر استمرار يد زوج بر اقلام جهیزیه را اعلام نموده است و موجبی برای ادامه تصرفات زوج به جهیزیه وجود ندارد و خوانده دعوی نیز ایراد و اعتراض موثر و موجهی در قبال دعوی خواهان بعمل نیاورده دعوی خواهان به کیفیت مطروحه وارد و ثابت تشخیص مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۹و ۶۲۰ از قانون مدنی حکم به استرداد جهیزیه به اجناس طبق لیست تقدیمی ‎و مبلغ ۱۰۲۵۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۴۰۰۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می‎گردد. رای صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‎باشد.

رئیس شعبه ۲۶۵ دادگاه خانواده ۲ تهران

نشانی: تهران-  میدان ونک نشانی: تهران-  میدان ونک

صفحه یک

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

برگ بازجوئی و صورت مجلس

تاریخ: 1389/06/06

شماره 89/265/ق106/خ

وکالت نامه و قرارداد و نا

پیوست دعای خیر

شاکی/ خواهان  خوانده/ مشتکی عنه  موضوع   تاریخ   شعبه  پرونده

  قرارتأمین جهزیه  روز 06/06/1389 265

 

در تاریخ 06/06/89 ساعت 30/11 روز شنبه درخصوص پرونده قرارتأمین جهزیه به شماره کلاسه ........... صادره از شعبه 265 دادگاه خانواده 2 وحسب تقاضای زوجه در شورای شعر در شعبه 265 خانواده و دستور سرپرست  اجرای احکام  مبنی بر قرار تأمین جهزیه زوجه طبق لیست سیاهه موجود در پرونده اینجانب ... زوجه داد ورز اجرای حکم به همراه وکیل زوجه ... مراجعه شد که پس از دق الباب زوج آقای ... در منزل حضور داشت درب را گشودند و علت مراجعه و به رویت وی رسید و موارد حکم به وی تفهیم شد و نسبت به اجرای حکم اعتراض نکردند و با رعایت کامل موازین شرعی و قانونی درخصوص وکیل زوجه وارد منزل شدیم و از آنجایی که زوجه حافظ اموال در اختیاری نداشت و با توجه به اینکه مدت اجاره نامه واحد مذکور رو به منتفی شدن بودن امکان پلمپ وسایل هم در جای خود وجود نداشت و زوج هم نسبت به استرداد جهزیه در روز دیگر موافق بودند بنابراین مقرر گردید روزداد ورزی نسبت به استرداد جهزیه به روز آینده موکول گردد بنابراین مراتب فوق درخصوص حاضرین صورتجلس و پس از قرائت به امضای طرفین رسید و جهت هرگونه اتخاذ قانونی به خصوص محترم ریاست 265 ارسال می گردد.

27/7/89

بسمه تعالی

مبایعه نامه

فروشنده خانم ... فرزند ... به نشانی تهران ...

خریدار: آقای ... فرزند ... به نشانی تهران ...

مورد معامله: شش دانگ یک دستگاه اتومبیل سواری پراید مدل 1387 به شماره شهربانی ... به شماره موکل ...

مبلغ مورد معامله شصیت و شش میلیون ریال معادل شش میلیون و ششصد هزار تومان که فی المجلس به فروشنده پرداخت گردید.

شرایط: صیغه بیع شرعی جاری گردید کاغذ خیارات از طرفین اسقاط گردید مورد معامله صحیح و سالم تحویل خریدار گردید فروشنده متعهدات نسبت انتقال رسمی اتومبیل مذکور اقدام نماید.

کانون وکلای دادگستری

وکالت نامه و قرارداد

شماره

شماره پروانه وکیل:

نام و نام خانوادگی اقامتگاه موکل: خانم ... به نشانی مشهد ...

نام و نام خانواگی و پایه وکیل و اقامتگاه وکیل: هاشم موسوی و معصومه ابراهیمی وکلای پایه یک دادگستری تجمعا و منفردا به نشانی تهران خیابان مطهری خیابان امیراتابک کوچه مجد پلاک 19 واحد 4

نام و نام خانوادگی و اقامتگاه طرف: هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی که در موضوع این وکالت با موکل طرفیت داشته باشد.

