09039070889

09123022312

مشاوره حقوقی رایگان :

"آماده همکاری مشترک با سایر وکلا"  و  "ارائه انواع دادخواست برای شکایت از ستاد اجرایی فرمان امام"

09123022312

در صورت عدم پاسخ پیامک ارسال کنید.

شکایت از ستاد اجرایی فرمان امام ، باز پس گیری ملک مصادره شده از ستاد فرمان امام

نمونه پرونده رای اخذ شده علیه ستاد اجرایی فرمان امام (ره) توسط آقای هاشم موسوی

ارائه ی دادخواست و أخذ رای اعتراض ثالث در مورد معامله فضولی بر علیه ستاد اجرایی فرمان امام

هاشم موسوی وکیل پایه یک دادگستری و تیم مجرب ایشان راهنمای مناسبی برای شما عزیزان می باشند.

شماره تماس: 09123022312   09012589134    88106412(021)

رای اعتراض ثالث در مورد معامله فضولی از اموال ستاد اجرایی فرمان امام (ره)

 

اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ... مورخ 23/01/76 صادره از شعبه هشتم دادگاه انقلاب و تآییدیه...

اعتراض در مورد معامله فضولی از اموال ستاد اجرایی فرمان امام (ره)

تجدیدنظر خواسته که در مخالفت با موازین قانونی و مستندات پرونده صادر شده نقض میگردد، انگاه با توجه به استدلال یاد شده ادعای خواهان را ثابت دانسته به استناد مواد 10 و 190 و 223 و قانون مدنی و مواد519 و 198 و...

 

كليه حقوق این سایت محفوظ و به هاشم موسوی تعلق دارد

 شماره تماس جهت مشاوره : 09039070889

 

كليه حقوق این سایت محفوظ و به آقای هاشم موسوی تعلق دارد

 شماره تماس جهت مشاوره : 09039070889

شکایت از ستاد اجرایی فرمان امام ، باز پس گیری ملک مصادره شده از ستاد فرمان امام
وارث قانونی ، موکلین ، وکالت ، هاشم موسوی ، سند مالکیت ، حق الوکاله ، مورث ، قولنامه ، غیر منقول ، شش دانگ ، هاشم موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، وکالت ، حق الوکاله ، اپارتمان ، وراثت ، اجرائی تملک ، تنظیمی جعلی ،
هاشم موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، وکالت ، حقوقی کیفری ، ستاد اجرایی ، صدور حکم ، سند رسمی ، خسارت ، حق الوکاله ، هاشم موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، وکالت ، حق الوکاله ، کیفری ، حقوقی ، اعاده دادرسی ، دادنامه ، حکم خلع ید ، موکلین ، تجدید نظر ،