موضوع وکالت: اسیتفای حقوق موکل با حق طرح دعوی و حقوقی با کسری و پاسخ به دعاوی مطروحه عامه استان با حق مراجعه به ادارات سازمان های عمومی و خصوصی اعم از بانک شهرداری دارایی  دفاتر اسناد رسمی و شورای حل اختلاف مراجع نظامی و انتظامی دادگاه های عمومی و انقلاب و دادسراها

حدود اختیارات وکیل: وکالت راجع به امراض به ازای تجدید نظر فرجام خواهی و اعاده دادرسی  استرداد سند را جلب شخص ثالث

حق الوکاله و ترتیب پرداخت: طبق تعرفه

هزینه‎های قانونی دادرسی و مسافرت به عهده موکل است و با اخطار کتبی وکیل و عدم پرداخت، مسئولیتی از این جهت متوجه وکیل نخواهد بود. وکالت و قرارداد به شرح بالا واقع و با توجه به تمام مندرجات متن و ظهر این صفحه و اثر عدم پیشرفت کار آن را امضاء می‎نمایم. تاریخ روز 20 ماه 5 سال ۱۳۸۹ (با حروف بیستم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و نه)

امضاء موکل  محل گواهی: امضاء موکل مورد تأیید می باشد.

امضاء وکیل:۔

 

حسابداری دادگستری تأیید می‎نماید: از وکیل مذکور، دارای پروانه وکالت شماره  تاریخ: / / ۱۳ اعتبار دارد، مبلغ (  ریال) ریال، معادل نصف ماليات بابت صندوق حمایت وکلا و کارگشایان و مبلغ (  )  ریال، معادل یک چهارم مالیات تأمین هزینه‎های کانون در تاریخ  / / ۱۳ وصول شد تا در پایان ..................

ماه جاری به ترتیب به حساب شماره ۱۲۱۹۲ به نام صندوق مذکور و حساب شماره ۱۲۴۳۳ به نام کانون وکلای دادگستری مرکز نزد بانک ملی ایران-  شعبه کاخ دادگستری (تهران)، حواله یا واریز گردد. ضمناً  مراتب فوق در نسخه‎های دوم و سوم گواهی گردید.

تاریخ ...../...../..... ۱۳ امضاء/ مهر

محل الصاق تمبر

 

كليه حقوق این سایت محفوظ و به هاشم موسوی تعلق دارد

 شماره تماس جهت مشاوره : 09039070889

09039070889

هاشم موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، وکالت ، حقوقی کیفری ، طلاق توافقی ، گواهی عدم سازش ، هاشم موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، وکالت ، حقوقی کیفری ، طلاق توافقی ، عدم سازش ، اخذ مهریه ، پرداخت مهریه ، هاشم موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، وکالت ، حقوق کیفری ، طلاق توافقی ، عدم سازش ، زندگی مشترک ، هاشم موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، وکالت ، حقوقی کیفری ، طلاق توافقی ،حق الوکاله ، تجدید نظر ، هاشم موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، وکیل پایه یک دادگستری ، طلاق توافقی ، عدم سازش ، حق الوکاله ، دادگاه خانواده ، اجرای حکم ، هاشم موسوی ، وکیل یک دادگستری ، وکالت ، حقوقی کیفری ، طلاق توافقی ، مطالبه مهریه ، شیر بها ، بنرخ روز ،

1-  خانم ... در قبال دریافت مبلغ سیصد و بیست میلیون ریال معادل سی و دو میلیون تومان مهریه خود را به آقای ... ‎بذل می‎نماید و نحوه پرداخت این وجه به خانم ... توسط آقای ... ‎به شرح ذیل می‎باشد

مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال که قبلا توسط خانم ... درید آقای ... به عنوان بخشی از مهریه توقیف گردیده بود به خانم ... پرداخت شود.

2-  خانم ... اقرار می‎نماید که کلیه اموال موضوع جهیزیه خود را تحویل و هیچگونه ادعایی در این خصوص نخواهد داشت.

3-  در خصوص نفقه معوقه و با نفقه زمان عده، خانم ... ادعایی ندارد.

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

دادنامه

فَلاتَتَّبِعُوُالهَوى اَن تَعدِلُوا

شعبه 265 دادگاه عمومی مجتمع قضایی خانواده 2 ونک (تهران)

شماره دادنامه:

شماره پرونده:

شماره بایگانی شعبه:

تاریخ تنظیم: 1389/06/21

پیوست

پرونده کلاسه ... شعبه ... دادگاه عمومی ‎مجتمع قضایی خانواده ۲ ونک (تهران) دادنامه شماره ...

خواهان: خانم ... با وکالت آقای‎هاشم- معصومه موسوی ابراهیمی‎به نشانی خ مطهری خ امیر اتابک کوچه مسجد پلاک ۱۹

خوانده: آقای ... ‎به نشانی میدان تهران ...

خواسته مطالبه مهریه

 

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی ‎خانم... فرزند ... با وکالت‎هاشم موسوی و معصومه ابراهیمی‎بطرفیت آقای ... ‎فرزند ... بخواسته مطالبه مهریه به تعداد 300عدد سکه بهار آزادی بنرخ روز با احتساب هزینه دادرسی می‎باشد باتوجه به محتویات پرونده از جمله تصویر مصدق سند نکاحنامه صادره از دفتر ازدواج شماره ..... صادره از دفتر ازدواج شماره ...حوزه ثبتی مشهد می‎باشد وجود علقه زوجیت بین طرفین به سبب عقد نکاح دائم محرز می‎باشد و خوانده اقرار به حقانیت خواهان نموده است و دلیلی بر اینکه مهریه یادشده را پرداخت کرده به دادگاه ارائه وا براز ننموده و اینکه به محض وقوع عقد نکاح زن مالک مهر می‎شود هرنوع تصرفی را که بخواهد می‎تواند انجام دهد دعوی خواهان به کیفیت مطروحه به نظر دادگاه ثابت تشخیص مستندا به ماده 1082 از قانون مدنی و مواد 198 و 519و 522 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت تعداد 300 عدد سکه بهار آزادی بنرخ روز با شاخص تورم اعلامی‎از سوی بانک مرکزی محاسبه ومبلغ ....... ریال بابت هزینه دادرسی که به سبب هزینه طرح دعوی به خواهان وارد گردیده و مبلغ .....ریال بابت حق الوکاله وکیل درحق خواهان محکوم می‎نماید. رای صادره با عنایت به اقرار خوانده مستندا به مواد 202 و 331 قانون آیین دادرسی مدنی حضوری و قطعی می‎باشد.

رئیس شعبه 265 دادگاه خانواده تهران

نشانی: تهران-  میدان ونک

دادگستری جمهوری اسلامی ‎ایران

در خصوص دادخواست تقدیمی ‎خواهان‎ها زوج: آقای ... خانم ... مبتنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) نص بر اینکه نصایح دادگاه در جهت التیام زوجین و تشویق و ترغیب نامبردگان به احترام متقابل مماشات با یکدیگر وانصراف از طلاق مفید و موثر نبوده. و بعلاوه اینکه داوران منتخب نیز به شرح نظریه تقدیمی ‎عدم توفيق خود را در اصلاح ذات البين. اعلام و چنین اظهار نمودند که زوجین برطلاق و و جدائی اصرار دارند و حقوق متقابل به شرح ذیل و تراضی نموده‎اند. مهریه زوجه تعداد 500 پانصد عدد سکه بهار آزادی می باشد که مقرر گردید زوج مبلغ سی و دو میلیون تومان وجه نقد بابت قسمتی از مهریه به زوجه همزمان با اجرای صیغه طلاق پرداخت نماید و الباقی مهریه که تعداد چهارصد و ده عدد سکه بهار آزادی به انضمام هزینه سفر حج تمتع را زوجه در قبال طلاق خلع به زوج بذل می نماید و زوج نیز قبول بذل نمود و زوجه در مورد اجرا تلمثل و نفقه معوقه ادعایی ندارد. زوجه برای گواهی بارداری نمی باشد. زوجین فاقد اولاد مشترک می باشند و زوجه جهزیه خود را مسترد نموده است و زوجین نسبت به یکدیگر ادعایی ندارند.

رای صادره به اینجانبان ... و ... ابلاغ گردیده و به رای صادره اعتراضی نداریم و حق هرگونه تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی را از خود سلب می‎نمائیم.

موضوع وکالت: اسیتفای حقوق موکل با حق طرح دعوی و حقوقی با کسری و پاسخ به دعاوی مطروحه عامه استان با حق مراجعه به ادارات سازمان های عمومی و خصوصی اعم از بانک شهرداری دارایی  دفاتر اسناد رسمی و شورای حل اختلاف مراجع نظامی و انتظامی دادگاه های عمومی و انقلاب و دادسراها

 

كليه حقوق این سایت محفوظ و به آقای هاشم موسوی تعلق دارد

 شماره تماس جهت مشاوره : 09039070889

هاشم موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، وکالت ، حقوقی کیفری ، طلاق توافقی ، گواهی عدم سازش ، هاشم موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، وکالت ، حقوقی کیفری ، طلاق توافقی ، عدم سازش ، اخذ مهریه ، پرداخت مهریه ، هاشم موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، وکالت ، حقوق کیفری ، طلاق توافقی ، عدم سازش ، زندگی مشترک ، هاشم موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، وکالت ، حقوقی کیفری ، طلاق توافقی ،حق الوکاله ، تجدید نظر ، هاشم موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، وکیل پایه یک دادگستری ، طلاق توافقی ، عدم سازش ، حق الوکاله ، دادگاه خانواده ، اجرای حکم ، هاشم موسوی ، وکیل یک دادگستری ، وکالت ، حقوقی کیفری ، طلاق توافقی ، مطالبه مهریه ، شیر بها ، بنرخ روز ،
هاشم موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، وکالت ، حقوقی کیفری ، طلاق توافقی ، گواهی عدم سازش ، هاشم موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، وکالت ، حقوقی کیفری ، طلاق توافقی ، عدم سازش ، اخذ مهریه ، پرداخت مهریه ، هاشم موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، وکالت ، حقوق کیفری ، طلاق توافقی ، عدم سازش ، زندگی مشترک ، هاشم موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، وکالت ، حقوقی کیفری ، طلاق توافقی ،حق الوکاله ، تجدید نظر ، هاشم موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، وکیل پایه یک دادگستری ، طلاق توافقی ، عدم سازش ، حق الوکاله ، دادگاه خانواده ، اجرای حکم ، هاشم موسوی ، وکیل یک دادگستری ، وکالت ، حقوقی کیفری ، طلاق توافقی ، مطالبه مهریه ، شیر بها ، بنرخ روز ،

در خصوص مشکلات وجود آمده فی مابین آقای ... ‎و خانم ..درزندگی مشترک و توافق طرفين بر اخذ گواهی عدم امکان سازش و طلاق توافقی، این توافقنامه در راستای حل مشکلات مذکورتنظیم و مبادله گردید.

 

خانم ... در قبال دریافت مبلغ سیصد و بیست میلیون ریال معادل سی و دو میلیون تومان مهریه خود را به آقای ... ‎بذل می‎نماید و نحوه پرداخت این وجه به خانم ... توسط آقای ... ‎به شرح ذیل می‎باشد

مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال که قبلا توسط خانم ... درید آقای ... به عنوان بخشی از مهریه توقیف گردیده بود به خانم ... پرداخت شود.

-  مبلغ هفتاد میلیون ریال طی یک فقره چک به تاریخ ... توسط آقای ... ‎پرداخت.

اقرار می‎نماید که کلیه اموال موضوع جهیزیه خود را تحویل و هیچگونه ادعایی در این خصوص نخواهد داشت.

در خصوص نفقه معوقه و با نفقه زمان عده، خانم ... ادعایی ندارد.

هزینه دادرسی که به سبب هزینه طرح دعوی به خواهان وارد گردیده و مبلغ .....ریال بابت حق الوکاله وکیل درحق خواهان محکوم می‎نماید.

ادگستری جمهوری اسلامی ‎ایران

تاریخ:

شماره:

پیوست:

بسمه تعالی

به تاریخ .....در وقت فوق العاده، شعبه 265 دادگاه عمومی ‎تهران ویژه خانواده به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است دانشگاه با بررسی اوراق پرونده و ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‎نماید.

 

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی ‎خواهان‎ها زوج: آقای ... خانم ... مبتنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) نص بر اینکه نصایح دادگاه در جهت التیام زوجین و تشویق و رغیب نامبردگان به احترام متقابل مماشات با یکدیگر وانصراف از طلاق مفید و موثر نبوده. و بعلاوه اینکه داوران منتخب نیز به شرح نظریه تقدیمی ‎عدم توفيق خود را در اصلاح ذات البين. اعلام و چنین اظهار نمودند که زوجین برطلاق و و جدائی اصرار دارند و حقوق متقابل به شرح ذیل و تراضی نموده‎اند. مهریه زوجه تعداد 500 پانصد عدد سکه بهار آزادی می باشد که مقرر گردید زوج مبلغ سی و دو میلیون تومان وجه نقد بابت قسمتی از مهریه به زوجه همزمان با اجرای صیغه طلاق پرداخت نماید و الباقی مهریه که تعداد چهارصد و ده عدد سکه بهار آزادی به انضمام هزینه سفر حج تمتع را زوجه در قبال طلاق خلع به زوج بذل می نماید قبول بذل نمود و زوجه در مورد اجرا تلمثل

علیهذا دادگاه با احراز رابطه زوجیت آنان به موجب مستندات پیوستی دادخواست با رعایت ماده واحده قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات طلاق مصوب 31 مجمع تشخیص مصلحت نظام گواهی عدم امکان سازش را صادر می‎نماید.نوع طلاق خلع بائن مدخوله می‎باشد. ضمناً  طرفین ضمن عقد خارج لازم به یکدیگر وکالت باحق توکیل به غیردادند که در صورت عدم مراجعه هریک از زوجین به دفتر رسمی ‎طلاق جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن طرف مقابل وکیل با حق توكيل به غیر باشد که نسبت به اجرای صیغه طلاق و ثبت طلاق اقدام نماید رای صادره حضوری و قطعی می‎باشد.

رئیس شعبه 265 دادگاه خانواده 2

فراهانی

رای صادره به اینجانبان ... و ... ابلاغ گردیده و به رای صادره اعتراضی نداریم و حق هرگونه تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی را از خود سلب می‎نمائیم.

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

دادنامه

فَلاتَتَّبِعُوُالهَوى اَن تَعدِلُوا

شعبه ۲۶۵ دادگاه عمومی ‎مجتمع قضایی خانواده ۲ ونک (تهران)

شماره دادنامه:

شماره پرونده:

شماره بایگانی شعبه:

تاریخ تنظیم: 1389/06/22

پرونده کلاسه ... شعبه ... دادگاه عمومی ‎مجتمع قضایی خانواده ۲ ونک (تهران) دادنامه شماره

خواهان: خانم ... با وکالت آقای‎هاشم- معصومه موسوی- ابراهمی‎به نشانی خ مطهری خ امیر اتابک کوچه مسجد پلاک ۱۹

خوانده: آقای ... ‎به نشانی :تهران ..

 خواسته: استرداد جهیزیه

 

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی ‎خواهان خانم ... با وکالت خانم معصومه ابراهیمی‎و اقای‎هاشم موسوی بطرفیت خوانده اقای ... ‎فرزند ... بخواسته استرداد جهیزیه به استناد لیست جهیزیه مقوم به مبلغ ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال و کلیه خسارات قانونی می‎باشد با توجه به اوراق و محتویات پرونده از جمله مفاد دادخواست تقدیمی ‎تصویر مصدق سند نکاحنامه رسمی ‎به شماره ۵۲۴۹۹۸ صادره از دفتر ازدواج شماره ۸ حوزه ثبتی مشهد وجود علقه زوجیت بین طرفین به سبب عقد نکاح دائم محرز می‎باشد و نظر باینکه برابر قرار تامین خواسته جهیزیه تامین گردیده وعدم رضایت خود بر استمرار يد زوج بر اقلام جهیزیه را اعلام نموده است و موجبی برای ادامه تصرفات زوج به جهیزیه وجود ندارد و خوانده دعوی نیز ایراد و اعتراض موثر و موجهی در قبال دعوی خواهان بعمل نیاورده دعوی خواهان به کیفیت مطروحه وارد و ثابت تشخیص مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۹و ۶۲۰ از قانون مدنی حکم به استرداد جهیزیه به اجناس طبق لیست تقدیمی ‎و مبلغ ۱۰۲۵۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۴۰۰۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می‎گردد. رای صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‎باشد.

صفحه یک

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

برگ بازجوئی و صورت مجلس

تاریخ: 1389/06/06

شماره 89/265/ق106/خ

وکالت نامه و قرارداد و نا

پیوست دعای خیر

شاکی/ خواهان  خوانده/ مشتکی عنه  موضوع   تاریخ   شعبه  پرونده

  قرارتأمین جهزیه  روز 06/06/1389 265

 

در تاریخ 06/06/89 ساعت 30/11 روز شنبه درخصوص پرونده قرارتأمین جهزیه به شماره کلاسه ........... صادره از شعبه 265 دادگاه خانواده 2 وحسب تقاضای زوجه در شورای شعر در شعبه 265 خانواده و دستور سرپرست  اجرای احکام  مبنی بر قرار تأمین جهزیه زوجه طبق لیست سیاهه موجود در پرونده اینجانب ... زوجه داد ورز اجرای حکم به همراه وکیل زوجه ... مراجعه شد که پس از دق الباب زوج آقای ... در منزل حضور داشت درب را گشودند و علت مراجعه و به رویت وی رسید و موارد حکم به وی تفهیم شد و نسبت به اجرای حکم اعتراض نکردند و با رعایت کامل موازین شرعیخود وجود نداشت و زوج هم نسبت به استرداد جهزیه در روز دیگر موافق بودند بنابراین مقرر گردید روزداد ورزی نسبت به استرداد جهزیه به روز آینده موکول گردد بنابراین مراتب فوق درخصوص حاضرین صورتجلس و پس از قرائت به امضای طرفین رسید و جهت هرگونه اتخاذ قانونی به خصوص محترم ریاست 265 ارسال می گردد.

صیغه بیع شرعی جاری گردید کاغذ خیارات از طرفین اسقاط گردید مورد معامله صحیح و سالم تحویل خریدار گردید فروشنده متعهدات نسبت انتقال رسمی اتومبیل مذکور اقدام نماید.

موضوع وکالت